Menu

Plaváreň dostala druhú šancu

Voda je vo všeobecnosti neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Okrem iných dôležitých aspektov ju možno využiť aj na rehabilitáciu alebo zlepšenie  kondície. Už len samotný pobyt vo vode prináša ľudskému telu významný prospech. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo bola mestská plaváreň vždy obľúbeným miestom oddychu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj blízkeho okolia. Z dôvodu rekonštrukcie technologických zariadení upravujúcich kvalitu vody bola však od začiatku mája zatvorená. Od 13. júla je však opäť pre verejnosť otvorená.

Plaváreň bola spustená do prevádzky v roku 1982 a za tento čas nedošlo k realizácii žiadnej rozsiahlejšej rekonštrukcie ani modernizácie technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia boli realizované len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou.

Keďže v roku 2017 došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, prevádzka bazénov bola odvtedy zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového filtra.

Technický stav bol natoľko vážny, že došlo k prederaveniu potrubia, ktoré zabezpečovalo vyrovnávanie tlakových pomerov v rozvode bazénovej vody. Ohrevy  vody boli málo účinné a pri výmene ju bolo potrebné nahrievať tri až štyri dni, aby sa dosiahla požadovaná teplota. Vyrovnávacia nádrž  bez ktorej nebola možná prevádzka plavárne bola celá zhrdzavená a bolo potrebné ju vymeniť. Bola nefunkčná spätná klapka, čím sa zvyšovalo riziko samočinného spustenia bazénovej vody pri vypnutých čerpadlách a mohlo dôjsť k vytopeniu priestorov.

Na to, aby bola možná prevádzka aspoň dočasne, bola zrealizovaná len nutná oprava. Detský bazén bol doposiaľ prepojený s plaveckým bazénom a chlórovanie bolo realizované manuálne.

V máji 2018 však došlo k znefunkčneniu činnosti aj druhého veľkoobjemového filtra.  Stav plavárne si definitívne vyžadoval rekonštrukciu a modernizáciu technologickej časti. Aj napriek všetkým vykonaným opatreniam zo strany zodpovedných zamestnancov v máji nebolo možné bazénovú vodu prečistiť a zabezpečiť bezpečnú a hygienicky nezávadnú prevádzku bazénov. Tak poslanci schválili rekonštrukciu technológie bazénovej časti plavárne v hodnote 126 tisíc eur.

 

Nová technológia je prospešnejšia

Pôvodná technológia úpravy vody bola spoločná pre plavecký aj detský bazén, čo okrem iného neumožňovalo, aby bola v bazénoch voda rôznej teploty. Pri rekonštrukcii boli vytvorené dve úpravne umožňujúce samostatnú prevádzku každého bazéna. Tiež bol oddelený ohrev vody, z čoho vyplýva, že každý bazén je v súčasnosti ohrievaný samostatne.

Každý z bazénov má po rekonštrukcii aj samostatné meranie parametrov vody s následnou automatickou chemickou úpravou. Znamená to, že napríklad chlórovanie sa už nebude robiť manuálne, ako to bolo doteraz. Prevádzka úpravní je plne automatická, so záznamom a prenosom dát cez internet.

Namiesto zastaraných veľkoobjemových pieskových filtrov dostala plaváreň nové jedinečné gravitačné filtre, ktoré umožňujú optimalizovať celú prevádzku. Medzi ich výhody patrí najmä lepšia kvalita filtrácie vody, zníženie ceny oproti tlakovým filtrom, menšia spotreba elektrickej energie či možnosť jednoduchšej kontroly stavu filtračnej náplne aj počas prevádzky.