Menu

Po rekonštrukcii materskej školy pribudne pre deti viac ako 70 miest

Rekonštrukcia objektu bývalej Základnej umeleckej školy na ulici Kpt. Nálepku na novú materskú školu naberá po vyše dvoch rokoch náročného úsilia reálne rozmery. Po rekonštrukcii by malo v novej škôlke dostať miesto 75 detí. Zároveň žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov podávala aj Slovenská katolícka charita, za účelom rekonštrukcie objektu pri fare na ďalšiu materskú škôlku s kapacitou pre ďalších 40 detí. Celkovo od 1. septembra 2019 by malo byť v predškolských zariadeniach v meste o 115 miest viac ako doteraz.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite vo februári 2017 odsúhlasilo predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Rekonštrukcia objektu materskej školy Ul. kpt. Nálepku Svit. Týmto krokom začal proces riešenia podania žiadosti a inžinieringu, ktorý bol úspešne zavŕšený 25. septembra 2017, kedy bolo mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti vo finančnom objeme približne 431 tisíc €, s 5 % spoluúčasťou mesta Svit.

Po podpise Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt v decembri 2017 sa začal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Následne mesto Svit odovzdalo kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania na kontrolu riadiacemu orgánu. Po úspešnej kontrole 15. októbra 2018 primátor podpísal Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, spoločnosťou EURO – BUILDING, a.s., čím sa začal reálny proces rekonštrukcie celého objektu budúcej materskej školy.

Návrh rekonštrukcie objektu počíta s vnútornými dispozičnými úpravami tak, aby vznikli tri plnohodnotné oddelenia materskej školy pre 75 detí, šatňové priestory pre všetky deti, priestory pre ohrev a výdaj stravy či hygienické a šatňové zázemie pre personál. Každé oddelenie bude mať priestor pre dennú časť – herňa pre predškolskú výučbu, priestory pre odpočinok a spánok detí a priestory hygienického zázemia pre deti. Na poschodí bude vytvorená samostatná učebňa pre odbornú, talentovú a jazykovú prípravu detí.

Súčasťou zámeru je aj návrh na vybudovanie vonkajšieho detského ihriska, oprava a úprava oplotenia areálu, oprava okapových a vnútroareálových chodníkov, úprava zelene a úprava ulice Kpt. Nálepku pre zriadenie 13 parkovacích stojísk s chodníkom.

Plánované začatie stavebných prác je v novembri 2018, predpoklad ukončenia a kolaudácie júl 2019. Od nového školského roka by tak materská škola mala byť uvedená do plnej prevádzky.