Menu

Triedenie odpadov má svoj kolobeh

Kolobeh odpadu sa začína už pri samotnej výrobe, kde výrobca určuje, z čoho sa bude výrobok skladať a aký bude mať obal. Aby mohol byť výrobok využitý, vstupuje do kolobehu spotrebiteľ, ktorý daný výrobok zakúpi.

Po jeho použití, resp. odbalení sa začína proces, kedy sa z výrobku, z jeho časti alebo z jeho obalu stáva odpad. V tomto kroku je občan veľmi dôležitý, pretože vzniknutý odpad umiestňuje do nádoby na tento druh odpadu určenej, aby odpad mohol pokračovať spracovaním, resp. zneškodnením.

Po zhromaždení odpadu v zbernej nádobe (prípadne vo vreci) ho odváža zvozové auto zberovej spoločnosti. Komunálny odpad sa zneškodňuje spaľovaním alebo skládkovaním. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležitá správna separácia. Vyseparované zložky z komunálneho odpadu sa odvážajú a zhromažďujú na prevádzkach zberovej spoločnosti, kde sú následne dotrieďované. Takto spracované separované zbery sa odvážajú do spracovateľských závodov, kde sa pripravujú napríklad dočisťovaním, drvením, tepelnou úpravou a podobne. Triedený zber sa tak stáva druhotnou surovinou, ktorá je využitá pri výrobe nových výrobkov.

Finančné náklady spojené s triedeným zberom papiera, plastu, skla a kovov nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša ich výrobca vyhradeného výrobku. Výrobca znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene zbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu.

Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.

 

AKO TEDA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD?

 

MODRÝ KONTAJNER - PAPIER

Patrí sem:

noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez obalov, zošity, katalógy, kartón, lepenka

 

Nepatrí sem:

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskový papier, hygienické potreby –plienky, vreckovky, obaly od vajec, VKM (nápojové kartóny) od mlieka, džúsov

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačte nohou!

 

ŽLTÝ KONTAJNER - PLASTY, KOVOVÉ OBALY, VKM

Patrí sem:

Plastové fľaše od nápojov – číre, modré, zelené, červené, hnedé, žlté, rastlinných obalov
Plastové obaly z drogérie – aviváž, jar, tekutý prací prášok
Obalové fólie – čisté igelity
Kovové obaly – železné a hliníkové plechovky od potravín a nápojov
VKM – tetrapaky – obaly od trvanlivého mlieka a nápojov

Nepatrí sem:

mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod., celofán, guma, molitan, autoplasty

Dôležité: Plastové fľaše, kovové obaly, VKM pred vhodením do zbernej nádoby stlačte nohou!

 

ZELENÝ KONTAJNER - SKLO

Patrí sem: 

číre, zelené, hnedé fľaše od nápojov, zaváranín, sklenené poháre, tabuľkové sklo z okien

Nepatrí sem:

porcelán, keramika, dymové a drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklobetóny, plexisklo, žiarivky, teplomery