Menu

Štatistické zisťovanie životných podmienok prebieha od 4. februára

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 zapojených viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 6760 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Tento projekt svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 - 2018.

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

Všetky informácie a názory, ktoré Štatistickému úradu SR poskytnú domácnosti v rámci tohto zisťovania, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. č.: 051/7735321.

 

Foto: ilustračné, web