Menu

Cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla

Zmluvu o centrálnej dodávke tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovú a komunálnu sféru mesta Svit v roku 2017 podpísali na Mestskom úrade vo Svite vo štvrtok 2. februára 2017 riaditeľ Chemosvitu Energochem, a. s., Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Ing. Dana Meriačová za prítomnosti predsedu predstavenstva Chemosvitu Energochem, a.s. Ing. Vladimíra Baloga, zástupcu primátora mesta Svit Ivana Zimu a prednostu mestského úradu Ing. Stanislava Kopčáka.

Dobrou správou pre občanov Svitu je to, že predajná cena tepla dlhodobo klesá a inak to nebude ani v roku 2017, kedy fakturovaná cena tepla od dodávateľa opätovne poklesne ako vo variabilnej, tak aj vo fixnej zložke.

„Podpis zmluvy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. je pre našu spoločnosť opätovne, tak ako v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým veľkým záväzkom dodať teplo všetkým odberateľom v očakávanom objeme, vždy včas, nepretržite, ale hlavne za ekonomicky prijateľných podmienok,“ uviedol Ing. Peter Ferjanček. Spoločnosť po zásadnej modernizácii celého systému centrálneho zásobovania teplom v roku 2002 nepretržite pokračuje aj naďalej každoročne v investovaní do ďalšieho zvyšovania jeho energetickej efektívnosti.

„Chemosvit Energochem, a.s. je pre BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. a teda aj samotné mesto Svit hlavne spoľahlivým partnerom,“ uviedla Ing. Dana Meriačová. „Ide o výrobcu tepla, u ktorého sú v systéme centrálneho zásobovania tepla (ďalej CZT) zakomponované všetky technické prvky na pravidelnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej TÚV). Ich automatické riadenie zabezpečuje znižovanie rizikovosti porúch. Vlastník bytu, či nájomca má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV bez toho, aby uskutočňoval servis, údržbu či obsluhu zariadení. Ide o nepretržitú pohotovostnú službu v systéme CZT po odberné miesto. V prípade poruchy na odovzdávajúcej stanici tepla rieši odstránenie závad distribútor tepla a TÚV BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.“

Jednou z veľkých výhod vzájomnej spolupráce mesta a dodávateľa tepla je aj ochrana nášho ovzdušia. Chemosvit Energochem, a.s. má nainštalované prvky, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia. V zmysle platnej legislatívy sú prísne stanovené hodnoty emisných limitov a ich dodržiavanie je pravidelne kontrolované. „Aby náš obchodný partner mohol stanovené limity dodržať, investuje nemalé finančné prostriedky do moderných technológií,“ pokračuje riaditeľka Bytového podniku. „Priestory na výrobu tepla sú situované na okraji obytnej zóny, takže emisie znečisťujúcich látok sú produkované mimo najviac zaľudnených častí mesta. Naopak, v prípade individuálnych domových kotolní je koncentrácia komínov, a tým aj vypúšťaných škodlivín, sústredená priamo v obytných zónach.“

Ďalšou podstatnou súčasťou vzájomnej spolupráce je dodržiavanie štandardov kvality dodávky tepla, ktoré sú stanovené vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pri nedodržiavaní stanovených štandardov sú výrobcovia a distribútori povinní vyplatiť odberateľom kompenzačné platby. Kvalita dodávky tepla z individuálnych domových kotolní nie je viazaná na žiadne legislatívne normy, čo pre odberateľov tepla z týchto kotolní znamená, že nie sú chránení pred nekvalitnou dodávkou. „Významným faktorom poskytnutia komplexnej služby pre obyvateľov pri dodávke tepla je ústretovosť a komunikácia medzi oboma zmluvnými stranami,“ dodala Ing. Dana Meriačová na margo podpisu zmluvy na rok 2017.

Riaditeľ spoločnosti Chemosvit Energochem, a.s. Ing. Peter Ferjanček na záver dodal: „Chcel by som sa zároveň na začiatku roka poďakovať všetkým občanom mesta Svit za doterajšiu dôveru a ubezpečiť ich, že manažment spoločnosti bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby ich náklady na vykurovanie a prípravu TÚV v rodinných rozpočtoch trápili čo najmenej."

E. Potočná