Menu

Zásahový tím pre medveďa hnedého

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti.

Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stále sa zvyšujúcich nebezpečných stretov človeka a medveďa. Ide hlavne o strety obyvateľov horských a podhorských oblastí s medveďmi, ktorí si snažia zabezpečiť ľahko dostupnú potravu vo forme komunálneho odpadu, potravín používaných pri prikrmovaní a odvádzacom vnadení raticovej prežúvavej a diviačej zveri zo strany užívateľov poľovníckych revírov. Zároveň je to aj zabezpečovanie potravy vo forme atraktívnych poľnohospodárskych plodín.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom jej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky formou zriadenia “zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku”.

Zásahový tím pre medveďa hnedého na Slovensku vznikol vydaním Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zriadeniu, organizácii a práci zásahového tímu a jeho regionálnych skupín pre medveďa hnedého (ďalej len „metodický pokyn“) pod číslom 4970/2014-2.3 zo dňa 27. augusta 2014.

Tento tím bolo nevyhnuté zriadiť z potreby operatívneho riešenia eliminácie škôd spôsobených medveďom hnedým, resp. z potreby operatívneho riešenia eliminácie nebezpečných stretov medveďa hnedého a človeka.

Činnosť zásahového tímu pozostáva z nasledovných aktivít:

 • aktuálny monitoring situácie ihneď po nahlásení pohybu medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v intravilánoch obcí,
 • operatívne posúdenie stupňa synantropizácie u medveďa spôsobujúceho opakované škody a nebezpečné strety,
 • operatívne posúdenie eliminácie takého medveďa z populácie odchytom, resp. usmrtením,
 • realizácia odchytu, resp. usmrtenia takého jedinca medveďa hnedého.

 Zásahový tím je rozdelený na dve základné skupiny a to:

 1. Národná skupina ktorá navrhuje odporúčania na zefektívnenie činnosti zásahových tímov na základe zhodnotenia doterajšej činnosti zásahových tímov. Vydáva metodické pokyny riadenia zásahu a spolupráce dotknutých orgánov a organizácií. V rámci národnej skupiny prebiehajú pravidelné stretnutia na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nasledovných orgánov a organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna ochrana prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“), Národné lesnícke centrum, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia horských sídel Slovenska, Krajská veterinárna a potravinová správa, Komora veterinárnych lekárov Slovenska, Úrad kriminálnej polície prezídia policajného zboru.
 2. Zásahový tím, ktorý je zvolaný priamo počas operatívneho riešenia vzniknutej situácie. Tento tím nemá stabilných členov a jeho zloženie vždy závisí od konkrétnej situácie a lokality kde je potrebné zásah vykonať. Zásahový tím je zložený z nasledovných zástupcov: vedúci zásahového tím (vždy je to zamestnanec ŠOP SR), ostatní členovia (užívateľ príslušného poľovníckeho združenia, veterinárny lekár) a podľa potreby a v závislosti od okolností a zložitosti situácia aj polícia SR, resp. mestská alebo obecná polícia.

Ako postupovať

Postup zvolania a práce zásahového tímu je nasledovný. Pri nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého, ktorý vykazuje známky neprirodzeného správania sa, je zranený alebo sa pohybuje priamo v blízkosti ľudských obydlí (obce, mestá, turistické, športové a liečebné zariadenia ap.) môžu nastať rôzne situácie:

 1. Vzniká krajná núdza (§ 24 300/2005 Z. z. trestného zákona)
  V takomto prípade je ktokoľvek zo zúčastnených subjektov (Polícia SR, užívateľ poľovného revíru, veterinárny lekár, ŠOP SR) oprávnený konať v zmysle § 24 trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a problematického jedinca eliminovať (uspať pomocou narkotizačnej látky, odchytiť) alebo priamo usmrtiť.
 2. Zatiaľ nevznikla krajná núdza – postup je nasledovný
 • je potrebné okamžite kontaktovať osoby zásahového tímu ŠOP SR, pričom prvotný kontakt je::+421/911 011 383, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,
 • ostatné telefonické kontakty sú uvedené na konci textu,
 • v prípade, že nie je možné kontaktovať niektorú z  kontaktných osôb je potrebné situáciu nahlásiť naPolicajný zbor SR (+421/961 055 255, +421/961 055 256, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.), v takomto prípade polícia SR kontaktuje vedúceho zásahového tímu, resp. iné kontaktné osoby ŠOP SR,
 • ŠOP SR požiada políciu o zabezpečenie informovania zástupcov miestnej samosprávy,
 • v prípade, že oznámenie podá miestna samospráva, ŠOP SR kontaktuje priamo políciu,
 • po dohode polície s vedúcim zásahového tímu, kontaktuje polícia najbližšieho užívateľa poľovného revíru,
 • vedúci zásahového tímuje zamestnanec ŠOP SR, ktorý je nahlásený ako kontaktná osoba,
 • polícia postupuje vždy v zmysle usmernenia vydaného Prezídiom policajného zboru,
 • polícia v súčinnosti s užívateľom poľovného revíru vykoná miestne zisťovanie o ktorom následne informujú vedúceho zásahového tímu,
 • v prípade, že ide o krajnú núdzu (vyhodnotenie situácie zúčastnenými – polícia a zástupca užívateľa poľovného revíru), postupujú podľa bodu A a vykonajú potrebné opatrenia,
 • vedúci zásahového tímu okamžite po príchode na lokalitu posúdi danú situáciu a rozhodne o prizvaní ďalších subjektov podľa potreby (veterinárny lekár, hasičský zbor, mestská polícia, zástupca miestnej samosprávy ap.),
 • v prípade, že vedúci zásahového tímu posúdi, že nie je potrebná priama osobná účasť veterinárneho lekára, prebehne dohoda s veterinárom o usmrtení, resp. odchyte telefonicky,
 • zásahový tím vykoná monitoring (vypočutie obyvateľov, vyhodnotenie anamnézy, priame pozorovanie), po realizácii ktorého zabezpečí realizáciu imobilizácie, resp. usmrtenia,
 • po imobilizácii, resp. usmrtení problematického jedinca vedúci zásahového tímu spíše protokol o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca, ktorého správnosť overia všetci zúčastnení svojím podpisom,
 • protokol bude slúžiť pre potreby všetkých zainteresovaných (polícia – hlásenie, poľovnícky subjekt – privlastnenie jedinca, ŠOP SR – pre potreby založenia do spisu),
 • počas imobilizácie, resp. usmrtenia zástupcovia ŠOP SR odoberú potrebné vzorky a vypracujú hlásenku o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca.

Povinnosti užívateľov poľovných revírov pri zásahu tímu na nepoľovnej ploche sú v podstate rovnaké ako na ploche poľovnej. Tu je dôležité, že na nepoľovnej ploche musí najprv okresný úrad, odbor pozemkový poveriť vlastníka pozemku v zmysle zákona o poľovníctve. Toto poverenie v tomto zmysle znamená povinnosť okresného úradu pre vydanie rozhodnutia pre vlastníka pozemku na mimoriadny lov na nepoľovnej ploche.

 

Užitočné kontakty:

 

 

Pracovisko ŠOP     

          Riaditeľ/kontakt

Kontaktná osoba/kontakt

Poznámka

ŠOP SR Banská Bystrica

 

 Vladimír Antal 0911 011 383

Vedúci zásahového tímu

NP Malá Fatra

 Michal Kalaš 0903 298 130

Martin Hatala 0903 298 135

 

NP Nízke Tatry

 Ľuboš Čillag 0903 298 160

 Stanislav Ondruš 0911 390 120

Okresy: BB, RK, BR

Ing. Ján Kicko 0911 390 130

Okresy: LM, PP

PIENAP

 Vladimír Kĺč 0903 298 185

 Katarína Kisková 0903 298 186

 

NP Slovenský raj

 Tomáš Dražil 0903 298 217

František Bartko 0903 298 213

 

 Jozef Kormančík 0903 298 216

TANAP

 Pavol Majko 0903 298 250

 Viera Kacerová 0911 390 260

 

Ing. Pavol Lenko 0903 298 264

NP Poloniny

 Miroslav Buraľ 0903 298 190

Štefan Pčola, 0911 390 186

 

NP Muránska planina

Jana Šmídtová 0903 298 156

 Jerguš Tesák 0903 298 408

 

Peter Bryndza 0903 298 154

Pavol Balko 0903 298 153

NP Slovenský kras

Ján Kilík 0903 298 230

 Milan Olekšák 0911 390 238

 

NP Veľká Fatra

 Peter Vantara 0903 298 201

 Mária Apfelová 0911 062 360

Okresy: TP, BB

 Juraj Žiak 0911 390 145

Okres: MT

Miroslav Gejdoš 0903 298 115

Okres: RK

CHKO Strážovské vrchy

 Karol Pepich 0903 298 320

Beňadik Machciník 0903 298 127

 

CHKO Poľana

 Vladimíra Fabriciusová 0903 298 301

 Ivan Valach 0911 390 198

 

 Vladimír Hrúz 0911 390 197

Ján Bariak 0903 298 302

CHKO Cerová vrchovina

 Katarína Gaálová 0903 298 145

Vladimír Karola 0903 298 146

 

 Csaba Balázs 0911 390 224

CHKO Vihorlat

 Ladislav Rovňák 0903 298 316

Zuzana Argalášová 0911 390 192

 

CHKO Horná Orava

Dušan Karaska 0911 390 256

Šimon Kertys 0903 298 409

 

CHKO Ponitrie

Radimír Siklienka 0903 298 310

Vladimír Slobodník 0911 390 159

 

CHKO Kysuce

Ján Korňan 0903 298 285

Ivan Pavlišin 0903 298 288

 

CHKO Štiavnické vrchy

Dušan Trcka 0903 298 326

Dušan Farbiak 0911 390 227

 

CHKO Východné Karpaty

 Juraj Platko 0911 390 193

Martin Šepeľa 0903 298 309

 

RCOPK v  Prešove

Beáta Forintová 0903 298 340

 Roman Trojčák 0911 390 164

 

 

Zdroj údajov: ŠOP SR