Menu

Pozemky v ZO Breziny opäť na predaj

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.3/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Svit: http://svit.sk/dokumenty/urad_tabula/20170404-ovs-3-2017.pdf.

Vzor návrhu kúpnej zmluvy [pdf 109kB]

Mapa [pdf 575kB]

Minimálna kúpna cena: 10 € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.

Informácie: 052/ 78 75 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 21.4.2017 do 12,00 hod.