Menu

Obchodná verejná súťaž na nájom priestorov v Dome kultúry

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 4/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit.

Predmetom OVS je nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite, súp. č. 198, postavenom na poz. KN-C parc. č. 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m2, k.ú. Svit, zapísaných na OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1:

  • reštaurácia o výmere 85,3 m2 na 1. poschodí
  • kuchyňa o výmere 22,5 m2 na 1. poschodí
  • salónik o výmere 31,2 m2 na 1. poschodí
  • sklad v suteréne o výmere 31,6 m2
  • sklad v suteréne o výmere 14,6 m2
  • sklad v suteréne o výmere 5,8 m2
  • WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m2.

Účel nájmu: prevádzkovanie nebytových priestorov ako reštaurácia a kaviareň.

Podmienky OVS č. 4/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na FB stránke mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 19.5.2017 do 12.00 hod.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže [pdf 55kB]

Návrh nájomnej zmluvy [pdf 74kB]