Menu

Záhradky v ZO Breziny opäť na predaj

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.5/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k. ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2017

Vzor návrhu kúpnej zmluvy

Mapa

Minimálna kúpna cena: 10 € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.

Informácie: 052/ 78 75 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.6.2017 do 12,00 hod.