Menu

Poslanci rokovali s primátorom o nových projektoch, na cintoríne zas pribudne automat na sviečky

Projekt nadstavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, či zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch cesty I/18 v intraviláne mesta boli predmetom rokovania ostatného mestského zastupiteľstva v utorok 27. marca. Mestskí poslanci schválili aj nájom časti pozemku vo vstupnom portáli cintorína na umiestnenie automatu na predaj sviečok.

Hasiči by sa mohli dočkať obnovy zbrojnice v mestskej časti Pod Skalkou

Vedenie mesta Svit sa rozhodlo zapojiť do výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej hasičskej zbrojnice. Poslanci podanie žiadosti zo strany mesta odobrili a schválili aj spolufinancovanie projektu zo strany mesta vo výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu stavby. Objekt dobrovoľného hasičského zboru v mestskej časti Pod Skalkou má viac než 40-ročnú históriu a vzhľadom na súčasné podmienky akčnosti a mobility zásahov DHZ je nutné prikročiť k jeho rekonštrukcii, ktorej cieľom bude okrem nadstavby objektu aj logistické uloženie výzbroje a výstroje. Nadstavba v sebe zahŕňa najmä skultúrnenie prostredia dobrovoľným hasičom pri ich edukácii a zlepšovaní fyzickej kondície. V neposlednom rade sa týmito plánovanými stavebnými úpravami zlepšia tepelno-technické charakteristiky objektu a aj jeho architektonický ráz.

 

Mesto pripravilo projekty s dôrazom na bezpečnosť chodcov

Poslanecký zbor prerokoval predloženie žiadosti o dotáciu na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v meste. Malo by sa to bezprostredne odzrkadliť na znížení dopravnej nehodovosti či zníženiu počtu úrazov osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na chodcov, cyklistov, deti a seniorov v čo najkratšom čase. Mesto má pripravené projekty, ktoré sa týkajú osvetlenia a optického zvýraznenia vodorovného dopravného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov.

Mesto sa uchádza o finančné prostriedky na zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch, ktoré by mali byť umiestnené na ceste I/18, ktorá prechádza intravilánom mesta. Umiestnenie priechodov je lokalizované v dvoch miestach – na vstupe do mesta (zo smeru Žilina) pri odbočke do mestskej časti Pod Skalkou, kde dochádza k zvýšenému pohybu osôb naprieč touto cestou 1. triedy (do práce či za rekreáciou) a zároveň v tejto lokalite sa nachádza aj obytná časť „Losky“. Dôvodom na riešenie tejto záležitosti je najmä to, že v predmetnej lokalite dochádzalo v predchádzajúcich obdobiach ku kolíziám medzi chodcami a motorovými vozidlami, k čomu neprispel ani fakt, že v danej lokalite bola pred pár mesiacmi na základe rozhodnutia Dopravného inšpektorátu zvýšená povolená rýchlosť motorových vozidiel z pôvodných 50km/h na 70 km/h, a to aj napriek tomu, že mesto s týmto rozhodnutím vyjadrilo nesúhlas.

Druhý priechod pre chodcov, sa nachádza v blízkosti vjazdu nákladných vozidiel do areálu spoločnosti Chemosvit. Aj v tomto prípade ide o priechod, ktorý prechádza cestou I/18 a je vo veľkej miere využívaný občanmi – chodcami, ktorí si po chodníku skracujú cestu do mestskej časti Pod Skalkou. Uvedená lokalita vykazovala v predošlom období taktiež časté kolízie chodcov s vozidlami, projekty sa preto týkajú hlavne bezpečnosti osôb, ktoré sa v daných lokalitách pohybujú pešo.

 

Pri vstupe na cintorín pribudne automat na sviečky

Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže aj nájom časti pozemku vo vstupnom portáli cintorína, kde bude umiestnený automat na predaj sviečok. Výhodou tohto zariadenia je najmä to, že nie je viazané na otváraciu dobu žiadneho „kamenného obchodu“ a funguje prakticky nepretržite, sviečky si teda budú návštevníci cintorína môcť kúpiť kedykoľvek bez obmedzenia.