Menu

Plaváreň potrebuje rekonštrukciu, bude zatvorená do odvolania

Rehabilitačné stredisko – Plaváreň vo Svite bola do prevádzky uvedená v roku 1982. Za čas, ktorý uplynul od spustenia plavárne do prevádzky, nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia boli realizované len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou.

V roku 2017 došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra. Prevádzka bazénov bola od uvedenej čiastočnej havárie jedného z filtrov zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového funkčného pieskového filtra.

Dňa 4.5.2018 došlo k znefunkčneniu činnosti druhého filtra a aj napriek všetkým vykonaným opatreniam zo strany zodpovedných zamestnancov v nasledujúcich dňoch nebolo možné bazénovú vodu prečistiť a zabezpečiť bezpečnú, hygienicky nezávadnú, prevádzku bazénov. Z dôvodu, že nie sú splnené podmienky pre prevádzku bazénov – kvalita bazénovej vody, bolo nutné prevádzku plavárne zatvoriť až do odvolania.

Plánovaná technická odstávka plavárne od 9.4.2018 – 27.4.2018 bola uskutočnená v zmysle Vyhlášky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku a nemá s následnou momentálne vzniknutou situáciou žiadnu súvislosť.

Nakoľko nie je možné zabezpečiť filtrovanie bazénovej vody, ide o havarijný stav, ktorý si vyžaduje celkovú rekonštrukciu technologických zariadení upravujúcich kvalitu bazénovej vody. Oprava, resp. výmena technológie bazénovej vody si bude vyžadovať dlhší čas a hlavne finančné prostriedky. Predpoklad odstavenia prevádzky plavárne je do konca júna 2018, za podmienky že bude zo strany mesta zabezpečené finančné krytie nákladov spojených s riešením tohto havarijného stavu. Predpokladané náklady na realizáciu výmeny technológie úpravy bazénovej vody predstavujú čiastku cca 140-170 tisíc €.

Za vzniknutú situáciu sa všetkým, ktorí využívajú plaváreň, ospravedlňujeme a prosíme vás o trpezlivosť. Veríme, že situáciu sa nám podarí vyriešiť v čo najkratšom čase a zlepšiť tým podmienky pobytu na plavárni k spokojnosti všetkých jej návštevníkov.