Menu

Mesto opäť ponúka na predaj záhradky

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Minimálna kúpna cena: 10,- € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.

Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 21.5.2018 do 12.00 hod.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018

Vzor návrhu kúpnej zmluvy

Mapa