Menu

Mesto ponúka nájom nebytového priestoru

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a  zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytový priestor v administratívnej budove nad poštou.

Bližšia šepcifikácia: nebytový priestor sa nachádza v administratívnej budove so súp.č. 275, postavenej na pozemku KNC parc.č. 205/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2, k.ú. Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na liste vlastníctva č. 2091: miestnosť č. dverí 16 na 2. poschodí o výmere 15,75 m2 (3,50 x 4,50 m).

Účel nájmu : kancelárske priestory.

V súčasnosti sú nebytové priestory nevyužívané.

Výška nájomného je stanovená v zmysle platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a budov vo výške minimálne 20 €/1 m2/1 rok.

V nájomnom nie sú zahrnuté poskytnuté služby (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné nebude započítané s výškou investície, vloženej navrhovateľom do prípadnej rekonštrukcie a zariadenia nebytových priestorov.

Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 21.5.2018 do 12.00 hod.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2018

Vzor návrhu nájomnej zmluvy