Menu

Poslanci riešili s primátorom aj havarijný stav plavárne

Nové všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov, či riešenie havarijného stavu plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 31. mája. Mestskí poslanci sa však venovali aj schvaľovaniu cien mesta občanom, ktoré budú udeľované 22. júna v Dome kultúry.

Poslanci na zasadnutí schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky držania a chovu psov v meste. V dokumente boli okrem stanovenia podmienok vedenia psov v meste vymedzené aj miesta, kde je vstup so psom a voľný pohyb psov zakázaný. Nariadenie tiež určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. Viac informácií môžete nájsť TU.

Vedenie mesta Svit predložilo poslancom na prerokovanie aj návrh riešenia havarijného stavu mestskej plavárne, nakoľko v súčasnosti nie je funkčný ani jeden z veľkoobjemových pieskových filtrov a nie je tak možné zabezpečiť hygienicky nezávadnú prevádzku bazénov. Súčasný stav vyžaduje celkovú rekonštrukciu viacerých zariadení. Poslanci po prerokovaní schválili rekonštrukciu technológie bazénovej časti plavárne v hodnote 126 tisíc eur, pričom viac ako polovicu prác bude financovať Bytový podnik Svit, zvyšná časť bude financovaná z rozpočtu mesta.

Poslanci schválili udelenie piatich Cien mesta, aj čestné občianstvo

Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovalo na základe predložených návrhov udelenie Cien mesta občanov Svitu, ktorí sa významnou mierou zapísali do jeho histórie, resp. ľudí, ktorí majú mimoriadne zásluhy na jeho rozvoji. Schválených bolo 5 cien mesta v zmysle štatútu a na návrh primátora aj udelenie čestného občianstva prezidentovi partnerského mesta Knurów Adamovi Ramsovi, nakoľko v tomto roku si obe mestá pripomínajú 18. výročie vzájomnej spolupráce. Čestné občianstvo mesta Svit môže získať osobnosť, ktorá sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.