Menu

Poslanci schválili financie na opravu Domu smútku i na doplnenie vianočnej výzdoby

Zmeny v územnom pláne mesta, investičný úver na nájomný bytový dom či riešenie havarijného stavu Domu smútku a plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 21. júna. Mestskí poslanci sa však venovali aj schvaľovaniu financií na doplnenie vianočnej výzdoby v meste.

Poslanci prerokovali zmeny v územnoplánovacej dokumentácii pre vymedzené lokality v katastrálnom území mesta Svit. Zmeny boli požadované nielen od fyzických či právnických osôb pôsobiacich na území mesta, ale aj zo strany samosprávy. Týkali sa najmä lokality štrkoviska, cintorína, železničnej stanice či funkčného využitia lokalít v intraviláne mesta.

Vedenie mesta predložilo poslancom na prerokovanie aj návrh riešenia na financovanie odkúpenia nebytových priestorov a technickej vybavenosti (prípojky, verejné osvetlenie, spevnené plochy a komunikácie, sadové úpravy) nájomného bytového domu, ktorý je momentálne v rekonštrukcii a to prostredníctvom investičného úveru vo výške 400 tisíc eur. Budova pôvodne slúžila ako internát strednej školy. V rámci investičného financovania poslanci schválili úverový rámec do sumy 600 tisíc eur, z ktorého bude riešený aj havarijný stav plavárne, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii a na návrh poslanca Jána Babčáka aj havarijný stav Domu smútku v meste Svit.

 

Poslanci rokovali s primátorom aj o rozšírení vianočnej výzdoby

„Minulý rok mesto zakúpilo novú vianočnú výzdobu v cene 30 tisíc eur. Prvky tejto výzdoby boli osadené v hlavných lokalitách, kde je väčšia koncentrácia ľudí – na vstupe do mesta, na námestí J. A. Baťu pred Domom kultúry, pri kostoloch, pred Mestským úradom, v mestskej časti Pod Skalkou a podobne. V čase prezentácie výzdoby vedením a aj na základe interpelácií bolo dohodnuté, že sa budeme snažiť každoročne zaoberať myšlienkou koncepčne rozširovať a dokupovať vianočnú výzdobu do celého mesta. Preto sme sa rozhodli predložiť poslancom rozpočtové opatrenie na schválenie finančných prostriedkov na doplnenie prvkov vianočnej výzdoby,“ uviedol primátor mesta Miroslav Škvarek

Predmetom II. etapy je osadenie vianočných dekorácií na ulice Mierovú, Štúrovu, 9. mája a Hlavnú v mestskej časti Pod Skalkou. Mesto Svit predložilo poslancom vizualizáciu novonavrhovaných dekórov, pričom osádzať sa budú v zmysle koncepcie na každý druhý, v určitých lokalitách každý tretí stĺp verejného osvetlenia.