Menu

Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na 39. zasadnutí zo dňa 21.06.2018 - písomné odpovede

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na 37. zasadnutí zo dňa 26.04.2018 - písomné odpovede

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na 36. zasadnutí zo dňa 27.03.2018 - písomné odpovede

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na 35. zasadnutí zo dňa 22.02.2018 - písomné odpovede

Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 31. zasadnutí dňa 23.11.2017

Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 30. zasadnutí dňa 26.10.2017

Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 29. zasadnutí dňa 28.09.2017

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 24.11.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 23.6.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 25.5.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 25.5.2016

J.Babčák Požiadal TS o vysvetlenie pomalej kosby v meste Svit, najmä v časti Pod Skalkou, opýtal sa , kedy budú opravené výtlky v meste a vodorovné dopravné značenie
M.Škvarek Potvrdil nespokojnosť vedenia mesta, ale i občanov s týmito službami a informoval, že požiadal vedenie TS aby práce spojené s prvou kosbou a opravou výtlkov boli ukončené do konca mája 2016. Dodal, že pasportizácia ciest v meste je ukončená a pripravená do rokovania vedenia mesta a príslušných komisií. K tejto téme dodal, že v júni prebehne v našom meste prieskum u cca 500 obyvateľov, ktorého cieľom je zistiť reálne potreby občanov v oblasti dopravy i parkovania v meste.
J.Drobný  Podal interpeláciu ohľadom cenníka na mestskej plavárni. Opýtal sa, prečo v tomto dokumente neboli zohľadnení občania mesta Svit zvýhodneným vstupným. Cena 3,50 je podľa neho pre návštevníkov z iných miest nízka, obzvlášť, ak konštatujeme finančnú stratu tohto zariadenia.
D.Meriačová  Odpovedala, že školy a niektoré organizácie zľavnené ceny majú a pri tvorbe cenníka vychádzali aj z prieskumu cien v porovnateľných mestách.
J.Timkovič  Opýtal sa , v akom stave je riešenie havarijného stavu elektroinštalácie v ZOS
Upozornil na nebezpečný výtlk na Ul. Kpt. Nálepku a neaktuálnu reklamu už neexistujúceho hotela Mladosť
M.Škvarek   Odpovedal, že do 30.7.2016 by mal byť problém s výtlkom vyriešený. Na neaktuálnu reklamu mesto upozorní majiteľa – Chemosvit a. s.
R.Abrahám  Požiadal TS o vyčistenie chodníka na ul. Kpt. Nálepku pri ZOS
D.Vojsovičová  Zaujímala sa o dôvod vývozu odpadu v poobedňajších hodinách po 15.30. h
Požiadala, aby občanom prostredníctvom novín bola vysvetlená situácia ohľadom rušenia a spájania školských zariadení, nakoľko z neinformovanosti vzniká panika a nespokojnosť. Tieto informácie by uviedli na pravú mieru , že mesto Svit nemá v záujme rušiť ZUŠ
F.Drozd  Poukázal na nedôstojný vzhľad vstupnej brány a plota pri vstupe na cintorín
Opýtal sa, či je vedenie mesta spokojné s personálnou výmenou na poste vedúceho Pohrebných služieb mesta Svit
M. Škvarek  Odpovedal, že vstupná brána bude v dohľadnej dobe riešená a s výmenou na poste vedúceho pohrebných služieb nevidí zatiaľ problém
F. Drozd  PREDAJ POZEMKOV NA BYTOVÚ VÝSTAVBU - S v i t východ, ktorú ponuka Bratislavská realit. kancelária. Ponúkame na predaj stavebné pozemky:
- ide o rovinaté pozemky v meste Svit v tichej lokalite susediacej s lesom
- možnosť individuálnej výstavby rodinných domov, ale aj prípadne ďalších bytových domov, príp. športovísk
- na hranici pozemku sú inžinierske siete a asfaltová príjazdová komunikácia Pozemky sú ohraničené chodníkom a riekou.
text z http://www.nehnutelnosti.sk/2110009/pozemky-v-areali-mladost
http://www.nehnutelnosti.sk/1899506/tenisove-kurty-na-predaj
ak sú to pozemky mesta Svit, prečo ich na predaj neponúka samotné mesto, ako stále doposiaľ, ale je to na ponuke real. kancelárie z BA .
Otázka : Za akých podmienok sa to udialo?
K. Štinčíková  Odpovedala, že pozemky ponúkané realitnou kanceláriou na predaj nie sú vlastníctvom mesta Svit, sú vo vlastníctve spoločnosti FINCHEM, a. s., LV č. 2146. Udialo sa to v rámci privatizácie štátneho majetku a transformácie Chemosvitu na akciovú spoločnosť v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.
F. Drozd  POZEMOK PO ZBÚRANEJ ŠKOLE UMENIA Svit - Podskalka.
V predvolebných prísľuboch bolo, že občania Podskalky sa budú mať vyjadriť, ako sa s týmto pozemkom naloží, čo by tam do budúcna sa malo postaviť, resp. skultúrniť. Beží druhý povolebný rok a k tejto záležitosti som nepostrehol žiadne vyjadrenie. Pozemok sa len zaburiňuje. Taktiež tam ostala betónová časť plota a z toho trčia odpálené rúrky bývalého oplotenia, tesne pri ceste - južná strana.
Otázka : je tento objekt v nejakých plánoch pre tento rok, pre toto volebne obdobie?
M. Škvarek  Odpovedal: V súčasnej dobe sú riešené pozemky z pohľadu odstránenia technických problémov, ktoré zaťažujú pozemok a jeho využitie. Jedná sa hlavne o prekládku vodovodného privádzača k vodojemu nad lokalitou Podskalka, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. sa zaviazala realizovať prekládku zmieneného potrubia a zároveň sa zaviazala zabezpečiť opravu vodovodných rozvodov ktoré sú súvzťažné k daným pozemkom. V súčasnosti ešte prebieha príprava podkladov pre rokovanie s farskou radou o prípadnej zámene pozemkov, kvôli optimalizácii tvaru územia a možnosti jeho efektívnejšieho využitia. Zároveň riešime problematiku využitia lokality mlyn s urbárom Lučivná, ohľadom vysporiadania týchto pozemkov.
Akonáhle budú tieto pozemky pripravené a vysporiadané, bude vedenie mesta hľadať riešenie ich využitia spolu s občanmi a zaháji projektovú prípravu. Súčasťou riešenia tohto územia je aj zámer realizovania ulice Školská obojsmerne v plnom profile, s pozdĺžnymi parkovacími státiami v úseku dotknutého pozemku.
F. Drozd  CHODNÍK PRI HLAVNEJ CESTE SVIT - železn. priecestie - mäsopriemysel
Predmetný chodník je v dezolátnom stave a najhoršie je samotné priecestie a úsek pri bývalom Tatexe, kde na jar po bohatej nádielke snehu na jar, ale aj pri výdatných dažďoch v letnom období je "jazero" ktoré sa nedá schodne obísť.
Otázka : Je plánovaná aspoň čiastočná a najpálčivejšia oprava, či rekonštrukcia?
M. Škvarek  Odpovedal: Chodník je vo vlastníctve niekoľkých majiteľov, pričom Mesto Svit vlastní cca 10% z celkovej dĺžky chodníka. Vedenie mesta rokuje s vlastníkmi o možnom vysporiadaní komplikovaných majetkových vzťahov k samotnému chodníku ale aj k pozemkom, na ktorých leží predmetný chodník. Aby mesto mohlo realizovať rekonštrukciu resp. opravu povrchu chodníka, potrebuje tieto vzťahy vysporiadať, pretože mesto nemôže vynakladať finančné prostriedky na opravu a údržbu cudzieho majetku.
F. Drozd  PARKOVISKO PRI BILLE
a.) premávka veľa taxíkov na samotnom parkovisku a možnosť kolízie s nimi pri cúvaní a odjazde z parkoviska.
b.) Na stanovišti taxi neskutočne veľa ohorkov z cigariet, vysypanie popolníkov na zem.
Otázka: nebolo by možné previesť samostatný výjazd pre taxi, resp. zjednosmerniť toto parkovisko? Ak je parkovisko v majetku Billi, vstúpiť s touto org. do jednania?
K. Štinčíková  Odpovedala: Parkovisko pri Bille, pozemok parc. č. 3/5 je vo vlastníctve spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, s. r. o., LV č. 2635. Statická aj dynamická doprava bola riešená v projekte stavby. Výjazd bol riešený tak, aby prevádzka minimalizovala možné kolízie v napojení na miestne komunikácie.
K neporiadku na stanovišti taxíkov mesto vyzve vlastníka na zjednanie nápravy.
F. Drozd  OBJEKTY NESLÚŽIACE SVOJMU ÚČELU
Cestou z PP sa naskytne ako prvé pohľad na "nekonečnú" rekonštrukciu bývalého motorestu. Nasleduje areál záhradníctva s navážkou do výšky pol plota /strhnutého/ s následným skleníkom po "nočnom bombardovaní". Celú cestu z východu na západ nášho mesta lemuje nespočet bilbordov.
Otázka: Je areál záhradníctva v majetku mesta a čo s tým?
K. Štinčíková  Odpovedala: Areál záhradníctva je vo vlastníctve mesta Svit, LV č. 1. Je pravda, že je v neutešenom stave, tak ako celé Technické služby do ktorých infraštruktúry nebolo investované vyše 25 rokov. Zámerom vedenia mesta je zracionalizovať činnosť TS aj sústredením prevádzok do jedného areálu, s výnimkou pohrebných služieb, a potom sa bude riešiť areál záhradníctva.
Motorest, s jeho „nekonečnou“ rekonštrukciou, nie je vo vlastníctve mesta Svit. Motorest – budova aj pozemok parc. č. 294/5 vlastní spoločnosť SIKERS, s.r.o. Považská Bystrica, LV č. 1938.
Areál s navážkou do výšky pol plota, v tesnom susedstve záhradníctva, parcely z východnej strany č. 466/1 a 466/2 sú vo vlastníctve spoločnosti Tatranská mliekareň, a. s..
F. Drozd  LES medzi Podskalkou a riekou Poprad - východná časť.
Veľa popadaných stromov,
Otázka: hospodári sa v tomto mini lese?
J. Ďurica  Odpovedal: Obhliadka uvedeného lesného porastu bola vykonaná dňa 24.5.2016 s p. Lichvarikom - odborným lesným hospodárom /OLH/, ktorý podal nasledovné stanovisko:
Lesný porast patrí do kategórie hospodárskeho lesa, v ktorom sa hospodárenie (aj možná ťažba) riadi podľa platného desaťročného lesného hospodárskeho plánu (LPH). Súčasný plán končí tento rok (plán ťažby je vyčerpaný), od budúceho roku sa bude hospodárenie riadiť novým LHP. V lese je vykonávaná náhodná ťažba v prípade kalamity, resp. vyschnutia stromov. Po obhliadke bolo konštatované, že v lese sa nachádza 8 - 12 padnutých stromov a približne rovnaký počet stojacich a vyschnutých stromov, celkovo cca 12 - 18 m3 drevnej hmoty. Nakoľko náklady na vyťaženie týchto stromov by boli nerentabilné pre externú ťažobnú skupinu, OLH podá návrh vyťaženie týchto stromov Technickými službami, resp. povolenie na samovýrobu pre prípadných záujemcov.
F. Drozd  CINTORÍN
- neaktuálna web stránka
J. Ďurica  Odpovedal: Stránka nie je aktuálna, lebo chýbajú údaje posledných zhruba dvoch rokov, na aktualizácii TS pracujú. Po vykonaných personálnych výmenách očakávame zlepšenie činnosti aj na tomto úseku.
F. Drozd  KONTAJNERY
- prikláňal by som sa k rotácii termínov pre rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov vo Svite a v časti Podskalka, aby Podskalka nebola vždy na konci.
J. Ďurica  Odpovedal: Systém zvozu VOK je podriadený harmonogramu na ktorý si občania počas rokov zvykli. VOK-y sú umiestňované: prvý týždeň na dolnú časť Svitu, druhý týždeň na hornú časť Svitu a nakoniec Podskalka. Ak to bude účelné, nie je problém to zmeniť.
F. Drozd  MESTSKÝ ROZHLAS
- Uvítal by som skrátenú formu oznamov, t. j. upozornenie, že budú čítané oznamy a po oznámení, resp. zopakovaní bez hudobnej produkcie, 1 skladba - oznam, 1 skladba opakovanie oznamu a šmitec, ghowk.
V. Žoldáková  Odpovedala: Doterajší spôsob vysielania oznamov mestského rozhlasu vychádzal aj z pripomienok, že ak sa len krátko prednesie oznam, občania ho nestihnú zaregistrovať (prípadne vyjsť na ulicu a vypočuť si ho.) Takže z dôvodu väčšieho časového rozsahu na získanie pozornosti je hudobná produkcia pred a medzi jednotlivými hláseniami v trvaní 1-2 skladieb. Na záver vysielania zaznie ešte cca 1-maximálne 2 skladby, ale to len na vytvorenie živej a veselej atmosféry. Doposiaľ sme sa stretli skôr s pripomienkami na nekvalitnú technickú stránku – niekde počuť veľmi, inde vraj vôbec – čo však neprináleží riešiť nášmu oddeleniu. Ak bude vôľa vedenia mesta, resp. poslancov zúžiť vysielanie na minimálny čas – nie je problémom zaviesť to do praxe.
F. Drozd  ODVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Keďže naša domácnosť separuje domový odpad - papier, plasty, sklo, kovy, orezy z rastlín pre kompostáreň a biol. odpad z domácnosti do vlastného kompostu, vyprodukujeme min. odpadu pre odvoz, takže by nám stačilo vysypávanie nádoby 1x za 2 - 3 týždne.
Otázka: nedalo by sa nájsť spôsob, ako adresnejšie spoplatňovať odvoz TKO, podľa počtu vysypávania, vážiace zariadenie na zbernom aute a pod.?
J. Ďurica  Odpovedal: Je to téma na širokú diskusiu, hlavne pre tvorcov VZN. Jedná sa vlastne o množstevný zber odpadov, ktorý zákon umožňuje a obce a mestá ho môžu zaviesť po schválení vo VZN.
Výhody:
- spravodlivý systém pre občana, platí za množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje
- "núti" pôvodcu odpadu do separovania odpadov, resp. do minimalizácie produkovania odpadov
Nevýhody:
- riziko vzniku nelegálnych skládok, prípadne odkladania odpadu mimo "svojej" zbernej nádoby /napr. k sídliskovým stojiskám/
- nie je možné zaviesť celoplošne na celé mesto, reálne len pre obyvateľov rodinných domov
V obciach a mestách, kde bol zavedený množstvový zber (je ich veľmi málo) išlo často o kombináciu určitého paušálu, t.j. poplatku na osobu, ktorý zahŕňal určitý počet bezplatných vývozov a dokúpenia si ďalších vývozov napr. formou žetónov.
K otázke na váženie odpadov priamo u jeho pôvodcu: vyžaduje sa potrebná technika, ktorú zberová spoločnosť nevlastní.

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 28.4.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 28.4.2016

M. Bezák  
otázka Zaujímal sa opakovane o situáciu v lokalite Štrkoviská Batizovce
odpoveď Požiadavka mesta na úpravu brehov v súlade s rozhodnutím Banského úradu nebola zo strany Štrkopieskov splnená, nakoľko výškopis a polohopis južného brehu nie je realizovaný, mieru porušenia nevieme. Došlo k dohode, že až po vyhotovení týchto údajov a zistení pravdivého skutkového stavu sa bude v rokovaniach pokračovať. Mesto bude trvať na úhrade časti nákladov za vybudovanie odtoku z jazera do rieky Poprad napriek tomu, že riaditeľka Štrkopieskov vzájomnú zmluvu spochybnila.
M. Smatanová  
otázka Zo zasadnutia výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, vzišla požiadavka, či by nebolo možné od mesta poskytnúť Klubom dôchodcov počítače, ktoré sú už nepotrebné a miestnosť na uskladnenie dokumentov a taktiež bezbariérový prístup do klubov
odpoveď Seniorom počítače budú pridelené a čo sa týka miestnosti dostanú písomnú odpoveď
M. Smatanová  
otázka tlmočila sťažnosť p. Ujházyho na zlú dopravnú situáciu a to prebehovanie detí na ul. Hviezdoslavovej smerom od Štúrovej po Mierovú ulicu a nutnosť riešenia tohto problému
odpoveď Mesto v budúcnosti bude komplexne riešiť situáciu v celom meste Svit. Mesto ukončuje pasportizáciu ciest a komunikácií a pripravuje plán statickej dopravy v meste . Je predpoklad , že do jesene by mala byť táto situácia ujasnená. Určia sa podmienky pre parkovanie, nutné úseky sa budú rozširovať a to všetko, samozrejme, súvisí aj s novými investičnými nákladmi
F. Drozd  
otázka Interpeloval povereného riaditeľa TS, že je potrebné, aby sa už kosilo v úsekoch, kde je veľa obyvateľov – teda vo východnej časti mesta
odpoveď Kosenie sa začalo realizovať tento týždeň. Samozrejme, že pokračovať sa bude podľa počasia na ďalších uliciach a ďalších plochách, kosiť sa bude podľa plánu určených lokalít a naliehavosti.
F. Drozd  
otázka Opýtal sa na možnosť výstavby aj keď zatiaľ len provizórneho plota pri detskom ihrisku na sídlisku E, aby sa predišlo možným úrazom pri vybiehaní za loptou a pod.. Vhodné by bolo i umiestnenie odpadkového koša v tejto zóne.
odpoveď K oploteniu ihriska bude podaná písomná odpoveď

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 31.3.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit 31.3.2016

J. Babčák  
otázka Koľko aktivačných pracovníkov je prijatých na aktivačné práce
odpoveď Informáciu o počte aktivačných pracovníkov nemôže poskytnúť, pretože to majú v správe TS
J. Babčák  
otázka V akom štádiu je jarné upratovanie
odpoveď Práce pokračujú podľa určeného harmonogramu a v mesiaci apríl sa uskutoční sedenie o ďalších plánoch v upratovaní mesta
J. Babčák  
otázka Výmena asfaltového povrchu Priečnej ulice, ktorá je v havarijnom stave a treba ju riešiť aspoň provizórne
odpoveď Do konca apríla vykonajú TS inventarizáciu všetkých cestných komunikácií, po ktorej dôjde k spracovaniu návrhu na realizáciu opráv povrchov, čomu bude predchádzať rokovanie ohľadom formy financovania (úver alebo PPP projekt). V apríli sa otvorí obalovačka a začne sa s opravou výtlkov. Záverečnou fázou bude obnova vodorovného značenia priechodov pre chodcov.
J. Babčák  
otázka Kotolňa Kultúrneho domu Pod Skalkou
odpoveď Mesto čaká na výzvu MF SR, kde bude následne opäť podaná žiadosť o dotáciu
J. Babčák  
otázka Výmena autobusových prístreškov
odpoveď Autobusové prístrešky sú v riešení, prebehne obstarávacie konanie, cena je však vysoká – jeden prístrešok stojí okolo 10 tisíc eur. Ich súčasťou by mali byť i reklamné vitríny, čo by ich cenu znížilo.
D. Vojsovičová  
otázka Projekt výstavby parkoviska pri ZŠ Mierová ul. z aspektu rozpočtu vo výške rozpočtovaných 100 tisíc eur a opýtala sa na možnosť využitia kapacít TS pri týchto prácach.
odpoveď Stavba „Parkoviská pred ZŠ Mierovou vo Svite“ rieši celú kolíznu lokalitu ohraničenú vstupným objektom školy a polyfunkčným bytovým domom. Zahŕňa okrem výstavby obojstranných parkovísk na účelovej komunikácii vjazdu do areálu školy s 15 novými kolmými parkovacími státiami aj všetky ďalšie podstatné konštrukcie a prvky. Dôjde k vybudovaniu chodníkov po vonkajšom okraji parkovísk plynule nadväzujúcich na južný chodník Ul. mierová, aby nedochádzalo ku stretom prechádzajúcich žiakov a áut. K chodníkom a účelovej komunikácii vjazdu budú upravené aj brána a bránky v oplotení školy. Zároveň ďalším bezpečnostným prvkom bude malý kruhový objazd na križovatke Ul. mierová a účelovej komunikácie, slúžiaci na krátkodobé zastavenie áut rodičov pre vystúpenie alebo nastúpenie žiakov. Ďalej bude vybudovaný záliv pre zastávku školského autobusu, aby stojaci autobus nezasahoval do jazdného pruhu cestnej komunikácie. Ostatné konštrukcie budú tvoriť výmeny asfaltových povrchov parkoviska pri polyfunkčnom bytovom dome vrátane cesty, účelovej komunikácie vjazdu do areálu školy a predpolia vstupu do školy medzi plotom a budovou. Ďalej to bude zvislé a vodorovné dopravné značenie a  ostatné drobné prvky. Rozpočtovaných 100 tisíc eur bola odhadnutá orientačná cena, pričom cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní predpokladáme nižšiu. S využitím kapacít TS pri týchto prácach priamo neuvažujeme, lebo nie sú vybavené personálne ani technickými prostriedkami na kvalitné a  rýchle zvládnutie takýchto prác, čo je overené z  predchádzajúceho obdobia. Stavba musí byť zrealizovaná počas letných školských prázdnin. Nie je však vylúčené, aby sa TS uchádzali u zhotoviteľa stavby o niektoré práce v subdodávke.
J. Drobný  
otázka V akom stave je riešenie havarijného stavu v nájomnej bytovke oproti zdravotnému stredisku
odpoveď V polovici apríla sa uskutoční výber dodávateľa a následne v mesiaci máj dôjde k odovzdaniu staveniska a začnú práce na odstránení havarijného stavu suterénu nájomnej bytovky
J. Drobný  
otázka Aký dlh má mesto, pretože zaznamenal názory časti obyvateľov, že situácia v tejto oblasti je zlá
odpoveď  Mesto Svit ku dňu 31.3.2016 nemá ani jedno euro dlhu a prakticky ani žiadne záväzky po lehote splatnosti. To zabezpečuje mestu Svit dobrý kredit v hodnotení bankových a finančných inštitúcií. Mesto Svit má k 31.3.2016 len priebežne splácané úvery, poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie mestských nájomných bytov. Tieto sa vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za mestské nájomné byty, do dlhu mesta nezapočítava. Uvedené úvery sú z obdobia rokov 2002 až 2013
F. Drozd  
otázka V akom stave je žiadosť o vyradení a zrušenie CVČ zo siete škôl a školských zariadení
odpoveď  Mesto Svit ako zriaďovateľ podľa príslušného zákona a Smernice MŠ SR doručilo žiadosť o vyradenie a zrušenie školského zariadenia Centra voľného času vo Svite zo siete škôl a školských zariadení k 31.8. 2016, ale súčasne žiada o zaradenie CVČ v rámci Spojenej školy, Mierová 134, Svit s účinnosťou od 1. 9. 2016 do siete. Novovytvorený subjekt vznikne spojením plne organizovanej základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času pod jedno spoločné riaditeľstvo. Žiadosť bola odoslaná aj bez stanoviska Rady školského zariadenia pri CVČ, s dodatočným dokladovaním stanoviska po jeho predložení.
F. Drozd  
otázka Kto je správcom Facebookovej stránky a kto má k nej prístup a môže vymazávať komentáre
odpoveď  Mesto Svit zriadilo stránku na Facebooku, je aj jej správcom a vulgarizmy, osočovanie a arogantné výroky na základe pravidiel slušného správania budú mazané ,pretože tam nepatria. Budú akceptované vecné argumenty a slušná komunikácia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky