Menu

Ako vybaviť

Aké dokumenty je potrebné mať a čo všetko je potrebné pre vybavenie rodného listu, sobášneho listu či úmrtného listu nájdete tu ...

 

RODNÝ LIST

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo.

Matričný úrad Svit (od roku 1895 po súčasnosť):
 • Svit, Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla
 • Šuňava od roku 1895 do 1950
 • Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950
 • Vyšné Hágy, Tatranská Polianka od roku 1895 do roku 1947
Pre deti narodené v NsP Poprad je miestne príslušným na zápis do knihy narodení Matričný úrad Poprad ( Mestský úrad Poprad).

DOKLADY K VYDANIU RODNÉHO LISTU

Na vybavenie rodného listu: PRVOPISU novonarodeného dieťaťa je potrebné predložiť:
 
Dieťa narodené z manželstva
  • platné občianske preukazy obidvoch rodičov
  • hlásenie o narodení dieťaťa
  • sobášny list – originál, resp. osvedčená kópia

Dieťa nenarodené z manželstva
  Matka aj otec:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • hlásenie o narodení dieťaťa
 • súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva ( ak spísali pred narodením, ak nie, vyhlásia na miestne príslušnej matrike)
DRUHOPISU:
 • platný občiansky preukaz
 • zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- EUR (pokladňa MsÚ Svit)

SOBÁŠNY LIST

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

Na vykonanie zápisu uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.
 
Matričný úrad Svit (od roku 1895 po súčasnosť):
 • Svit, Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla
 • Šuňava od roku 1895 do 1950
 • Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950
 • Vyšné Hágy, Tatranská Polianka od roku 1895 do roku 1947
Uzavrieť manželstvo je možné v obvode toho matričného úradu, v ktorom majú snúbenci trvalé bydlisko.Uzavrieť manželstvo v inom obvode je možné:
 • v prípade občianskeho sobáša: so súhlasom miestne príslušnej matriky (podľa trvalého bydliska)
 • v prípade cirkevného sobáša: podľa pokynov farského úradu, kde bude uzavretý sobáš

DOKLADY K UZAVRETIU MANŽELSTVA

Pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu, v ktorého obvode sa sobáš ( občiansky aj cirkevný) uskutoční, vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva,ktorú podpíšu snúbenci pred matrikárkou. Štát. občan SR predkladá matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
 
Ak sú snúbenci slobodní:
 • platné občianske preukazy
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie
Ak rozvedení:
 • platné občianske preukazy
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode
Ak ovdovelí:
 • platné občianske preukazy
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie
 • úmrtný list zosnulého manžela
Ak maloletí:
 • platné občianske preukazy
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie
 • právoplatné povolenie súdu o uzavretie manželstva
Ak cudzinec:
 • platný preukaz totožnosti ( cestovný pas)
 • rodný list
 • potvrdenie o trvalom bydlisku
 • doklad o osobnom stave
Doklady cudzinca (okrem preukazu totožnosti) nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, musia byť preložené súdnym prekladateľom do úradného t. j. slovenského jazyka a v zmysle zákona musia byť predložené na matričný úrad najneskôr do 14 dní pred uzavretím manželstva. Určená doba na uzavretie manželstva

Piatok od 13.00 hod. - 15.00 hod.
Sobota od 13.00 hod. - 18.00 hod.
 
Miesto na uzavretie manželstva

Obradná miestnosť v Dome kultúry Svit
Kaštieľ Lučivná
Spolcentrum Svit
Hotel Končistá Lučivná
Hotel Hubert Gerlachov
Penzión Vila Šafrán Batizovce
Gašperov mlyn Batizovce
 
Nárok na pracovné voľno v prípade uzavretia sobáša:
  (podmienkou je, ak sa svadba koná v deň, kedy mal zamestnanec pracovať)
 • 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy - ak ide o ženícha a nevestu
 • 1 deň pracovného voľna bez náhrady mzdy – ak ide o účasť na svadbe dieťaťa, alebo rodiča
Na vybavenie DRUHOPISU sobášneho listu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- EUR
  (pokladňa MsÚ Svit)

ÚMRTNÝ LIST

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode občan zomrel.
 
Matričný úrad Svit (od roku 1895 po súčasnosť):
 • Svit, Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla
 • Šuňava od roku 1895 do 1950
 • Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950
 • Vyšné Hágy, Tatranská Polianka od roku 1895 do roku 1947

DOKLADY K VYDANIU ÚMRTNÉHO LISTU

Na vybavenie úmrtného listu :
 
PRVOPISU je potrebné predložiť:
 • listy o prehliadke mŕtveho v minimálne troch vyhotoveniach
 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu
 • vyplnené tlačivo : „Správa pre matriku k listu o prehliadke mŕtveho“
V zmysle zákona č. 238/1998 Z. z. má vybavovateľ pohrebu nárok na štátnu dávku – príspevok na pohreb, o ktorú môže požiadať do 1 roka od úmrtia na ÚPSVaR. Žiadosť o príspevok na pohrebné vydáva a potvrdzuje matričný úrad. Potvrdenie o vybavovaní pohrebu a účasti na pohrebe vydáva príslušná pohrebná služba.
 
Nárok na pracovné voľno v prípade úmrtia rodinného príslušníka:
 • 2 dni pracovného voľna s náhradou mzdy – ak sa jedná o úmrtie manžela alebo dieťaťa
 • 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy – ak ide o úmrtie rodiča, súrodenca, rodiča a súrodenca jeho manžela, manžela súrodenca
 • + 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy – ak ide o vybavovateľa pohrebu
 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac 1 deň – ak ide o účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka, prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti.
DRUHOPIS je možné vybaviť:
 • platný občiansky preukaz
 • zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- EUR
  (pokladňa MsÚ Svit)