Menu

Postavenie Mestského zastupiteľstva vo Svite

Mestské zastupiteľstvo vo Svite je najvyšším orgánom Mesta Svit a patria mu funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa Zákona o obecnom zriadení, podľa Štatútu Mesta Svit a Organizačného poriadku Mesta Svit a podľa ďalších vnútroorganizačných noriem schválených uznesením MsZ. MsZ prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov Mesta Svit.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovených Organizačným poriadkom Mesta Svit, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta.