Menu

História mesta

PRVÉ ZAČIATKY

» Prvé zmienky o tom, že by sa na okolí mohlo začať niečo stavať sa objavili začiatkom roku 1934.9. marca 1934 sa obecné zastupiteľstvo obce Veľká dohodlo, že vyhovie požiadavke firmy Baťa zo Zlína a odpredá im nimi požadované pozemky. 17. marca už bola vykonaná komisionálna prehliadka týchto pozemkov, ktoré boli vyznačené v katastrálnej mape a zahrňovali parcely číslo 2240/2, 2259/, 2242/3, 2243/5, 2242/6 v celosti a začiatky parciel 2243, 2238, 2245/4. Hranicu pozemkov tvorila hranica medzi parcelou 2238 a 2243 predĺžená do popradského potoka a ku železničnej trati. Tieto pozemky vo výmere 85 - 100 kat. jutár boli ponúknuté za paušálnu cenu 300 000,- Kčs. Už pri tomto jednaní bola položená podmienka, že hlavná kancelária závodu musí byť vždy len na zemí obce Veľká a továreň musí predovšetkým zamestnávať občanov obce Veľká.

 

» V ďalšom jednaní bolo už podrobne konštatované na základe výkresov, ktoré vyhotovil Ing. Bedřich Dvořák zo Sp.N.Vsi, že firme Baťa obec odpredáva 101 kat. jutár a 58 siah pasienkov za 250 000,- Kčs. Občania obce si vyhradzujú právo na pasenie dobytka na pozemkoch, ktoré nebudú zastavané. Taktiež žiadajú, aby drevosklad firmy J.Ph.Gleisinger, ktorý bol na pozemkoch pri železničnej trati bol taktiež na prechodnú dobu ponechaný na pôvodnom mieste.

» Po predaji pozemkov a začatí stavby sa už 26. novembra 1934 v zápise obecného zastupiteľstva obce Veľká objavuje podaná nespokojnosť v tom zmysle, že výskumná stanica postavená na daných pozemkoch nesie meno "BAŤOVE ZÁVODY BATIZOVCE" alebo " VÝSKUMNÁ STANICA VÝROBY UMELÉHO HODVÁBU BAŤOVÝCH ZÁVODOV V BATIZOVCIACH" a nenesie označenie obce Veľká. Obec Veľká sa cíti týmto poškodená a uznáša sa na tom, že časť obecného chotára na ktorom je postavená táto výskumná stanica sa bude volať "BAŤOVA OSADA VO VEĽKEJ" a žiada aby firma používala výhradne tento názov. 15.apríla 1935 sa obec uznáša na tom, že boli urobené všetky kroky potrebné k tomu, aby železničná stanica Batizovce bola premenovaná na "BAŤOVE ZÁVODY VEĽKÁ". Týmto sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo aj 15.5.1935 kde znovu požadujú o používanie tohto označenia.

» Že občanom obce Veľká na tomto veľmi záležalo a často sa týmto problémom zaoberali dokazuje aj zasadanie 29.januára 1937 ktoré sa uznieslo na označení "OBEC VEĽKÁ - OSADA SVIT" čo bolo po administratívnej stránke používané a dodržiavané až do osamostatnenia Svitu. Závod však tvrdošijne vo svojej korešpondencii ak používal označenie miesta tak použil označenie Batizovce nikdy nie Veľká. Môžeme preto s istotou povedať, že označenie SVIT aj keď ešte iba ako osada Svit sa prvý krát objavilo v roku 1937.

» Toto boli prvé kroky k výstavbe továrne, s ktorou sa úzko spája aj výstavba obytných domov. Ako sa továreň rozširovala, museli sa dostavovať aj obytné domčeky a začala sa výstavba budúceho mesta. Pretože priestor na ktorom táto výstavba prebiehala patril do katastra obce Veľká, nové sídlisko sa po administratívnej stránke nazývalo "kolóniou" obce Veľká, kde bol aj notariát. Miestopopisné označenie nového sídliska napr. pri písaní adries bolo označované podľa blízkej obce Batizovce a všeobecne sa používalo označenie podniku ako Batizovce.

» Asi tri týždne po dojednaní kúpy pozemkov sa začalo s vlastnou výstavbou. Hneď pri moste na lúke pod lesom bolo postavených prvých 50 metrov cesty a vedľa tejto cesty bola postavená prvá továrenská budova. Zároveň s ňou bol postavený v blízkosti aj prvý obytný domček, v ktorom bola na prízemí vrátnica a na poschodí bol zariadený byt. Prvé postavené objekty obsahovali výskumnú stanicu s malou elektrárňou. Tu sa mala vyskúšať výroba umelého hodvábu a zvlášť vhodnosť vody k tejto výrobe. Po čase bolo pristavených ďalších 7 obytných domčekov naproti továrenskému objektu na druhej strane hradskej, kde boli ubytovaní pracovníci malej pokusnej stanice. Takto sa začala výstavba budúceho mesta.

ROK 1936

» Ľudia uvítali možnosť zárobku, ktorý im poskytovala výstavba závodu a potom bude poskytovať závod sám. Vo februári 1936 bola výrobňa uvedená do prevádzky. Postavená a zariadená bola tak, že obsahovala celý proces výroby, počnúc namáčaním celulózy a končiac presúkaním. Práca v tejto výrobni, ktorá neskôr dostala meno „Svit I“, bola zastavená dňom 1. januára 1954.

» Dňa 1. júla 1936 bol založený dobrovoľný závodný hasičský zbor firmy Svit v Batizovciach, ktorý mal na začiatku 21 členov. Veliteľom novozaloženého hasičského zboru sa stal Jozef Kielkovský.

» Prvým, no nevžitým pomenovaním kolónie bolo meno „Baťovce“. Definitívne meno si privlastnila osada až po ustálení mena podniku, ktoré bolo určené menom „Svit“. Toto pomenovanie podľa jednej verzie je odvodené podľa ostrihaného rúna ovce, ktoré stočené sa údajne menuje „svit“. Keďže v továrni sa malo vyrábať umelé vlákno, ktoré malo nahradiť aj ovčiu vlnu, bolo meno továrne určené menom „Svit“. Podľa druhej verzie bolo meno odvodené z pomenovania „Slovenská viskózová továrňa“. Podľa mena závodu sa neskôr vžilo pomenovanie „Svit“ aj pre osadu. Neskôr toto meno prevzala aj obec. Koncom roku 1936 vzrástol počet robotníkov z 90 na 530 a zárobok týchto sa pohyboval od 17,- do 27,- Kčs denne. Denná strava sa počítala 6,- Kčs, prenocovanie 60 halierov.

» Z rozprávania ľudí z okolitých dedín sa došlo na to, že v katastri obce Štrba sa nachádza uhlie. Vedenie podniku, ktoré sa snažilo obstarať potrebné suroviny a materiály z najbližšieho okruhu, chytilo sa týchto správ, dalo uvedené miesta preskúmať a skutočne v roku 1936 prikročilo k pokusným prácam. Celkovo sa vyťažilo na týchto miestach asi 1 000 ton uhlia, ktoré bolo spálené v elektrárni.

» V roku 1936 sa rozširuje koľajište o novú koľaj a 16. júna je táto koľaj odovzdaná do používania.

» Osada Svit dostáva prvý verejný úrad - Četnícku stanicu, ktorá započala činnosť 14. novembra 1936. Umiestnená bola v jednom z prvých domčekov blízko železničnej stanice.

» Prvým, skutočne na pôde Svitu narodeným občanom bol Vladimír Rusnák, narodený 11.9.1936.

ROK 1937

» Dňa 2. septembra 1937 po prietrži mračien sa vyliali vody rieky Poprad a veľmi ohrozovali malé hospodárstvo (ovce, prasce), ktoré bolo akýmsi základom zabezpečenia výživy osadenstva v kolónii.

» Keď už bolo žitie v novej osade zabezpečené aj po stránke zásobovania, prikročilo sa k zabezpečeniu života aj po stránke kultúrnej a školskej výchovy detí, ktorých tiež pribúdalo. Vo Svite sa stavia jednotriedna ľudová škola, v ktorej sa začalo vyučovať dňom 1. septembra 1937. Neskôr táto škola prístavbou bola rozšírená na školu dvojtriednu. Prvým učiteľom bol Jozef Vítkovský.

» V záujme kultúrneho rastu a príjemnejšieho strávenia voľného času po práci bolo dňom 8. septembra 1937 zriadené v jedálni provizórne kino, ktoré koncom roku 1941 bolo premiestnené do pohodlnejších priestorov v druhej továrenskej budove od hradskej s vchodom z východnej strany. Prvým filmom premietnutým v tomto novom kine bol film Jánošík.

ROKY 1938 – 1941

» V noci z 25. na 26. januára 1938 bola obyvateľmi osady pozorovaná nad Vysokými Tatrami polárna žiara, ktorá bola dobre viditeľná. Ľud tento úkaz chápal ako predzvesť príchodu novej vojny.

» Mládeže, ktorá chcela športovať bolo vo Svite mnoho, a preto bolo v roku 1938 zriadené futbalové ihrisko. Postavené bolo medzi železničnou stanicou a štátnou hradskou na pravej strane cesty smerom na stanicu. Po postavení ihriska sa zakladá futbalový klub „AC Svit“.

» Po troch rokoch výstavby k 1. máju stálo na pozemkoch už desať nízkych továrenských budov, jedna budova päťetážová, päťdesiat rodinných domčekov, škola, obchodný dom a tri internáty.

» 15. mája 1938 bol v závodnej reštaurácii po prvýkrát vo Svite oslávený „Sviatok matiek“.

» Ďalšie rozšírenie dopravy nastalo tým, že závod v roku 1940 začal stavať vlečku do závodu, po ktorej dňa 11. novembra 1941 o 1700 hod. vtiahol slávnostným spôsobom prvý nákladný vlak so železničnými vozmi.

» Politické zmeny prispeli k tomu, že vo Svite bola dňom 1. januára 1941 založená textilná škola, ktorá bola v tom čase prvou a jedinou školou tohto druhu na Slovensku. Základ tejto školy tvorila podniková škola a v nej sa odborne pripravovali budúci pracovníci v textilnom priemysle.

» Novo stavajúci sa Svit bol so svetom spojený letecky, zastavovali už aj rýchliky a ďalším zvláštnym spojom bolo autobusové medzinárodné spojenie Wiedeň – Kraków, ktoré bolo zriadené v auguste 1941. Autobus, ktorý premával na tejto trati, mal zástavku aj vo Svite a veľa ráz bol občanmi Svitu – zamestnancami podniku služobne použitý, zvlášť pri nákupe poľskej soli. Stanovište tohto autobusu bolo pred závodom.

fotogaléria http://svit.sk/navstevnik/fotogaleria/category/1-historia-i-cast

fotogaléria http://svit.sk/navstevnik/fotogaleria/category/10-historia-ii-cast

fotogaléria http://svit.sk/navstevnik/fotogaleria/category/11-historia-iii-cast

fotogaléria http://svit.sk/navstevnik/fotogaleria/category/12-historia-iv-cast

 

ROKY 1945 – 1950

» O Dňa 29. apríla 1945 sa na svojej ceste vo Svite zastavil prezident republiky Dr. Eduard Beneš, ktorého ľud srdečne privítal. Za obec a závod privítali vzácneho hosťa Dr. Linczényi a Ing. Ríša.

» Asi v polovici júna 1945 došli do Svitu prvé zásielky potravinových článkov dodaných medzinárodnou spoločnosťou UNRRA. V prvej zásielke bolo 1 348 kg masti a 550 kg slaniny. Zásielka bola rozdelená tak, že na každú osobu bývajúcu vo Svite bolo vydané 60 dkg masti a 50 dkg slaniny. Zvyšok masti bol použitý v závodnej jedálni. Došlé konzervy boli rozdeľované v obchodnom dome.

» Občania Svitu dožili sa tej radostnej skutočnosti, že dňa 4. júna 1946 sa osada Svit stala samostatnou politickou obcou, čo bolo potvrdené Slovenskou národnou radou.

» Samostatná obec Svit podáva dňa 30. júla 1946 návrh na udelenie čestného občianstva obce prezidentovi Čs. republiky Dr. Eduardovi Benešovi.

» Programom stavby obecného cintorína sa po prvý raz zaoberala Dočasná miestna správna komisia dňa 27. augusta 1946, kde boli vypracované direktívy na jeho stavbu. Stavba trvala až do roku 1950. Prvým pochovaným občanom bol občan Bíro, ktorý zomrel v roku 1954. Pozostalí totiž nechceli do roku 1954 na cintoríne zomrelých pochovávať, lebo cintorín nebol podľa náboženských obradov vysvätený a nebolo k tomuto aktu udelené povolenie.

» Rieka Poprad po vtoku potoka Lučivjanky, ktorý bol v miestach závodnej vodárne a výrobne Svit II otáčala sa doľava a jej kľukatý tok prechádzal pomedzi budovu Spoločenského domu a Domova II a pokračoval tesne poza budovu školy, telocvične a penziónov. Neupravené brehy tejto rieky jednak špatili vzhľad obce, jednak boli príčinou častého zatopenia pivníc v obytných domčekoch, ba jarné vody priam ohrozovali záplavami aj ľudské životy. Nový tok rieky bol premiestnený a v niekoľkých etapách vkusne vyregulovaný tesne popod úbočie skupiny pohoria zvaného „Baba“.

» Na začiatku roku 1947 pracovalo v podniku 3 955 osôb, ku koncu roku to bolo už 4 665 osôb.

» Dňa 1. decembra 1947 cez polnoc sa na vlakovej stanici zišli obyvatelia, aby privítali prvý vlak, pri ktorom sprievodca vlaku zavolal miesto obvyklého mena stanice „Batizovce“ nové meno „Svit“.

» Len nedávno kronikár zaznamenal založenie matrík a zariadenie sobášnej miestnosti a už 16. septembra matrikár zapísal v sobášnej matrike obce Svit stý sobáš uzavretý medzi Jaroslavom Tumom a Máriou Brinckovou, ktorým Miestny národný výbor udelil ako svadobný dar k tomuto jubilejnému číslu 2 000,- Kčs. V obci žili mladí ľudia!

» V snahe o najvyššiu starostlivosť o zamestnancov podniku bolo vo Svite koncom roku 1950 v Spoločenskom dome zriadené tzv. „Nočné sanatórium“, ktoré bolo toho času prvé v republike. V tomto sanatóriu bývali na prechodnú dobu tí zamestnanci podniku, ktorí po práci potrebovali úplný kľud, ktorý na hromadných ubikáciách poskytnutý byť nemohol.

ROKY 1951 – 1954

» V roku 1951 bola pod Tatrami tuhá zima a miestami napadlo hodne vyše 1 metra snehu. Miestny národný výbor sa preto zaoberal otázkou organizovania brigád na odhadzovanie snehu. Brigády boli organizované v skupinách podľa čísel domov. Distribúcia sa starala o dobré zásobovanie obyvateľov a obstarala dobrý druh zimných jabĺk, ktoré sa predávali po 19,40 Kčs za 1 kg.

» Doterajší predseda MNV Ján Jacko bol poverený funkciou riaditeľa novoutvoreného podniku Chemosvit. Dňa 14. marca 1951 došlo k voľbe nového predsedu, ktorým sa stal zamestnanec podniku – strojár Ján Stančík.

» Dňom 25. novembra 1951 boli vo Svite otvorené nové detské jasle v budove postavenej naproti národnej škole. Táto budova bola špeciálne na tento účel postavená a zriadená a tak Svit v tomto čase má už dvoje detských jaslí.

» Podľa vypracovaného generálneho plánu o výstavbe obce Svit, vystavil závod západne od továrne za traťou niekoľko obytných domčekov, akosi na skúšku. Domčeky boli totiž drevené podľa typu domov stavaných v Kanade a podľa toho aj táto nová štvrť obce dostala pomenovanie „Kanada“. K týmto domčekom postupne pribúdali domy iných typov, postavila sa k nim cesta, zaviedla voda, kanalizácia, elektrina a tak táto, i keď trochu vzdialená osada, dostala ucelený ráz.

» Dňom 25. marca 1952 bol prijatý do služieb obce Jakub Gancarčík za tým účelom, aby udržiaval v poriadku cesty, opravoval priekopy vedľa ciest, lavičky pri cestách, udržiaval poriadok na novom cintoríne a prevádzal všetky potrebné tesárske, stolárske a murárske práce, aby to, čo bolo postavené, bolo aj odborne udržiavané, vždy čisté a nieslo dobré svedectvo o starostlivosti obce.

» Záujemci o stavbu domčekov dostali na záruku závodu potrebnú pôžičku a závod sa postaral o obstarávanie stavebného materiálu. Podnik poskytol stavebníkom aj technický dozor pri stavbe. So stavbou týchto domčekov sa začalo v roku 1954 a v rámci akcie bolo postavených asi 20 domčekov.

KULTÚRNY ŽIVOT PO VOJNE DO ROKU 1954

» 19. februára 1947 zavítali do Svitu členovia pražských divadiel – Milena Samylenková, Mária Kubalová - Stránska, Alena Frimlová, Stáňa Sedláček a Jaroslav Linhard na čele s populárnym Teodorom Pištekom. Predviedli v miestnosti kina americkú veselohru v troch dejstvách „Popelka Patsy“.

» K oživeniu kultúrneho života možno počítať aj skutočnosť, že známy filmový herec a predstaviteľ Jánošíka Paľo Bielik nakrúca dňa 18. októbra 1948 vo Svite inštruktážny film o výrobe pančúch.

» I skauti mali vo Svite svoju organizáciu a dňa 21. a 22. júna 1947 usporiadali vo Svite „Tatranský zjazd junákov skautov“. Začal v miestnosti kina slávnostným kabaretom. Poštový úrad v tieto dni pečiatkoval listy pečiatkou v modrej farbe s textom „Svit – Tatranský zjazd junákov“.

» V roku 1947 v podnikovej knižnici, ktorá bola jediná vo Svite, bolo 1 560 kníh. Vypožičaných bolo celkom 7 128 kníh, takže mesačný priemer dosahoval čísla 600. Do knižnice chodilo 80 domácich i zahraničných časopisov. V tomto roku bola v knižnici usporiadaná výstava obrazov, dve výstavy kníh a výstava esperantských časopisov a korešpondencie. Knihovníkom bol Alojz Číž.

» Rybári sa tiež prihlasujú hŕstkou kultúry, keď dňa 25. júla 1948 poriadajú v lese na bagrovisku letnú zábavu, na ktorej sa zúčastnilo veľa obyvateľov. Ako atrakciu naši rybári zmontovali „čiernu vysielačku“, ktorá vykričala všetky známe i neznáme zážitky z rybačky našich rybárov.

» Kultúrny život bol sústredený v začiatkoch v klube absolventov baťovej školy práce, z ktorej vyrástli dobrí kultúrni pracovníci. Spomenieme si na Jana Dovalu a jeho sestru Elenu Dovalovú, na Paľa Gejdoša – dobrého recitátora, divadelného ochotníka, režiséra a autora vlastných divadelných hier. Neskôr sa dostal k Československému štátnemu filmu a mohli sme na plátne kina často vídavať jeho meno.

» Nemožno vynechať a zvlášť nespomenúť neúnavnú prácu v odbore hudby a spevu Vojtecha Myškára - Markusa, ktorý bol dirigentom závodnej dychovej hudby, vypomáhal pri všetkých kultúrnych vystúpeniach, vyučoval hudbu a vychovával mladých hudobníkov.

» V roku 1949 pribúda do svitskej kultúry aj nové teleso. Je to mandolínový súbor, ktorý pilne študuje, aby v krátkom čase prispel do venca kultúry. Tento súbor vystupoval v tradičnom ruskom kroji a mal 35 členov.

» V septembri 1949 zavítal do Svitu Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý na športovom štadióne predviedol svoje umenie. V zapätí za týmto súborom vystúpil vo Svite Moskovský tanečný súbor „Berjozka“, ktorý predviedol za veľkej účasti obecenstva svoje umenie v telocvični.

» V apríli 1950 vidíme na plátne nášho kina premietať film „Katka“, ktorý bol v minulom roku nakrútený vo Svite. Azda všetci občania videli tento film, ktorý sa premietal po celý týždeň.

» Po skončení výstavy výtvarníkov poriadajú výstavu aj svitskí fotografisti. Vo Svite zo známych amatérov spomenieme Pavla Uhríka, ktorý bol závodným fotografom, Rudolfa Kmeťa, Ladislava Fazekaša a Evžena Jurisu, ku ktorým neskôr pribudli ďalší.

» V roku 1950 sa do konca júla usporiadalo 198 kultúrnych podujatí, čo bolo dvojnásobok činnosti z roku 1949 a desať násobok podujatí z roku 1945. Okrem iných, v júni 1950 vo Svite hosťovala aj Slovenská filharmónia.

» Závodný klub, ktorý bol jediným organizátorom kultúrnych podujatí, mal v roku 1950 pätnásť záujmových krúžkov. Najúspešnejším bol divadelný krúžok, ktorý v roku 1950 mal 9 premiér a 60 repríz.

» V roku 1954 odbor pre rozvoj spoločenského života usporiadal maškarný ples a 13 verejných produkcií s profesionálnymi umelcami a súbormi. Boli to: Večer spevu, Hudba Itálie a Španielska, Melodisti, Kučerovci, Zbor slovenských učateľov, Prešovské divadlo, Karel Vlach, Poľskí artisti, Slovenská filharmónia, Žilinské divadlo, súbor Očovan a súbor Bukovina.

ROK 1955

» Svit, ako sa píše v kronike, už jeden rozhlas má. Je to rozhlas miestny, ktorý zverejňoval obecné správy bubnom. K tomuto rozhlasu v mesiacoch jún a júl 1955 pribúda v obci nový rozhlas – po drôte.

» V mesiacoch august – október 1954 bolo namontované elektrifikačné zariadenie na železnici. V roku 1955 najskôr len pokusne, potom už pravidelne bolo vidieť premávať lokomotívy. Zapojením elektrických rušňov sa rýchlosť, zvlášť nákladných vlakov podstatne zvýšila.

» Západným smerom od obce bol vo výstavbe projekt mäsokombinátu, ktorý začal stavať ako pomocnú výrobu základný závod. V roku 1955 je mäsokombinát dokončený a započal svoju činnosť.

» Zima 1954/55 bola veľmi nestála, bola pomerne teplá s málo snehom. Dňa 25. apríla bolo ešte 3-5 cm snehu pri -10oC. V polovici mája napadol ešte čerstvý sneh. Behom letných mesiacov bolo napočítaných 13 slnečných dní, tak trochu letných.

» Ak zhrnieme celkovú hodnotu prevedených prác, v rámci zveľaďovania obce Svit v roku 1955, predstavuje táto akcia celkový finančný náklad hodnotu 450 tisíc korún, bezplatných brigádnických hodín bolo odpracovaných 208 963. Vytvorené hodnoty v tejto akcii predstavujú obnos 1 334 047,- korún.

» Katastrálne územie obce Svit meria 401 ha. Značná časť tejto plochy je zastavaná budovami, vyše 200 ha je lúk a pasienok.

» Koniec roku 1955 neodprevádza vo Svite tradičný vianočný stromček. Nebolo ochoty ani potrebných finančných prostriedkov.

ROK 1956

» Tak, ako Svit z ničoho nič za pomerne krátku dobu vzrástol na pekné priemyselné mestečko, do ktorého radi zavítali aj návštevníci Tatier, ba aj cudzinci, v posledných rokoch bol vo výstavbe odsunutý na vedľajšiu koľaj.

» V mesiaci marec prebieha vo Svite zvýšená kampaň za postavenie tak prepotrebného kultúrneho domu. Intervencie na kompetentných miestach zostali bezvýsledné, lebo pri konečnom rozhodnutí kde sa má postaviť kultúrny dom, padol šťastný žreb na mesto Partizánske.

» V letných mesiacoch bol v Lopušnej doline zriadený detský pioniersky tábor, ktorého účelom bolo poskytnúť prázdninovú rekreáciu deťom rodičov pracujúcich v chemických podnikoch. 1. júla 1956 nastúpil prvý turnus detí v počte 80 a to z Novák, Likiera, Strážskeho, Kostolian a Pardubíc.

» Chovateľom boli rozdelené pozemky nachádzajúce sa medzi železničnou traťou a hradskou a pozemky vedľa cintorína o celkovej výmere 12 ha. Každý chovateľ za primeraný poplatok dostal vymeraný kúsok poľa, na ktorom pestoval zemiaky, zeleninu alebo obiloviny.

» Od 3. júna 1956 nový jazdný poriadok obmedzuje zastavovanie rýchlikov vo Svite. Denne zastavuje len 5 rýchlikov a cestujúci musia k ďalšej ceste k rýchliku cestovať do Popradu, alebo do Štrby.

» Dňa 11. júla 1956 sa začínajú v obci Svit prevádzať buldozérom výkopy základov novej materskej školy.

» V tomto roku, zvlášť v jesenných mesiacoch sa rozšíril v nebývalej miere tržný predaj ovocia., zeleniny, perníkov, výšiviek. Predavačky dochádzali vlakom od Košíc a Prešova a rozkladali svoj tovar na východnej strane pod stenou Spoločenského domu. Predávali aj huby, lesné plodiny, oštiepky a pod. Konečne vo Svite po mnohých pokusoch ožívajú trhy!

ROK 1957

» V blízkosti podniku Chemosvit spoločným úsilím podniku a obce sa podarilo postaviť vodnú nádrž, ktorá by závodu slúžila na rezervu vody a v letných mesiacoch by mohla slúžiť ako kúpalisko. 11. októbra 1957 sa kúpali prví otužilci a hlavní pracovníci na tomto diele – Potočný, Katreniak, Lacko.

» Poľovnícky krúžok organizovaný pri ZK ROH zriadil malú oboru v zalesnenom priestore naproti vchodu do závodov Chemosvit a Tatrasvit, v ktorej sa chovali niektoré zvieratá, menovite jelene a srny pre okrasu i potechu občanov.

» Aby sa mohli prevádzať pokusy s televíznym prijímaním, bola na budove Spoločenského domu postavená televízna anténa, ktorá s prijímačom umiestneným v jednej miestnosti Spoločenského domu bola prvým televíznym zariadením vo Svite.

» „Malý spevácky zbor“, ktorý má svoje korene v spevokole Tatran začal v roku 1957 svoju činnosť s 8 členmi ako mužské okteto. Prvou prácou bolo rozšírenie radu členov, čo sa aj podarilo a stav členov sa zvýšil na 18. Vedúcim súboru bol Peter Korvín.

» Krúžok práce s deťmi slávnostne znovu otvoril bábkové divadlo hrou „Ako Jano zmúdrel“. Na tomto predstavení bolo 431 detí.

» V roku 1957 staval Výskumný ústav 24 bytových jednotiek, Košické pekárne 18 bytových jednotiek, Chemosvit odovzdal do užívania 50 bytových jednotiek.

» TJ Iskra Svit zriadila v budove starej kolkárne na športovom štadióne turistickú nocľaháreň. V tomto roku teda aj obec Svit mohla poslúžiť prenocovaním turistov, spolu s nocľahárňou v parku „Na bagrovisku“ cca 100 posteľami denne.

» Za celé obdobie od roku 1947 bolo podnikom Chemosvit postavených 583 bytových jednotiek. Pre slobodných zamestnancov podniku boli postavené dva penzióny o kapacite 600 miest, internát o kapacite 500 miest a internát „Škola II“ o kapacite 500 miest.

ROK 1958

» 19. marca 1958 bolo v budove Internátu I prevedené slávnostné otvorenie „mliečneho baru“, ktorý veľmi vďačne uvítala menovite svitská mládež. V predajni bolo umiestnených 50 stoličiek so stolmi a zdá sa, že tento podnik vzhľadom na svoje pekné zariadenie tentoraz si podrží svoju skutočnú náplň – predávať jedlá a mliečne výrobky, a nezmení sa na krčmu, a to už preto, že je umiestnený v blízkosti škôl a internátov.

» 12. mája 1958 na svojej ceste po Slovensku na pozvanie TJ Iskra Svit sa zastavilo vo Svite futbalové družstvo z východného Anglicka, z kraja Lincoln, mesta Grinsby. Toto mužstvo zohralo v popoludňajších hodinách zápas s mužstvom domácej Iskry Svit, ktorý skončil nerozhodným výsledkom 2:2. Na zápase sa zišlo 2 000 ľudí!

» Tam i tam majú už v kine široké plátno! Tak to asi začalo aj vo Svite. A my čo? Zišli sa ľudia, ktorí sa s dobrou vôľou pustili do adaptácie a prestavby kina vo Svite. Medzi prvých ochotníkov tejto práce treba počítať vedúceho kina Jána Katreniaka a staviteľa Jecušku. 7. júna o 18.30 bolo slávnostné premietanie prvého filmu na širokom plátne. Pred plátnom bol upravený priestor tak, že z umelej hmoty bolo zhotovených päť fontán, z ktorých pred predstavením striekala voda do výšky 1,5 metra.

» Dňa 28. júna 1958 v popoludňajších hodinách začal pršať znovu výdatný dážď, neprestajne až do večerných hodín v nedeľu 29. júna. V oblasti Tatier došlo v tomto čase k prietrži mračien, takže voda v tatranských potokoch i jazerách stúpla o 3,5 až 4 metre. V nedeľu 29. júna 1958 postihla Svit prírodná katastrofa – povodeň! Nastali hodiny hrôzy a strachu! Voda narobila veľmi veľa škôd a bolo potrebné vynaložiť množstvo obetavej práce a finančných prostriedkov na odstránenie následkov povodne.

» Dňa 15. augusta 1958 sa stalo skutočnosťou slávnostné otvorenie novej detskej škôlky. Presťahovaním detí z doterajších priestorov I. osemročnej školy sa uvoľnili určité priestory pre vyučovanie školopovinných detí.

» Veľký sen svitských občanov – mať svoj primeraný kultúrny dom konečne dochádza k uskutočneniu. V nedeľu ráno 2. novembra pršalo. No i napriek tomu sa okolo 9. hodiny zišli občania Svitu v sprievode dychovej hudby na priestor, kde dosiaľ bolo detské ihrisko a tenisové dvorce, aby boli prítomní malej, no milej slávnosti – slávnostného výkopu základov kultúrneho domu vo Svite.

» Miestny národný výbor, alebo môžeme povedať obec Svit už v roku 1953 nadviazala družbu s mestom Česká Třebová. V roku 1958 došlo k vzájomnej výmene predstaviteľov našich oboch miest.

» Vo Svite bolo ku koncu roku 1958 podaných 655 žiadostí o byty – treba stavať!

ROK 1959

» V júnových dňoch navštívil Svit veľký cirkus „Glóbus“, ktorý sa so svojim celým zariadením postavil pri železničnej stanici. Dňa 30. júna 1959, i napriek veľkému dažďu, ktorý zalial a rozmočil aj príchodovú cestu k cirkusu, nahrnulo sa na predstavenie množstvo občanov Svitu. Na tomto predstavení bolo totiž slávnostným spôsobom pokrstené levie mláďa, ktoré dostalo meno „Priesvit“. Takýmto spôsobom celofán, ktorý vyrába n. p. Chemosvit pod názvom Priesvit, dostal svojho živého kamaráta, ktorý tak isto ako obalový prostriedok Priesvit, poputuje so svojim cirkusom po celom svete.

» V dôsledku výstavby kultúrneho domu došlo k zlikvidovaniu tenisových dvorcov. V roku 1959 sa postavili nové tenisové dvorce v priestore medzi Penziónom I a Penziónom II.

» V júni bolo dokončené kúpalisko a odovzdané svojmu účelu. V súvislosti s tým bol vybudovaný vedľa hlavnej cesty chodník pre peších.

» Na celom úseku rieky Poprad bola na území Svitu dokončená oprava regulácie rieky, ktorá bola poškodená povodňou.

ROK 1960

» Už 25 rokov rastie Svit! N. p. Tatrasvit podstatne zväčšil svoju farebňu, aby vedel dobre a včas splniť objednávky zo zahraničia. V n. p. Chemosvit sa začalo s výstavbou novej výrobne celofánu s ročnou kapacitou 5 000 ton.

» Vo Svite pribudol zase jeden 60 metrový komín.

» Začala sa výstavba veľkej a modernej čistiacej stanice na juhovýchodnom kraji obce tam, kde sa v minulých rokoch vyvážali za dlhý čas všetky smeti z podnikov a obce.

» V tomto roku bola v máji dokončená výstavba stanice ČSAD v priestore za veľkou telocvičňou.

» Výstavbou nového veľkého oblastného bitúnku na západnej strane obce, stavba prvého bitúnku slúžila ešte niekoľko rokov ako výškvarovňa masti (pomocná prevádzka). V roku 1960 sa výškvarovňa zrušila, budovu prenajal VÚCHV a vytvoril pre svojich zamestnancov 3 bytové jednotky.

» Činžové domy mali pri výstavbe tieto pomenovania: Kriváň, Patria, Gerlach, Slavkov, Roháč, Javorina, Satan.... V roku 1960 bol postavený pri všešportovom štadióne nový typ domu, ktorý mal šesť podlaží. Keďže mal základné rozmery pomerne malé, no bol v tom čase nezvykle vysoký, dostal od občanov pomenovanie „vežák“.

ROK 1961

» 16. februára 1961 sa zišla mládež obidvoch osemročných stredných škôl pred budovou nového „pionierskeho domu“ vo Svite. Bola tu zariadená veľká spoločenská miestnosť s televízorom a gramorádiom, čitáreň s knižnicou a šachovými stolíkmi, miestnosti pre rôzne záujmové krúžky s potrebným zariadením. Radosť detí bola veľká.

» K 1. marcu 1961 bolo vo Svite celkom 298 budov, 1 360 bytov, 7 506 obyvateľov, z toho detí do 16 rokov bolo 2 411.

» Dňa 6. apríla dopoludnia po prvý krát začal premávať autobus po obci Svit (terajšia MHD). Po zaužívaní tejto vymoženosti sa občania Svitu cítili ako v Prahe a podľa toho pri rannej jazde do práce pomenovali aj jednotlivé zastávky. Tak stanovište na Štúrovej ulici pomenovali „Hradčany“ (podľa tzv. panských vežiakov), zastávku pri samoobsluhe „Biela labuť“ pred kultúrnym domom – „Národné divadlo“ a zastávku pred podnikom Tatrasvit – „Pankrác“.

» Svitské družstvo basketbalistov (Lehotský, Setnička, Fabišík, D. Lukášik, B. Lukášik, Vraniak, Vass, Hrúz, Brychta, Kočík, Bahník, tréner Antal) sa stalo v marci 1961 majstrom ČSSR v basketbale. Sláva im a vďaka za snahu a úspech! Titul po rokoch z Prahy a Brna sa preniesol do Svitu!

ROK 1962

» Po osamostatnení v roku 1946 stáva sa Svit samostatnou obcou, no charakter obce bol vzhľadom na výstavbu podnikov, obytných budov i rozlohy v neskorších rokoch nezvyklý. Z toho a mnohých ďalších dôvodov požiadala rada MNV vo Svite uznesením z 31.7.1961 o priznanie charakteru mesta, čo vzhľadom na ráz výstavby i politický význam bolo správne. Žiadosti rady MNV bolo vyhovené a tak obec Svit dňom 30.mája 1962 sa stáva mestom.

» Prvý úsek nového elektrického osvetlenia na Ulici mieru bol zapojený pred 1. májom 1962. Postupne sa montovali a ukončovali ďalšie úseky a do konca roka 1962 bol celý Svit bohato osvetlený 130 pouličnými a 63 parkovými svietidlami.

» V druhý deň veľkých osláv SNP – 29. augusta 1962 o 16-tej hodine sa schádzali obyvatelia Svitu i okolia na priestranstve pred novým, práve dokončeným kultúrnym domom, aby boli účastní jeho slávnostného otvorenia. Na novom javisku ako prvé číslo programu odznela pieseň spevokolu „Tatran“ za dirigovania svitovského občana – učiteľa Petra Korvína „Ej hore háj...“. Prvý kultúrny program trval celé 4 hodiny a bol v nových priestoroch programom naozaj slávnostným. Priamou starostlivosťou o celý komplex a zariadenie kultúrneho domu bol poverený občan Svitu – vojnový invalid, doterajší správca kina Ján Katreniak.

» V kronike Svitu sa pomenoval priestor nového sídliska v západnej časti Svitu za traťou „Kanada“. Toto pomenovanie sídliska u domáceho obyvateľstva bolo vžité a už nevyvolávalo údiv. Horšie bolo, ak sa toto pomenovanie použilo pred cudzími návštevníkmi. Z toho dôvodu sa hľadalo iné pomenovanie, ktoré sa ustálilo pomenovaním „Pod Skalkou“. Odvodené bolo od skaly – veľkého balvana, ktorý pravdepodobne bol v starých časoch zošuchnutý z tatranských brál pohybujúcimi sa ľadovcami a „zabudnutý“ na rovine a v húštine severne od priestoru zastavaného domami. Pri tejto „skalke“ sa svojho času na upravenom priestore konali aj tradičné majálesy.

» Dňom 2. júla 1962 boli otvorené obchodné bunky v novostavbe postavenej pri prvom svitskom vežiaku. Bola otvorená predajňa potravín, zeleniny, holičstvo, kaderníctvo, opravovňa obuvi a pančúch, kozmetika a textilná predajňa n. p. Tatrasvit.

» V októbri 1962 začal stavať n. p. Tatrasvit administratívnu budovu v priestore záhrady pred podnikom.

» Dňom 1. novembra 1962 bola i napriek nesúhlasu občanov a funkcionárov MsNV otvorená samoobsluha v obchode „Lukáč“. Podmienky nákupu boli zhoršené, lebo občania museli čakať von pred obchodom, kým sa uvolnia nákupné košíky.

ROK 1963

» Vo Svite niet veže s hodinami. Preto mesto zabezpečilo na cestnej križovatke pred Spoločenským domom hodiny. Tie sa často kazili a keď sa už opraviť nedali, boli zlikvidované a peňazí na nové hodiny nebolo. I keď obec mestom sa stala, hodín už nemala.

» Na jar 1963 sa začalo v Lopušnej doline, na mieste starého tábora so stavbou murovaných objektov na nový tábor. Stavbu financoval n. p. Chemosvit. Bola postavená murovaná ústredná budova s kultúrnymi a ubytovacími miestnosťami, budova s kuchyňou a jedálňou.

» V roku 1963 boli postavené dve železné lavičky cez rieku Poprad, jedna v priestoroch pri činžiakoch naproti cintorínu, druhá oproti 24 bytovke. Drevená lavička za pamätníkom bola zlikvidovaná.

» Dňa 12. októbra 1963 o 21.00 hod. v priestore medzi závorami na ceste do Batizoviec a medzi železničnou stanicou sa prihodilo veľké železničné nešťastie. Do nákladného vlaku, ktorý išiel od Štrby a v stanici Svit spomalil a zastal, narazil ďalší nákladný vlak idúci tiež od Štrby, ktorému zlyhali brzdy. V jednom prípade došlo k smrteľnému zraneniu. V nedeľu ráno priestor naproti benzínovej pumpe poskytol hrozný obraz – množstvo vykoľajených a na seba nakopených vagónov. Pri vyprosťovacích prácach došlo znova k smrteľnému zraneniu. V rozbitých vagónoch sa nachádzalo množstvo tovaru, okrem iného aj 4 vagóny bulharského hrozna, ktoré bolo rozpredané z miesta nešťastia za cenu 2,50, 2,- a 1,- Kčs.

» V roku 1963 bola zlikvidovaná posledná historická budova – Štokava, v posledných rokoch zvaná Stupava. Táto budova, postavená v roku 1777, slúžila ako horáreň, potom ako cestný hostinec na starej kráľovskej poštovej ceste, aj ako útulok pre pocestných a furmanov. Posledným obyvateľom tejto budovy bol občan Lipták, ktorý tu ešte v roku 1960 prevádzal hostinskú živnosť.

» 1. novembra 1963 sa vytvára vo Svite pri MsNV Domová správa, ktorá prebrala od podnikov Chemosvit, Tatrasvit, VÚCHV a Mäsopriemysel starostlivosť o budovy.

» V novembri 1963 sa začalo s výstavbou budovy Mestského národného výboru a pošty v priestore južne od Kultúrneho domu.

» V roku 1963 bolo premietnutých celkom 322 filmov, celkove na 842 predstaveniach bolo 23 647 divákov. O predstavenia v kine záujem klesá a ako dôvod sa uvádza skutočnosť jestvovania televízie.

ROK 1964

» Mesto nevedelo rýchlo informovať svojich občanov, preto sa rada MsNV rozhodla od začiatku marca použiť k vysielaniu aktuálnych správ rozhlas po drôte, ktorý bol už v domácnostiach aj verejných budovách inštalovaný. Vysielanie sa uskutočňovalo každú stredu od 18.00 do 18.15 hod.

» Svit bol určený ako etapové mesto pre cyklistické preteky okolo ČSSR. Bolo potrebné urýchlene dokončiť štadión. Slávnostný deň jeho otvorenia bol určený na 25. júla 1964, kedy Svit privítal v etapovom meste cyklistov. Víťazom tejto etapy a teda prvým, ktorý na novom štadióne dorazil do cieľa bol z 80 cyklistov československý pretekár Ján Smolík.

» Mesto mladých rástlo a preto v novom ponímaní života aj detských zariadení bol nedostatok. Podniky Chemosvit a Tatrasvit spoločne prikročili k výstavbe novej budovy detských jaslí s kapacitou 140 miest v priestore vedľa 1. deväťročnej školy na Štúrovej ulici.

» Dobrovoľní členovia z podnikových zborov boli uvoľnení pre Miestnu organizáciu československej požiarnej ochrany, ktorá sa vytvorila 5. októbra 1964. Jej predsedom sa stal Vojtech Schmidt, veliteľ požiarnej ochrany v n. p. Chemosvit. Miestny zbor mal pri svojom založení 18 členov a ako zakladajúcich treba uviesť mená: Schmidt, Andraššák, Smutný, Rástocký, Šašura st., Multán, Tabaček, Lačný, Minárik, Furman, Gontkovský, Sabo.

» Dňa 25. novembra 1964 sa v oblasti Tatier prehnala silná víchrica, ktorá medzi 22. a 24. hodinou zasiahla svojim ničivým účinkom aj priestor a okolie Svitu. Víchor dosahoval rýchlosť až 150 km/hod., lámal a vyvracal stromy. V parku pri Bagrovisku bolo vyvrátených 500 stromov. Zo striech obytných domov boli postŕhané škridle, na výškových domoch vietor vyvrátil 5 panelových komínov, ktoré poškodili strechy.

» V januári 1964 začal pracovať televízny vykrývač vo Vyšných Hágoch, čím sa zlepšil televízny príjem aj vo Svite.

» V osade Pod Skalkou bola vyasfaltovaná cesta vedúca zo štátnej cesty v dĺžke 400 metrov.

» Podľa pozorovania a odhadu navštívilo Svit v roku 1964 asi 115 000 turistov, z toho asi 8 000 cudzincov.

ROK 1965

» Dňa 2. júla 1962 ulovil Július Boďa, ktorý bol v tom čase so svojim synom na poľovačke diviaka, ktorého vek bol odhadnutý na 15 rokov a vážil 136 kg. Kly, ktoré predstavujú poľovnícku trofej boli ohodnotené medzinárodnou komisiou CiC na 13 145 bodov – boli to najväčšie kly v ČSSR. Po úprave na celoštátnej výstave v Brne v auguste 1965 získali zlatú medailu a boli v tom istom roku odoslané na vástavu do Florencie, kde boli taktiež poctené zlatou medailou.

» V roku 1965 tesne pod úpätím Baby, vedľa cintorína vznikla na území obce Spišská Teplica baňa na piesok. Ťažený piesok podľa kvality či sfarbenia sa používal aj ako hnojivo na vápnenie lúk a pastvín, alebo lepší a belší k stavebným účelom.

» Naše mesto bolo v roku 1965 poctené úlohou pripraviť sa na privítanie XVIII. Ročníka Cyklistického preteku Berlín – Praha – Waršava. Do Svitu sa v deň pretekov zišlo viac ako 10 000 ľudí. Víťazom tejto etapy sa stal Melichov zo ZSSR, druhý bol Dimitresku z Rumunska a tretí skončil reprezentant ČSSR Pavel Doležal.

» V letných mesiacoch 1965 nastúpili do novo dokončeného tábora v Lopušnej doline prví školáci – rekreanti. Prvým správcom a hospodárom tábora sa stal Gejza Pap. V sezóne mimo rekreácie školských detí sa zariadenie využívalo na súkromný oddych pracovníkov, školenia či porady. Za jedno súkromné prenocovanie sa počítalo 11,50 Kčs.

» V auguste 1965 boli v n. p. Chemosvit spustené dva stroje novej výroby vlákien pod technickým označením P – 304 a bolo tu zamestnaných 80 pracovníkov.

» V októbri 1965 sa uskutočnilo jednoúčelové sčítanie a delenie občanov. Podľa tohto sčítania bolo vo Svite 6 771 občanov, z toho 3 409 mužov a 3 362 žien. Z tohto počtu bolo Pod Skalkou 437 občanov. Počítalo sa, že z ostatných bývajúcich vo Svite (nie s trvalým pobytom) t. j. slobodných pracovníkov, študentov a pod. bolo k uvedenému dňu asi 3 500 ľudí, čo znamenalo, že Svit k októbru 1965 mal cez 10 000 obyvateľov.

» V letných mesiacoch sa začalo s výstavbou chodníka na pravej strane cesty od podniku Tatrasvit na Ul. mieru.

» V roku 1965 bolo vo Svite 185 majiteľov automobilov, 364 majiteľov motocyklov a 206 majiteľov garáží. Bolo prihlásených 1 074 televízorov.

» V roku 1965 na území mesta Svit bola prihlásená k trvalému pobytu jedna „cigánska“ rodina s 9 deťmi a bývala v jednom z prvých obytných domčekov pri moste.

» Naša bývalá ZOO, v ktorej už po niekoľko rokov neboli žiadne zvieratá, znovu ožila. Občania Českej Třebovej darovali Svitu pár medveďov – mývalov.

» 26. novembra 1965 bol prevedený výkop základov detskej škôlky na bývalom športovom štadióne. Práce pre nepriaznivé počasie však museli v tomto roku prerušiť.

ROK 1966

» 112 parciel pre záhradkárov z prvého delenia nestačilo svitským občanom. Spolok záhradkárov vypočul prosby ďalších občanov a žiadal o uvoľnenie vyše 3 ha pozemku, ktorý po mnoho rokov zostal neobrábaný a nachádzal sa na severnej strane mesta medzi štátnou cestou a železničnou traťou. Po rozdelení tohto druhého pozemku bolo spolu 232 majiteľov záhradiek a za tri roky účinkovania záhradkárov vo Svite bolo vysadených asi 4 600 ovocných stromčekov.

» Svit sa stal v roku 1966 dejiskom majstrovstiev sveta v rybolovnej technike, čo je veľkým vyznamenaním a bude sa spomínať na celom svete.

» V roku 1966 vláda odsúhlasila líniu postupného skracovania pracovného času a preto aj podniky vo Svite hneď na začiatku roka vypracovali plány nabehnutia na tento skrátený pracovný čas. Doterajší 46 hodinový pracovný čas mohol byť skrátený na 42 hodín v nepretržitých prevádzkach a na 44 hodín v jedno a dvojsmennej prevádzke.

» Prvý občiansky sobáš bol uzavretý 23. 11. 1955 medzi snúbencami Máriou Žitvajovou a Václavom Vykoukalom, prvým zapísaným občanom v Pamätnej knihe je Zdeno Procházka, zápis prvého občianskeho pohrebu je z 10.10.1959, kedy bola pochovaná Mária Keiserová, rod. Vraniaková.

ROK 1967

» Priaznivci zimných športov z podniku Tatrasvit postavili v blízkosti podnikovej chaty lyžiarsky vlek, ktorý v rokoch 1966 – 1967 slúžil svojmu účelu. Vlek v dĺžke 250 m ťahá lyžiarov do výšky 980 metrov. Na výškovej obrátke pre lyžiarov postavili drevenú chatku a dali jej názov „Chata pod jedľou“.

» V roku 1967 obohatili chatový areál doliny aj členovia turistického oddielu. V októbri 1967 bola chata slávnostne odovzdaná svojmu účelu a pomenovali ju „Encián“.

» Svit, napriek tomu, že cintorín sa už postupne zapĺňa ľuďmi, ktorí tu ako mladí prišli pracovať, je stále mestom mladých. Dokazuje to i skutočnosť, že do miestnych škôl chodí cez 2 000 školopovinných detí.

» V roku 1967 bolo usporiadaných v ZK ROH 10 divadelných predstavení, 8 koncertov, 14 estrád, 26 predstavení pre deti, 36 filmových predstavení. Organizovaných bolo 11 súborov a krúžkov, ktoré uskutočnili spolu 124 akcií.

» Obvodné oddelenie verejnej bezpečnosti malo v roku 1967 desať príslušníkov. Ich obvod siahal od teplickej križovatky po Vyšné Hágy a odtiaľ až k Važcu. Za II. polrok 1967 bolo vyšetrovaných 320 prípadov, z toho 130 trestných činov. Najviac zamestnáva Tatranská Štrba s autokempingom.

» Štefan Typrák, žiak odborného učilišťa pri n. p. Chemosvit dňa 4. a 5. novembra 1967 v Prievidzi vo váhe do 56 kg obhájil titul majstra ČSSR vo voľnom štýle.

ROK 1968

» Pri 20-ročnom jubileu ľudového divadla činnosť predstavuje 49 inscenácií s 226 predstaveniami, ktoré boli predvedené asi 50 tisíc divákom.

» Cez Svit prešli prvé jednotky Sovietskej armády 21.8.1968 okolo 10-tej hodiny. Práca v podnikoch skoro zastala, lebo pracovníci boli touto skutočnosťou rozrušení.

» 22. októbra 1968 sa po prvýkrát zišli priatelia, členovia Matice slovenskej vo Svite. Stretli sa v Kultúrnom dome, kde ich privítal zaslúžilý člen Matice slovenskej, riaditeľ školy Barnabáš Tkáč. Na tejto schôdzi bol založený Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého predsedom sa stal dlhodobý riaditeľ školy vo výslužbe Albert Zachar, podpredsedom Barnabáš Tkáč a Július Stano. Ostatnými členmi boli Lapšanský, Hric, Bendíková, Nedzelová, Ondrušová, prof. Smatana, Májovský, Čupkayová, Ing. Šimo, Liška, Maliňák.

» Po presťahovaní pošty do novej budovy sa uvoľnil červený domček starej pošty, ktorý Elektro-inštalačné závody odkúpili, adaptovali, ohradili a v roku 1968 sa táto časť podniku presťahovala do tohto upraveného domčeka. Uvoľnené priestory boli pridelené obchodnému domu Prior na predajné a skladištné priestory.

» Už k 31.7.1968 Sporiteľňa splnila plán celoročného zberu vkladov, ktorý však bol veľmi narušený augustovými udalosťami. V kritickom mesiaci Sporiteľňa vyplatila občanom z vkladov 4,7 mil. Kčs. Úspory obyvateľov na 9 900 vkladných knižkách predstavovali sumu 39 mil. Kčs. Na pridelenie osobného automobilu bolo 306 čakateľov s vkladom 6 120 000,- Kčs.

» V roku 1968 mala MO Zväzu chovateľov drobných hospodárskych zvierat 125 členov, ktorí v priebehu roka odovzdali na verejné zásobovanie 42 137 vajec od 1 617 nosníc. Okrem sliepok chovali 138 králikov. Počet chovateľov, ktorí neboli organizovaní bol vyšší ako počet organizovaných chovateľov.

» V roku 1968 bolo komisiou sociálneho zabezpečenia evidovaných 368 dôchodcov, z toho 93 plných invalidov, 45 čiastočných, 88 starobných, 86 vdovských a sirotských, 10 sociálnych, 15 vojnových, 17 úrazových a 14 manželských.

» V tomto roku sa v matričnom obvode narodilo a bolo zapísaných 138 detí, uzavretých bolo 58 manželstiev a zomrelo 42 osôb.

» V službách pre obyvateľov MsNV rozšíril svoju pôsobnosť, a to otvorením dielní autoopravovne, kozmetiky, maliarstva a natieračstva, výrobu farebných fotografií a holičstvo – kaderníctvo v Batizovciach. Rozšírili sa služby v osobnej i nákladnej taxi službe, praní prádla, chemickom čistení, prácach stolárskych i čalúnnických, sklenárstve.

» 17. októbra 1968 došlo v n. p. Chemosvit v Priesvite III. k smrteľnému úrazu, keď pri zachraňovaní postihnutých kamarátov zo zamoreného priestoru prišiel o život mladý 18 ročný pracovník Jozef Rožár.

ROK 1969

» TJ Iskra Svit v rámci získavania finančných zdrojov začala so stavbou sauny vedľa klziska v priestore Pod lesom. Zariadenie pre saunu, ktorá bola vzhľadom na chemické prevádzky v podnikoch veľmi potrebná, bolo dovezené už pred 7 rokmi, no nenašiel sa spôsob, ako ho dať do prevádzky. V roku 1969, keď sa prvá časť budovy Pod lesom ukončila bolo zistené, že sa stavia nie priestor pre saunu, ale reštauráciu.

» Na zvýšenie dôstojnosti a piety miestneho cintorína bola v jeho priestoroch postavená socha, ktorú navrhol a zrealizoval akad. sochár Ján Hučko za celkový náklad 150 000,- Kčs. MsNV pripravuje v blízkosti cintorína výstavbu Domu smútku.

» Na žiadosť svitovských občanov motoristov okresné stredisko autoškoly povolilo zriadiť pobočku vo Svite. Vedenia autoškoly sa ujali dvaja občania – oddaní motoristi Richard Sobota a Ján Hanuliak, ktorí už tri roky nepretržite vyučovali občanov Svitu a okolia vodičskému umeniu. Poplatky za absolvovanie kurzov boli stanovené takto: pre motocykle na 327,- Kčs, pre osobné autá 922,- Kčs, pre motocykle a autá spoločne 1 220,- Kčs a pre malé motocykle 130,- Kčs.

» Modelársky krúžok vo Svite bol dosť veľký a mal dobré výsledky. Na ponuku ústredia usporiadal v júni v priestoroch tréningového ihriska futbalistov Majstrovstvá SSR modelárov – juniorov.

» V priebehu roka bola dokončená výstavba garáži pre podnik miestneho hospodárstva. Ukončená bola výstavba cesty k miestnemu cintorínu ako aj výstavba vodovodnej prípojky na cintorín.

» Cez rieku Poprad bol postavený veľký železničný most v priestore pri kolkárni. Pod Skalkou sa previedlo asfaltovanie ciest v rozlohe 11 305 m2, t.j. 2,5 km.

» V roku 1969 bolo odovzdaných do používania 16 bytových jednotiek postavených stabilizačnou výstavbou a 10 rodinných domčekov postavených individuálne.

» V roku 1969 trpel Svit na nedostatok palív. Situácia bola katastrofálna, uhlia nebolo, mnohí si zabezpečovali kúrenie naftou a pod.

» V tomto roku začal VÚCHV s výstavbou vlastného internátu, kde by mali byť ubytovaní slobodní zamestnanci.

» V roku 1948 započala výstavba železničnej stanice a jej priľahlých objektov. Zápis je možné previesť až v roku 1969, i keď ani teraz nie je a už ani nebude realizovaný pôvodný projekt. 14. novembra 1969 bola staničná budova slávnostne otvorená – stavala sa plných 20 rokov. Nie je ešte ukončená – chýbajú zariadenia čakárne, reštaurácie, príjazdové cesty a pod. Prvým náčelníkom novej stanice sa stal Ing. Bobula.

» V decembri 1969 po mnohých urgenciách sa začalo s vyučovaním v novej, pavilónovej škole, ktorá sa stavala od roku 1966. Máme školu, ktorej udržiavacie náklady vzhľadom na mnoho malých, rozťahaných budov budú značné, no diktát vtedajšieho Východoslovenského krajského výboru musel byť prijatý – buď pavilónová škola, alebo sa stavať nezačne.

ROK 1970

» Dňa 4.januára 1970 krátko pred 14. hodinou došlo v n. p. Chemosvit k tragickej nehode. Nedokončená stavba sociálnych zariadení, ktoré mali byť súčasťou administratívnej budovy sa z nezistených príčin celá zrútila. V kritickom okamihu cez stavenisko prechádzali do podniku na druhú smenu Anna Džuganová z Machaloviec a Mikuláš Krivoňák zo Žakoviec. Obidvaja boli murivom zasypaní a na mieste usmrtení. Havária okrem ľudských životov spôsobila škodu okolo 1 milióna korún. Celá táto časť musela sa znova postaviť.

» V dňoch 14. – 22.februára 1970 sa v Tatrách konali Majstrovstvá sveta v lyžovaní v severských disciplinach. Svit sa stal východiskovou stanicou pre dopravu návštevníkov do Tatier. Okrem poskytnutia maximálne možných ubytovacích kapacít bolo vo Svite zriadené autobusové stanovište, ktoré tvoril vlastne celý Svit. Motorové vozidlá včítane autobusov boli vo Svite zaparkované na voľnom priestore medzi železnicou a štátnou hradskou naproti železničnej stanice, v dňoch návalu prakticky vo všetkých uliciach Svitu. Vodiči autobusov v počte 360 boli ubytovaní v internátoch vo Svite.

» Výstavba športového zariadenia pod blízkym lesom pri klzisku umožnila aj konečné vybudovanie sauny. Za jej zriadenie sa veľmi angažovala sociálna pracovníčka n. p. Chemosvit p. Mária Wágnerová, ktorej sa podarilo už pred 8-10 rokmi presadiť zakúpenie komplexného zariadenia sauny. Prvým vedúcim sa stal dlhoročný pracovník podniku Chemosvit František Húšťava. Ceny za lístky boli stanovené na 15,- Kčs na jeden potný kúpeľ včítane odpočivárne a Kčs 10,- za masáž. Po polroku bola prevádzka prerušená a obnovená v marci 1973.

» Jednotné roľnícke družstvo Nižná Šuňava postavilo drevený objekt pod lesom vedľa cesty vedúcej na cintorín. Bola to drevená zrubová stavba vo vnútri štýlovo zariadená a otvorená bola v roku 1970 ako pohostinské zariadenie pod menom Zbojnícka koliba. Do roku 1972 veľmi slabo prosperovala a preto bol v roku 1973 odkúpený a pridelený svitovskej mládeži na vytvorenie kultúrneho zariadenia.. Na tento účel boli poskytnuté finančné prostriedky n. p. Chemosvit obnosom 150 000,- Kčs, VÚCHV obnosom 50 000,- Kčs, ONV v Poprade 300 000,- Kčs. Majiteľom budovy sa MsNV Svit.

» V roku 1970 pri novej prístavbe elektrárne postavil Chemosvit 103 m vysoký celobetónový komín, ktorého základy boli položené 22.5.1970 a ukončený bol 14.10.1970. Druhý vysoký komín, ktorý bol postavený pod Babou za riekou Poprad, nedosahuje výšku 100 m a bol postavený z betónových tvárnic. Bude slúžiť na odsávanie škodlivín z novej výroby celofánu. Obidva komíny boli pri vrchole pomaľované šachovite červeno – biele a červeno osvetlené pozičnými svetlami pre bezpečnosť lietadiel. Takto k doterajším 2 vysokým komínom pribudli ďalšie dva, ktoré budú zďaleka hlásať, že Svit je priemyselným mestom.

» ONV v Poprade hodnotil 20 ročnú činnosť a výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci družby okresov Poprad a Ústí nad Orlicí. Zo Svitu boli udelené uznania a plakety kolektívu n. p. Chemosvit, kolektívu II. ZDŠ a Jánovi Stančíkovi, Jánovi Hricovi, Ladislavovi Kovalíkovi a Barnabášovi Tkáčovi.

» Ku dňu 1.12.1970 bolo prevedené sčítanie ľudu, domov a bytov v ČSSR. Mesto má k tomuto dňu 7362 trvale prihlásených občanov, 1723 bytov, 258 obytných domov, 132 rodinných domčekov a 17 ostatných budov.

» Dňa 20.-22.2.1970 náš mladý občan Kolárik na Majstrovstvách Slovenska v grécko – rímskom zápasení dorastencov vybojoval titul „Majster Slovenska“.

» V roku 1970 bolo vo Svite 474 autogaráží od ktorých sa vyberala daň vo výške Kčs 2,- za 1 m2.

» Dňom 1.1.1970 zahájili svoju činnosť Technické služby mesta Svit ako samostatná organizácia MsNV a ich prvým vedúcim stal sa občan Michal Horevaj.

ROK 1971

» Folklórny súbor Jánošík si pripomenul 15 rokov svojej úspešnej činnosti. Vďaka menovite tým, ktorí dali podnet a rozhodli sa založiť tento súbor t.j. Ing. Františkovi Pristáčovi, profesorovi na priemyselnej škole chemickej, Ondrejovi Lapšanskému, riaditeľovi ZK ROH, Jánovi Martonovi, učiteľovi, Jozefovi Butelovi, choreografovi a Pavlovi Mizerákovi, vedúcemu ľudovej hudby.

» Až v roku 1971 oživila sa činnosť mladých lyžiarov vo Svite pod vedením občana Kazára, ktorý sa venoval výchove mladých lyžiarov. Mladí nadšenci za pomoci podnikov a finančného príspevku MsNV vo výške 20 000,- Kčs vybudovali na svahoch Baby v Jedľovej dolinke nad cintorínom lyžiarsky vlek a na blízkom mieste pri vleku bol vybudovaný aj malý lyžiarsky mostík s normovým bodom 20 m a možnosťou skokov do 26 m. Druhý mostík bol vybudovaný v priestore za podnikom Chemosvit v tzv. „mulde“, kde bol zavedený el. prúd, tak, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, keď bola táto dolina aj osvetlená.

» Dňa 11.mája 1971 slávil svoje okrúhle 20 ročné jubileum Výskumný ústav chemických vlákien, ktorý bol založený 1.1.1951. Riaditeľom Ústavu v tomto roku bol Ing. Doc. Martin Jambrich ,CSc.

» Stredná priemyselná škola chemická si pripomenula 20 výročie založenia. V rokoch 1970 -71 bol pri škole postavený internát s 500 posteľami, jedálňou a príslušenstvom, lebo do toho času boli študenti núdzovo ubytovaní v internátoch podnikov a súkromných domoch. V jubilejnom roku má škola 38 profesorov s 603 žiakmi. Za 20 rokov činnosti odchovala 6900 žiakov .

» N. p. Tatrasvit postavil v Bulharsku 40 km od Burgasu v priestore „Vlas“ rekreačnú základňu s 10 drevenými chatkami pre 40 osôb. V roku 1971 navštívilo tieto chatky v 7 turnusoch po 14 dní 260 pracovníkov, ktorých na miesto rekreácie dopravili vlakom, alebo autobusmi.

» Na ulici Mieru oproti naproti II. ZDŠ hneď pri jej zameraní a tvorení bol vynechaný priestor, ktorý bol určený na postavenie obchodných jednotiek pre obyvateľov tejto časti mesta. v roku 1971 došlo k realizácii tejto stavby. n. p. Chemosvit podujal sa realizovať postavenie obchodných jednotiek, ktoré budú umiestnené v prízemí budovy a zároveň postaviť aj 18 bytových jednotiek na troch podlažiach budovy.

» 3.5.1971 boli vykopané základy na svojpomocnú výstavbu Požiarnej zbrojnice Pod Skalkou.

» 1.12.1971 bolo oficiálne otvorenie Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Slovensku – koordinačného strediska vo Svite. Prvým vedúcim strediska sa stal Ing. Jozef Sasák a prvými pracovníkmi Ing. Rudolf Kučák a Alexander Nemec. Ku koncu roka 1971 malo stredisko 26 pracovníkov.

» Žiaci I. a II. ZDŠ v roku 1971 pomáhali pri prácach na stavaní plotu okolo svojich škôl v dĺžke 650 m a pri úprave školských priestorov.

ROK 1972

» V časti, ktorá sa teraz volá Pod Skalka, bolo postavených vyše 150 rodinných domov, v ktorých bývalo už vyše 1 000 obyvateľov.

» Ing. Ján Matis, riaditeľ n. p. Chemosvit bol poverený funkciou generálneho riaditeľa Slovchémie od 1.8.1972. Do funkcie riaditeľa n. p. Chemosvit bol menovaný Ing. Gejza Schmidt, ktorý do toho času vykonával funkciu výrobného námestníka.

» V roku 1972 n. p. Chemosvit sa rozhodol vybudovať rekreačné stredisko pre svojich najmladších pracovníkov – učňov a to v známych, no málo propagovaných kúpeľoch Kováčová pri Zvolene. V tomto roku učni pod vedením svojich majstrov položili základ prvej časti výstavby rekreačnej montovanej chaty typu Alpina, ktorá by mala slúžiť k oddychu pracovníkov podniku Chemosvit.

» Svit sa začal rozvíjať od roku 1934 na priestoroch odkúpených firmou Baťa od obce Veľká v rozlohe 100 ha. Výstavbou v ďalších rokoch dochádzalo vzhľadom na potreby mesta a podnikov k rôznym územným zmenám, ktoré zväčšovali pôvodne odkúpenú plochu. Na žiadosť MsNV vo Svite bolo schválené odčlenenie častí katastrálneho územia takto: od obce Batizovce vo výmere 9 ha s počtom 5 rodinných domčekov a s 25 obyvateľmi. Išlo o časť pozemkov v oblasti Pod Skalkou, kde boli postavené rybníky. Od obce Lučivná vo výmere 41 ha s počtom 14 rodinných domčekov a 61 obyvateľmi. Od obce Lučivná bol získaný priestor zvaný Losky, t.j. časť pozemkov na západnej časti mesta okolo Mäsopriemyslu.

» Likvidácia detských jaslí, ktoré slúžili svojmu účelu 20 rokov (od r. 1952) bola prevedená v septembri 1972. Časť budovy bola uvoľnená pre potreby pionierskej organizácie, ktorá si tu zriadila svoje klubové miestnosti a záujmové krúžky. Týmto činom sa presťahovala celá činnosť z Pionierskeho domu, čím sa znížilo riziko prechodu detí cez cestu.

» Ako je už niekoľkokrát zaznačené, vo Svite sa budovala nová železničná stanica vyše 20 rokov, kým konečne v roku 1969 bola daná do užívania. Ďaleko rýchlejšie po presťahovaní doslúžila stará budova stanice. Vandali zdemontovali okná a všetko ostatné, nebolo iného východiska, len zboriť celú budovu. V jesenných mesiacoch roku 1972 definitívne stará železničná stanica Batizovce, neskôr Svit doslúžila.

» V roku 1972 medzi blokmi obytných domov bola postavená drevená montovaná stavba – tzv. Šarišská piváreň, ktorá síce slúžila svojmu účelu pre milovníkov piva, ale znepríjemňovala občanom život hlukom a neporiadkom. Druhé pohostinné zariadenie, ktoré bolo v tomto roku (25.11.1972) dané do užívania, bol Motorest.

» Rada MsNV prejednávala 11.9.1972 územný plán aglomerácie Svit – Porad – Matejovce, ktorý bol vypracovaný Ing. arch. Čejkom. Podľa tohto plánu mal by mať veľký Poprad v nasledujúcich rokoch až 56 tis. obyvateľov a mal by zahrňovať priestor Svit – Matejovce – Kežmarok. Na základe tohto programu mala byť zastavená všetka výstavba bytových jednotiek vo Svite, a táto sa mala podľa programu aj pre svitovských pracujúcich stavať v Poprade a jeho okolí. Členovia rady i pléna nesúhlasili s návrhom výstavby veľkého Popradu na úkor výstavby Svitu a tento program neodsúhlasili. V rámci plánovanej bytovej výstavby pre budúce roky boli už urobené kroky k začatiu prác pre sídlisko A, B, C, bol vyhliadnutý priestor na tzv. hasičskej lúke, na ktorej už v roku 1971-72 bola postavená 18 bytová jednotka pre n. p. Tatrasvit. Odvolanie a nesúhlas výstavby veľkého Popradu aj na úkor výstavby Svitu bolo na príslušných miestach prejednané, dôvody Svitu zohľadnené a v marci 1973 bol Svit z územného programu výstavby veľkého Popradu vynechaný. Čas ukáže, ako sa celá výstavba v okolí Popradu vyvinie a či naozaj a nechtiac celá táto oblasť nebude zastavaná a spojená.

» V roku 1972 bola ukončená prístavba pri pohostinskom zariadení Iskry Svit pri Hokejke, kde boli rozšírené reštauračné miestnosti, utvorená klubovňa, kancelária a miestnosť pre športového lekára.

» Do správy Technických služieb mesta pribudla údržba a starostlivosť o cestu do Lopušnej doliny v dĺžke 6 km.

» V tomto roku si pripomenul náš tenisový oddiel vo Svite 25. výročie svojho trvania.

» V roku 1972 oslávil náš basketbalový oddiel 25. výročie svojho založenia.

» V tomto roku bolo do užívania odovzdaných 37 bytov (sídlisko A).

» Vybudoval sa chodník vedľa štátnej cesty E-85 od Ul. Hviezdoslavovej až po objekt Mäsopriemyslu.

» Ukončená bola úprava priestoru pred Kultúrnym domom, ktorý bol vydláždený travertínovými dlaždicami.

» V parkoch mesta si mohli ľudia posedieť na 118 lavičkách.

» Kúpalisko bolo otvorené od 1.7. do 31.8. a v tej dobe ho navštívilo za 62 dní 19 927 osôb.

» Evidovaných bolo 269 detí z rozháraných manželských rodín v počte 174.

ROK 1973

» Dňa 10. apríla 1973 v čase medzi 14. a 15. hodinou boli obyvatelia Svitu prekvapení nevšedným prírodným úkazom. Na šatách, na rukách, na tvári i na autách zostávali stopy po daždi, v ktorom bol zamiešaný drobný sivo-červený piesok. Okolitá príroda aj okná na domoch (najmä zo západnej strany) boli veľmi znečistené – zablatené. Sprievodným javom bol aj prudký nárazový vietor, ktorý v Poprade a okolitých obciach poškodil aj niekoľko striech. Podľa oznámenia meteorológov prostredníctvom televízie sme sa dozvedeli, že tento prírodný úkaz mal oblastný charakter a piesok údajne pochádzal z afrických púští.

» V roku 1973 v zdravotnom stredisku vo Svite pracovali títo zamestnanci: dvaja obvodní lekári v Liptovskej Tepličke a Štrbe, 5 závodných lekárov a 6 obvodných lekárov. Neurologické oddelenie malo 5 lekárov a 16 obvodných zdravotných sestier. Spolu na zdravotnom stredisku pracovalo 30 zdravotných sestier, 3 pôrodné asistentky, 5 šoféri, 8 zubných lekárov, z toho jeden školský.

» V letných mesiacoch bol asanovaný prvý domček postavený vo Svite v roku 1934, teda v čase založenia mesta. Tento domček je zapísaný v kronike ako prvý dom, v ktorom bola vrátnica na začiatku výstavby podniku.

» Základné deväťročné školy navštevovalo 1 188 pionierov a 348 iskier, ktorí pracovali v 64 oddeleniach. Na hodiny náboženstva bolo prihlásených 226 žiakov, čo je 13,7%.

ROK 1974

» 26. februára 1974 vládla v celom meste a okolí mimoriadne slávnostná atmosféra. V predpoludňajších hodinách Svit privítal jednu z najvzácnejších návštev vo svojej histórii. Zavítal k nám Gustáv Husák, ktorý bol v tomto čase na niekoľkodňovej zimnej dovolenke v Javorine vo Vysokých Tatrách. Návšteva Gustáva Husáka vytvorila dôstojný rámec na veľkolepý úvod k otvoreniu Zimnej olympiády učňovského dorastu ČSSR.

» Predstava Svitu sa dlho spájala s prívlastkom „mladý“. Postupne však pribúdajú ľudia, ktorí po veľkom pracovnom úsilí odchádzajú do dôchodku. Úsilie o zriadenie Klubu dôchodcov vo Svite začalo nadobúdať konkrétne črty vtedy, keď bol vyprázdnený dom – vilka na Ul. kpt. Nálepku. Na jeho úpravu MsNV uvoľnil sumu 85 595,- Kčs, Chemosvit pridal 15 000,- Kčs a Tatrasvit 6 000,- Kčs. Dom bol 15. marca 1974 slávnostne otvorený. Klub dôchodcov sa stal najlepším zariadením svojho druhu v okrese Poprad. Prvá správa Klubu pracovala v tomto zložení: predseda Ján Šimo, členovia: Ladislav Šóš, Viliam Tauber, Margita Fazekašová, Rudolf Klatt, Irma Černíková a Ladislav Šramko.

» Budova reštaurácie pod Babou stála a chátrala, priestory neboli využité a tak Svitská mládež s kompetentnými činiteľmi prejavili záujem o budovu, aby v nej zriadili účelové priestory pre mládež. Odkúpil ju MsNV a 5. apríla 1974 bola odovzdaná do používania pod názvom Klub mladých.

» Tohtoročný 1. máj bol organizovaný ináč, ako bolo zvykom vo Svite. Tohto roku sa pred každým pracoviskom zhromaždili zamestnanci a odpochodovali na vynovené námestie. Môžeme povedať, že naše mesto má skutočné námestie.

» 1. júla 1974 bol v areáli záhradníctva Službami pre pracujúcich mesta otvorený priestor na predávanie kvetov – Kvetinová sieň.? S cieľom znížiť pracovnú absenciu a zvýšiť účinnosť boja proti alkoholizmu bol od 1. júla 1974 vo Svite vydaný zákaz predaja alkoholických nápojov v čase do 11-tej hodiny dopoludnia vo všetkých zariadeniach mesta.

» V tomto roku MsNV povolil ťažbu štrku na Bagrovisku s poplatkom 15,- Kčs za 1 m2. Celkom sa vyťažilo a predalo 5 597 m2 za 80 535,- Kčs. Od obyvateľov za 287 m2 sa utŕžilo 4 035,- Kčs.

ROK 1975

» Už v roku 1970 sa pracovalo na projekte výstavby novej časti n. p. Chemosvit na výrobu a spracovanie polypropylénovej fólie a vlákna. Nové projektované objekty majú umožniť výrobu 14 tis. ton fólie ročne a jej spracovanie na obalové materiály, ďalej 8 tis. ton polypropylénového vlákna na textilné účely. Táto vládou sledovaná stavba si vyžiadala náklad 1,5 miliardy korún. Ako vyvolané investície bolo potrebné postaviť V Lopušnej doline veľkú trafostanicu s dvojprúdovým prívodom energie od Spišskej Novej vsi, v objekte podnikov novú tepláreň i elektráreň a výstavbu železničnej vlečky. Naša republika pociťuje už dlhšie nedostatok pracovných síl, preto stavba nových objektov bola dojednaná s Poľskou ľudovou republikou a práce boli zadané firme BUDIMEX. Do nášho mesta prišlo postupne okolo 300 pracovníkov z Poľska s potrebnou mechanizáciou. V priestore za Domovom II sa vybudovalo samostatné sídlisko, pekne upravené a oplotené. Pre ich stravovanie bola uvoľnená reštaurácia „Hokejka“. V Kultúrnom dome bol jeden deň v týždni vyhradený na podujatia pre poľských zamestnancov.

» MsNV v roku 1975 riadil – materskú územnú škôlku a tri základné deväťročné školy, štyri školské jedálne, tri školské družiny, ľudovú školu umenia, detské jasle, mestskú ľudovú knižnicu, klub dôchodcov, osvetovú izbu v Pod Skalke, Technické služby, Domovú správu, Služby pracujúcim, kino Brigádnik a Drobné prevádzkarne.

» V meste má dobrú tradíciu „Akcia Z“. Pre ňu rozpočet predpokladal obnos 1 846 000,- Kčs, no bol prekročený do výšky 2 858 994,- Kčs na Požiarnu zbrojnicu Pod Skalkou, Osvetovú besedu Pod Skalkou, telocvičňu pri SPŠ, lyžiarsky mostík, drobné komunikácie, most cez rieku Poprad, zalesňovanie, dielni Drobných služieb a plaváreň.

» V roku 1975 často zablatená plocha autobusového nástupišťa bola vyasfaltovaná, čím sa veľmi skultúrnilo cestovanie širokej verejnosti.

» V roku 1975 sa začalo s výstavbou 600 posteľového internátu pre mladých pracovníkov n. p. Chemosvit za riekou Poprad pod Babou. Výstavbou sa sleduje zlepšenie bývania a stabilizácia kádrov podniku.

ROK 1976

» 22. a 23. októbra 1976 sa konali voľby. V našom meste bolo vytvorených 55 volebných obvodov s rovnakým počtom poslancov. V zozname bolo zapísaných 5 008 voličov. Úspešne sa splnila aj úloha v širšom zapojení žien, naše mesto má 18 zástupkýň nežného pohlavia. Na ustanovujúcom zasadnutí MsNV 17. novembra boli zvolení: za predsedu Ján Eštvánik, podpredsedu Gustáv Vestenický, tajomníka Jozef Fridman. Ďalšími členmi Rady MsNV boli: Ing. Marcel Galanský, Ján Marton, Mária Matošová, Helena Miškárová, Mária Schwarzbacherová, Tadej Šalvata, Rudolf Terifaj.

» Bolo rozhodnuté využiť na bytovú výstavbu niektoré voľné plochy v okolí Svitu. Do roku 1976 sa odovzdalo už z tohto rozhodnutia na sídlisku „A“ celkom 376 bytov s čiastočnou občianskou vybavenosťou. Na sídlisku „C“ v oblasti Kimbierku Pod Skalkou bolo podľa projektu z predchádzajúcich rokov pripravené stavenisko na 175 rodinných domov v individuálnej výstavbe – v roku 1976 bolo vydaných 30 stavebných povolení. Z ďalších stavieb treba spomenúť dokončenie výstavby dielní pre Technické služby, bolo vybudovaných 1 500 m chodníkov s asfaltovým povrchom. V tomto roku môžeme zapísať, že niet ulice, v ktorej by nebolo verejné osvetlenie.

» Časť mesta sa začala budovať aj na pravom brehu rieky Poprad. Táto skutočnosť si vynútila výstavbu niekoľkých mostov a lavičiek ( pri Mäsopriemysle, Hokejke, Naproti kolibe). Veľký cestný most sa začal v roku 1976 stavať v oblasti sídliska „A“ – naproti cintorínu, keď si to vynútila skutočnosť, že sa začalo s výstavbou internátu, predpokladá sa aj výstavba Domu smútku.

» Aj naše mesto sa zapojilo do celoštátnej akcie „25 skokanských mostíkov pre mládež“. V roku 1976 v tejto akcii boli postavené na úpätí Baby nad budovou ÚSIP-u dva lyžiarske mostíky s umelým povrchom.

» 1. januára 1976 bola zrušená Domová správa vo Svite, ktorá sa včlenila do Okresného podniku bytového hospodárstva.

» Dňom 1. januára 1976 bolo vo Svite zriadené Kultúrne a spoločenské stredisko, vedením ktorého bol poverený L. Havlík.

» V roku 1976 slávili štvrťstoročie svojej existencie SPŠ chemická a VÚCHV.

» N. p. Tatrasvit začal s výstavbou prístavby administratívnej budovy pre účely výpočtového strediska.

» V roku 1976 bolo celkom 402 bytov odovzdaných do používania občanom mesta. Ku budove Klubu dôchodcov bol zapojený teplovodný okruh, čím sa skvalitnilo vykurovanie.

ROK 1977

» Podnik miestneho hospodárstva hľadal možnosti, ako uspokojiť vzrastajúci počet záujemcov o plyn priamo vo Svite. V priestoroch záhradníctva bola postavená budova zo železnej oplechovanej konštrukcie, v ktorej bola zriadená predajňa plynu, ktorá začala slúžiť verejnosti 10. júna 1977.

» Po dobudovaní zdravotného strediska v n. p. Chemosvit a uvoľnení niektorých priestorov v budove svitského zdravotného strediska, ktoré boli upravené a prebudované, sa zlepšila úroveň zdravotníckej starostlivosti. V tomto roku tu pracovali traja obvodní lekári, jeden školský, päť závodných lekárov, dvaja pediatri, dvaja internisti, dvaja gynekológovia a po jednom chirurgovi, krčnom a dorastovom lekárovi. Raz týždenne chodil z Vyšných Hágov lekár - röntgenológ. Pracovalo tu päť zubných lekárov, jeden dentista a dve zubné laborantky. Priemerný počet pacientov na jedného lekára za mesiac bolo 1 500. V tomto roku bola medzi n. p. Chemosvit, OÚNZ a MsNV uzavretá dohoda o odstúpení celého Penziónu III. pre potreby OÚNZ.

» V letných mesiacoch r. 1977 bol celý priestor okolo Klubu dôchodcov ohradený peknou železnou ohradou, ktorá skrášlila po natretí pestrými farbami celý komplex.

ROK 1978

» Hotel Spoločenský dom, ktorý od roku 1947 poskytoval svoje služby verejnosti, bol už značne opotrebovaný a v niektorých častiach poškodený. Preto 1. januára 1978 bol uzatvorený a začala sa na ňom generálne oprava a prestavba, ktorá bola rozplánovaná na obdobie dvoch rokov. Náklady na túto opravu predstavujú približne 10 miliónov korún. Všetky zariadenia, ktoré sa nachádzali v Spoločenskom dome museli dostať v čase opravy náhradné priestory. Preto bola v blízkosti autobusového stanovišťa postavená provizórna drevená, prízemná stavba, v ktorej boli dočasne zriadené priestory reštaurácie s kuchyňou. Premietanie filmov sa zabezpečovalo tri dni v týždni v Kultúrnom dome a tri dni v KaSS Pod Skalkou. Toto nové kino dostalo meno "Kino mieru". Predajňa polotovarov bola v tomto čase zlikvidovaná.

» N. p. Chemosvit prikročil k postaveniu novej teplárne s kotlom na výrobu pary a tiež k postaveniu novej turbíny na výrobu el. energie. Výstavba začala už v roku 1977 na mieste bývalej skládky uhlia medzi starou teplárňou a štátnou cestou.

» Dňa 9. januára 1978 Rada MsNV prerokovala správu, že Ministerstvo priemyslu schválilo výstavbu krytého kúpaliska v našom meste v celkovom náklade 19 miliónov korún, z čoho na MsNV pripadlo financovať práce vo výške 5 miliónov korún. Je to stavba veľmi potrebná v našej oblasti, kde počas roka panuje nie veľmi stále počasie a aj leto je len také tatranské.

» Búrlivý rozvoj mesta a priemyselnej výroby prinášal so sebou zvýšenú produkciu odpadových materiálov, ktoré sa po dlhé roky vyvážali a spaľovali na východnom okraji mesta na blízkom smetisku. Svit bol často zahalený hustým a nepríjemným oblakom dymu. Aj to bol v minulosti dôvod, prečo bola v tejto časti mesta zastavená bytová výstavba.

» 1.5.1978 bol vydaný zákaz spaľovania odpadov v blízkosti Svitu a odpad sa začal vyvážať do lokality Úsvit pri Hozelci. N. p. Chemosvit pripravuje projekt na vybudovanie spaľovacej pece, ktorá by mala zlikvidovať odpad bez znečistenia ovzdušia.

» V tomto roku schválila Rada MsNV projekt výstavby krytej plaveckej dráhy - bazénu s rozmermi 25 x 6 m, ktorú chce vedenie SPŠCH postaviť s cieľom zlepšiť možnosti mládeže na kúpanie a odstránenie plaveckej negramotnosti. S výstavbou sa skutočne v tomto roku začalo.

» V Klube dôchodcov bolo organizovaných vyše 100 členov a na jeho udržiavanie bolo vynaložených 62 tis. korún. Ďalšou formou pomoci dôchodcom je zľava na vstupnom do kina vo výške 50%.

» V detských jasliach bolo umiestnených v tomto roku 140 detí, ale ďalšie žiadosti o prijatie neboli vybavené pre nedostatok miesta. Vo Svite sme evidovali 256 detí z rozháraných rodín, ktoré potrebovali zvláštnu starostlivosť a ochranu.

» 15.12.1978 bola Stredná priemyselná škola vo Svite na návrh Ministerstva školstva SSR pomenovaná čestným názvom "Stredná priemyselná škola Márie Curie - Sklodowskej.

» V letných mesiacoch bol uzavretý splaškový kanál vo východnej časti mesta tým, že boli do zeme uložené betónové rúry veľkého priemeru. Tak bola celá časť zbavená dlhotrvajúceho zápachu a špiny.

» V roku 1978 začala a úspešne pokračovala výstavba dvoch 32 bytových jednotiek na Ul. kpt. Nálepku pri Motoreste. Šťastní občania sa v roku 1979 do nich nasťahovali.

» Vo východnej časti mesta v blízkosti čistiacej stanice bola vytýčená plocha 17 086 m2 na postavenie 200 nových garáží. Pozemky boli získané bezplatne. Záujemcom o stavbu garáže boli odpredávané po 2,- Kčs na meter štvorcový.

» V blízkosti čistiacej stanice začala výstavba účelovej budovy pre organizáciu Zväzarmu. Boli postavené dielne s príslušenstvom, klubovňou, kanceláriou a umývacia rampa.

» Na začiatku roku začala výstavba veľmi potrebnej materskej školy na miestach, kde kedysi stál futbalový štadión a kde už stáli dve budovy materskej škôlky n. p. Chemosvit. Postavená bola nová tretia budova pre 70 detí, ktorá bola otvorená 10. septembra 1979.

ROK 1979

» Podľa zápisu v kronike bol v roku 1957 odhalený na Ul. SNP pamätník padlých. N. p. Tatrasvit mienil pre svojich mladých pracovníkov postaviť špeciálne učňovské stredisko a internát. Pre stavbu tohto zariadenia bol vyhliadnutý priestor, na ktorom dosiaľ stál pamätník. Pre ten bol schválený priestor v parku pred Spoločenským domom. Premiestnenia sa ujal autor a staviteľ pamätníka občan Michal Ondrovič. Po 5 mesačnej práci bol pamätník presťahovaný a dňa 28.8.1979 o 13.00 hod. pri 35. výročí bol odovzdaný svitským občanom a mládeži do opatery a užívania.

» V roku 1979 bolo podľa plánu započaté so stavbou 3 m širokého chodníka po severnej strane Ulice kpt. Nálepku v dĺžke od Ul. 9. mája po prvý vjazd do Svitu zo štátnej cesty. Konečne jedna ulica nášho mesta bola upravená a obohatená potrebným chodníkom.

» V dôsledku celosvetovej situácie, ktorá sa vytvorila v oblasti palív a energií došlo v našom štáte 21. júla 1979 k nutnej úprave cien benzínu, detského textilu, obuvi a poštových poplatkov. Keďže o tomto zvýšení cien benzínu sa ľudia dozvedeli ešte pred jeho uskutočnením, došlo aj vo Svite k určitým negatívnym javom. Na štátnej ceste pri svitskej benzínovej pumpe sa 3 – 4 dni tvorili obojstranne od rána do večera dlhé fronty áut, aby načerpali benzín. Niektorí domáci občania obrátili svoje vozidlo aj viackrát, aby získali viac ešte lacného benzínu. Tento nával prešiel vo Svite bez vážnych incidentov, no vznikol pri tom žart, že občan občanovi oznámil, že sa už tri týždne nekúpal vo vani, lebo ju má naplnenú lacným benzínom.

» V roku 1965 bola prihlásená vo Svite k trvalému pobytu jedna „cigánska rodina“ s 9 deťmi. V roku 1979 bolo vydané nariadenie, aby obce, mestá, družstvá a podniky vytvárali podmienky pre „cigánske rodiny“, aby boli postupne ubytované v normálnych bytových zástavbách a tak sa postupne prispôsobili normálnemu životu. Opustené „cigánske kolónie“ pri dedinách boli likvidované. Príkaz sa dotkol aj Svitu. Vo svitských podnikoch pracovali „cigáni“ a preto museli podniky pre týchto svojich pracovníkov poskytnúť aj byty. V časti Pod Skalkou a na hlavnej ceste si niektoré rodiny postavili vlastné domy. Niektorým rodinám boli na Ulici mieru, Ivana Krasku, Hviezdoslavovej a Sládkovičovej byty pridelené. K 1.1.1980 bolo vo Svite ubytovaných už 11 rodín celkovo bolo vo Svite 113 členov „cigánskych rodín“, do svitských škôl chodilo 36 žiakov týchto rodín zo Svitu a 78 žiakov z blízkeho okolia.

» V mesiaci novembri začal n. p. Tatrasvit so stavbou domova pre študentov v blízkosti Priemyselnej školy na priestore, odkiaľ bol premiestnený pamätník padlých.

» N. p. Tatrasvit začal v novembri s výstavbou ďalšej výrobnej budovy v meste v priestore za Domovom I.

» Dňom 10. novembra 1979 bol vo Svite zvolený Okresný výbor Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu – predsedom sa stal náš občan Ľudovít Godiška. Sídlo Okresného výboru bolo vo Svite, lebo okresné mesto Poprad pre túto menej zaujímavú, no veľmi hodnotenú organizáciu údajne nemalo ani miestnosti, ani ľudí.

ROK 1980

» Ľudová škola umenia, ktorej počiatky sú zapísané už v roku 1947 bola umiestnená vo Svite v rôznych budovách, v počiatku v rodinných domkoch. Posledným stanoviskom tejto školy bola prvá budova ľudovej školy, kde bola umiestnená od roku 1953.

» Pri pomerne veľkej výstavbe v časti Pod Skalkou sa prikročilo v roku 1976 aj k výstavbe základnej školy, ktorú mali navštevovať deti – žiaci 1. až 5. ročníka z tejto časti. V roku 1980 bola škola dobudovaná, ale zistila sa skutočnosť, že školopovinných detí 1. – 5. triedy je Pod Skalkou len 7. Po rôznych úvahách rada MsNV rozhodla novú peknú budovu prideliť Ľudovej škole umenia.

» V januári 1980 bola škola presťahovaná. Do uvoľnenej prvej školy vo Svite bude presťahovaný Dom pionierov a mládeže, ktorý bol dosiaľ umiestnený v prízemnej budove bývalých detských jaslí na Mierovej ulici.

» V roku 1980, keď si Technické služby mesta Svit pripomínajú 10 ročné trvanie svojho vzniku, je treba zapísať, že o ich činnosti, prosperitu a budovanie sa stará ich riaditeľ, náš občan Michal Horevaj. V roku 1980 pod jeho vedením a za výdatnej pomoci MsNV bola v blízkosti MsNV postavená samostatná budova, v ktorej boli umiestnené administratívne priestory Technických služieb ako aj sociálne priestory pre pracovníkov. Mimo hlavnej činnosti, ktorá pozostáva zo starostlivosti o čistotu mesta, druhou významnou činnosťou je starostlivosť o kvetinové záhony a trávnaté plochy – o tieto práce sa stará 10 členný kolektív. O údržbu verejného osvetlenia sa od roku 1960 starajú naši občania Kolár Pavel, Dubiel Ján a Rožár Milan.

» Veľké rozhodnutie minulosti, že pre svitských pracovníkov sa budú stavať obytné bloky v Poprade každému nevyhovovalo, preto sa hľadali možnosti aj pre individuálnu výstavbu rodinných domkov. Niekdajšie rozhodnutie bolo síce vtedy moderné, lebo sa mal vybudovať veľký Poprad, no nastali aj ťažkosti s hromadnou dopravou do práce a s umiestňovaním detí do predškolských zariadení. Podnik Chemosvit postavil v Poprade aj detské jasle, ktoré však nestačili a rodičia z Popradu denne dovážali svoje deti podnikovým autobusom do Svitu. Prišlo sa na to, že na výstavbu blokových domov v Poprade sa uvoľnila úrodná pôda, ktorej je nedostatok. Nastali aj ďalšie problémy. Mladí ľudia bývajúci v Poprade nemohli prispievať k zveľadeniu Svitu – polovične patrili do Popradu. Vo Svite sa udržoval nižší priemerný vek občanov a starosť o rast a skrášľovanie zostávala len na tých starších. Po získaní pôdy v časti Pod Skalkou sa začali stavať rodinné domy na stavenisku, ktoré dostalo pomenovanie „sídlisko C“.

» V auguste 1980 podľa nariadenia Federálneho štatistického úradu bolo na území mesta prevedené sčítanie ovocných stromov a kríkov. Sčítanie previedli občania Timotej Vári a Ján Teťuľa s výsledkom, že vo Svite je celkom vysadených 8 259 jabloní, 1 025 hrušiek, 351 čerešní, 219 višní, 1 518 sliviek, 4 925 egrešov, 14 252 ríbezlí a 1 782 m2 malín – celkom 11 371 ovocných stromov.

» Zberné suroviny sa po rokoch , kedy sídlili za OD Prior presťahovali na tzv. Hasičskú lúku, neďaleko čistiacej stanice, kde bola aj prístupová cesta.

» K 1.11.1980 bolo nariadené previesť nové sčítanie ľudu, domov a bytov v celej republike. Vo Svite bolo k tomuto dátumu 8 048 trvale prihlásených občanov, priemerný vek bol 30,2 rokov.

» Po premiestnení pamätníka padlých započal na uvoľnenom mieste n. p. Tatrasvit s výstavbou internátu pre svojich mladých pracovníkov – študentov, ktorí študujú na SPŠ vo Svite.

» V jarných mesiacoch započal n. p. Tatrasvit s výstavbou novej výrobnej v priestore vedľa štátnej cesty za budovou Domova I. Budova má slúžiť k rozšíreniu výroby pančúch.

» V priebehu celého roka, pomaly ale stále prebiehala akcia prístavby k budove kolkárne.

» V auguste sa začalo v blízkosti cintorína vo Svite s výstavbou Domu smútku.

» 15. septembra 1980 bola na Ul. kpt. Nálepku otvorená nová budova detskej škôlky pre svitské deti, ktorú v areáli už jestvujúcich 2 budov postavil n. p. Chemosvit.

» V jesenných mesiacoch 1980 n. p. Chemosvit a jeho telovýchovná zložka oddielu lyžiarov vybudovala v Lopušnej doline nový lyžiarsky vlek typu „Poma“.

» Dňom 1. júla 1980 bola zastavená výroba v najstaršom objekte n. p. Chemosvit na výrobu viskózového hodvábu „Svit II“.

» V roku 1980 sa narodilo vo Svite 116 detí, uzatvorených bolo 116 sobášov a zomrelo 35 občanov.

ROK 1981

» Po dlhej dobe výstavby objektu internátu pod lesom (hotel Mladosť) dňom 18.2.1981 došlo k slávnostnému otvoreniu tohto objektu a postupne k hromadnému sťahovaniu slobodných pracovníkov Chemosvitu zo starých internátov a slobodární. Nové priestory boli vybavené moderne, v niektorých častiach až luxusne. Za ubytovanie mladí pracovníci pri dvojosobnom ubytovaní platili 90,- Kčs mesačne, pri samostatnom ubytovaní platili 140,- Kčs mesačne. Náš internát zniesol porovnanie s hotelom prvej triedy. Priestor v okolí internátu bol upravený parkovou výsadbou, do ktorej zapadal cestný autobusový spoj, ktorý sa točil okolo internátu.

» Ubytovacie priestory Penziónu I. a II. pripadli celé odbornému učilišťu pri n. p. Chemosvit pre zlepšenie ich vyučovacích a ubytovacích možností. Ubytovacie zariadenie slobodární na Ul. kpt. Nálepku majú byť spoločne s n. p. Chemosvit a Tatrasvit upravené na spoločné detské jasle. Ubytovací priestor na poschodí na OD Prior pripadol celý tejto obchodnej organizácii, ktorá v budúcich rokoch chce previesť nákladnú prestavbu budovy na obchodné účely.

» Pre mnohé problémy sa nedodržal termín ukončenia generálnej opravy Spoločenského domu a tak až k 1. júnu 1981 boli uvedené do prevádzky zariadenia hotelovej časti, kaviarne a reštaurácie I. a II. triedy. Na prízemí bola v novembri otvorená predajňa polotovarov, predajňa Slovenskej knihy a v januári 1982 kaviareň i samoobslužný bufet. V roku 1982 sa pokračovalo v obnove kinosály. Tento spoločenský stánok bol dôstojne a krásne obnovený a Svit získal na ďalšie roky dôstojné a luxusne vybavené priestory. Výška nákladov na obnovu si vyžiadala sumu 24 miliónov Kčs. V podniku bolo zamestnaných 104 pracovníkov a prvým vedúcim bol Ján Böhmer.

» V roku 1981 sa konali voľby – predsedom MsNV sa stal Ján Eštvanik, podpredsedom Gustáv Vestenický a tajomníkom Miroslav Jurčák.

» V letných mesiacoch vznikol požiar v Rybnom hospodárstve Pod Skalkou. Zhorela strecha nad prípravňou potravy pre ryby. Škoda bola odhadnutá na 100 tis. Kčs.

» V novembri 1981 bolo započaté s likvidáciou budovy bývalých detských jaslí, neskôr pionierskeho domu na ulici Mieru.

ROK 1982

» Po 25 ročnom používaní dňa 17.12.1980 heraldická komisia upovedomila MsNV vo Svite, že používaný znak už nezodpovedá moderným požiadavkám a odporučila uvažovať o novom symbole. Na základe tejto skutočnosti z 19 návrhov, ktoré boli spracované, bol 22.11.1982 schválený heraldickou komisiou Ministerstva vnútra erb, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na novotvar súčasného mesta. Erb pozostáva z modrého štítu, v ktorom je strieborná silueta tatranských štítov, ku ktorým sa vinie stuha v tvare písmena „S“. Návrh vypracoval a upravil mladý grafik, pracovník propagačného oddelenia z n. p. Chemosvit Š. Vartovník.

» V rokoch 1975 a ďalších začala na novom sídlisku „C“ v časti Pod Skalka výstavba individuálnych rodinných domkov a bolo treba uvažovať s možnosťou moderného vykurovania. V roku 1982 v jesenných mesiacoch zodpovedný podnik previedol prvú časť rozvodu plynu v starej časti Pod Skalky. Plyn bol z hlavnej trasy smerujúcej do Tatier, za železničnou stanicou, kde bola vybudovaná odbočka do teplárne n. p. Chemosvit, odvedený cez priľahlý les popod rieku Poprad do priestoru Pod Skalky, kde bol vybudovaný plynovodný okruh cez ulicu Lesnú, Okružnú, Hraničnú a Železničnú.

» Podnebie vo Svite nedávalo možnosť celoletného využitia nášho doterajšieho aspoň núdzového kúpaliska, ktoré bolo postavené v roku 1959. Naopak, toto kúpalisko pre nepriazeň počasia bolo otvorené v niektorých rokoch sotva 10-15 dní. Preto sa už po mnoho rokov uvažovalo a pripravovalo postavenie krytého kúpaliska, v ktorom by sa mohlo využívať teplo odpadovej vody z miestnej elektrárne a po celý rok by mohlo slúžiť všetkým naším občanom. Investorom výstavby bol n. p. Chemosvit, ktorý so svojou stavebnou zložkou prevzal realizáciu celého objektu. Stavebný priestor bol vybraný v areáli už postaveného sídliska „A“, v strede mesta, na ľavom brehu rieky Poprad, kde v roku 1980 sa začalo s úpravou terénu a výstavbou. 21. júna 1982 došlo k slávnostnému odovzdaniu objektu. Prvým vedúcim sa stal občan Imrich Kočík, ktorý ako stavebný technik bol vedúcim celej výstavby objektu. Celkový náklad si vyžiadal obnos 22 miliónov Kčs, k tomu MsNV prispel obnosom 5 miliónov Kčs.

» Výstavbou novej časti Pod Skalky na tzv. sídlisku „C“, ako aj v dôsledku nedostatku predškolských zariadení v meste Svit s predpokladom aj budúcej potreby, rozhodol sa MsNV k výstavbe detskej škôlky aj v tejto časti mesta, čo sa v rokoch 1980-82 uskutočnilo. Dňa 30.12.1982 bola škôlka v časti Pod Skalka kolaudovaná s termínom otvorenia k 20.2.1983. Kapacita detí predpokladá 60 detí.

» Celý rok bol v porovnaní minulých 8-10 rokov vo svojom priebehu aj pod Tatrami z pohľadu počasia mimoriadne priaznivý, čo sa odrazilo aj na úrode. V dňoch 5. a 6. októbra 1982 bol vo Svite na návšteve minister poľnohospodárstva a výživy s. Janovitz, ktorý bol s výsledkami činnosti záhradkárov prekvapený a prisľúbil pomoc pri získavaní pôdy pre túto činnosť.

» Po presťahovaní predajne «Kniha» do obnovených priestorov Spoločenského domu z miestnosti na železničnej stanici, presťahoval sa do uvoľnených miestností Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý mal dosiaľ kanceláriu v bývalej poľskej ubytovni.

» 5. mája 1982 bola kronika zo Svitu v rámci okresu v kategórii miest vyhodnotená na 1. mieste a postúpila do krajského hodnotenia, kde bola rovnako vysoko hodnotená.

ROK 1983

» Klub mládeže, ktorý bol vytvorený z pôvodnej " Koliby" pod našou Babou, slúžil už po viac rokov k spoločensko - výchovným podujatiam našej mládeže. Mládež sa rada schádzala v týchto priestoroch na prednáškach, pri spoločnom tanci a iných kultúrnych podujatiach. Vedenie klubu cítilo potrebu rozšírenia priestorov a nových sociálnych zariadení, lebo doterajšia kapacita už nestačila záujmu mládeže. Bol vypracovaný projekt na rozšírenie pôvodnej stavby. Mládež odpracovala na tejto prístavbe 2 5000 brigádnických hodín a s touto pomocou ju realizovali Drobné prevádzkárne MsNV zo Svitu. 23.4.1983 bola budova slávnostne odovzdaná do užívania. V nových priestoroch bol zriadený ateliér pre grafikov, sála pre 60 osôb, rozhlasová miestnosť, soc. Zariadenia a priestory pre pracovníkov KaSS.

» Textilný podnik Tatrasvit prikročil k výstavbe novej, veľkej 4 - podlažnej výrobnej budovy, ktorú postavil na ešte voľnom priestore vedľa štátnej cesty, západne od budovy Domova I. V novembri 1982 začal zo starých priestorov sťahovať dielne výroby pletených výrobkov vrchného ošatenia. V uvoľnených priestoroch v starých budovách po ich úprave a oprave bola rozšírená výroby pančúch. Dve pôvodné staré budovy boli ponad vnútropodnikovú cestu preklenuté spojovacou budovou, ktorá ich spojila vo všetkých 4 etážach. Toto dodávalo dojem veľkého výrobného komplexu. Zlepšila sa výrobná i bezpečnostná situácia v podniku.

» V roku 1983, v máji bolo otvorené nové rekreačné stredisko, ktoré postavil n. p. Tatrasvit pre svojich pracovníkov v Kalinčiakove. Bola to chata o kapacite 40 postelí s 2 kuchynskými zariadeniami a 2 spoločenskými miestnosťami.

» Mesto Svit v dňoch 18.-21.augusta 1983 poskytlo ubytovanie a pobyt historickým vozidlám a ich posádkam. Zrazu sa zúčastnilo 62 vozidiel z Holandska, Maďarska, NDR, Poľska a Československa.

» Na sídlisku "A" sa občania po 5 rokoch dočkali obchodných jednotiek, kde bola otvorená predajňa potravín, mäsa, zeleniny, na poschodí reštaurácia "Baba", pri ktorej bol samostatne otvorený aj bufet.

» Vybudovaním a otvorením nového robotníckeho internátu Pod lesom, uvoľnili sa v meste niektoré hromadné ubikácie. Tak budovy Penziónu I. A II dostali sa do areálu SOU chemického, kde boli učni ubytovaní, kým v základnej budove učilišťa boli rozšírené učebné priestory. V uvoľnených vyprázdnených budovách Slobodární VI. A VII. Na ul. Kpt. Nálepku n. p. Chemosvit rozhodol zriadiť nové detské jasle pre 60 detí pracovníkov z n. p. Chemosvit.

» Dňa 1.8.1983 v odpoludňajších hodinách vznikol v objekte Penziónu 2, nad priestormi zdravotného strediska požiar, ktorý zničil 2 miestnosti.

» V mesiaci júni 1983 predajné pulty boli presťahované z priestoru autobusovej stanice na ul. SNP na novo upravený priestor vedľa sklenárstva na ulici Jesenského. Tržný predaj na tomto mieste zanikol.

ROK 1984

» Rok 1984 bol pre mesto Svit a jeho občanov rokom 50 ročných spomienok na začiatok výstavby podniku, založenia kolónie či osady, budovania obce a mesta až do dnešných dní. Už v roku 1983 bola postupne prevedená úprava niekoľkých domov a budov novým nafarbením fasád, náterom okien, úpravou chodníkov, náterom plotov. Bol položený nový hladký asfaltový koberec na chodník od obchodného domu „Lukáč“ po ulicu 9.mája. Technické služby i Domová správa objekty, ktoré spravovali, postupne opravovali a skrášľovali. V parkoch a vedľa ulíc boli vymenené poškodené lavičky a všetky boli opatrené novou farbou. Kontajnery na smeti boli nastriekané strieborným bronzom. Pred budovou MsNV bola postavená veľká kovová propagačná skriňa, kvetinové záhony, chodníky a cesty boli udržiavané v čistote, menovite pričinením vedúceho poriadkovej čaty- občana Alexandra Červeňáka. Aj občania prispeli svojim podielom a snažili sa o opravu a úpravu svojich domov.

» MsNV už niekoľko rokov vopred pripravoval vydanie knižnej publikácie. Táto vkusne upravená kniha bola vydaná v 10 000 náklade a bola rozdelená medzi občanov ako spomienka na prežité roky. MsNV vydal aj pamätnú plaketu v množstve 900 kusov, rôzne upomienkové predmety, nechýbala ani príležitostná pečiatka.

» V auguste bol nakrútený Československou televíziou z Košíc 15 minútový film o vývoji a živote mesta, ktorý bol vysielaný 8.10.1984.

» Pravdepodobne mnoho rokov skôr , ako bol na týchto miestach založený Svit, v priestore pod Babou nachádzala sa studnička s dobrou pitnou vodou. Podľa vžitých zvyklostí starých hospodárov sa studničky v priestore chotára pravidelne čistili a opatrovali. V posledných rokoch bol priestor studničky zanedbaný a znečistený. Toto podnietilo niektorých milovníkov prírody, aby studničku obnovili. Prvým realizátorom tejto myšlienky stala sa BSP z n.p. Chemosvit pod vedením občana Zboinského , ktorá studničku vyčistila, opatrila betónovou skružou a malou drevenou strieškou. Po tejto počiatočnej akcii prišli na pomoc aj ďalší občania – milovníci prírody a pracovníci z VÚCHV, ktorí pod vedením Ondreja Goča a Ing. Vargu z VÚCHV ujali sa práce. V okolí boli postavené štyri stoly, lavičky, väčší prístrešok proti nepohode, ale i samostatná tabuľa so znázornenou panorámou Tatier. Vrátili sme sa k starej dobrej zvyklosti !

» V tomto roku pribudla nová detská škôlka. Na ul. Kpt. Nálepku n. p. Tatrasvit v minulých rokoch postavil pre svojich zamestnancov budovu so šiestimi rodinnými bytmi. V dôsledku nedostatku predškolských zariadení pre deti postupne rodiny z tejto budovy presťahoval a po potrebných úpravách boli vytvorené miesta pre 60 detí. K budove bol pričlenený i okolitý priestor – škôlka bola otvorená 6.júna 1984.

» V tomto roku záhradkári spomínajú na svoju 20 ročnú organizovanú záhradkársku činnosť. Najskôr v roku 1964 bola vytvorená na východ od mesta osada č. 1, postupne ďalšie, takže t. č. je evidovaných 342 záhradkárskych parciel v 4 záhradkárskych osadách. Na podnet ÚV SZZ , miestnej organizácie i štátnych orgánov boli vyhliadnuté vhodné a neobrábané pozemky v okolí Svitu, vedľa štátnej cesty, pri mäsopriemysle, pri benzínovej pumpe, pri železničnej stanici i ďalšie – tieto neboli schválené, zostal len veľký 33 ha priestor málo využívanej pôdy za železničnou traťou s chotárnym názvom „Breziny „ , ktorý využívalo JRD Batizovce na pasenie dobytka. Bol urobený nábor záujemcov o pôdu – tí vložili počiatočný vklad 1 300,- Sk na nutné výlohy, menovite na postavenie oplotenia pozemku. Bolo získaných okolo 120 záujemcov, plán po rozdelení pôdy predpokladá vytvorenie 401 parciel vo výmere 400m2. Získaná pôda meria 26 ha.

» Svitskí záhradkári 19.až 23.októbra 1984 inštalovali v priestoroch Koliby III. okresnú výstavu ovocia a zeleniny.

» V roku 1980 bolo prikročené k postupnému pozemnoknižnému vysporiadavaniu pozemkov, ktoré prináležali do správy a vlastníctva mesta. Podstatná časť bola po získaní potrebných dokumentov prevedená do majetku mesta od n. p. Chemosvit. Niektoré od mesta Poprad, Sp. Teplice, Štátnych lesov, Lučivnej i Batizoviec. Prevedené boli všetky cesty, chodníky, zelené plochy, cintorín, bývalé Bagrovisko, Hájik i Breziny. V roku 1984 táto práca predstavovala prevedených a zapísaných 189 parciel s celkovou výmerou 145 ha , ktoré vytvorili chotár mesta Svit.

» Letných dní s teplotami 22 – 25 stupňov v roku 1984 sme zaznamenali sedem. Dňa 20.5.1984 bolo 25 stupňov Celzia tepla, potom nestále a upršané počasie a dňa 12.júna sme zaznamenali mráz – mínus 2 stupne.

» 27.9.1984 bola zahájená stavba Domu služieb pri doterajšej práčovni , v septembri sa začalo s výstavbou „Internátu Tatrasvit – pod lesom „ a tiež s prístavbou obchodu Jednota Pod Skalkou.

» V novembri 1984 bola potiahnutá asfaltovým kobercom príjazdová cesta od mosta k Domu smútku, taktiež aj oplotený priestor a parkoviská pre autá pri rieke Poprad.

ROK 1985

» Dňa 30.4.1985 po celý deň fúkal silný studený vietor, pršalo a snežilo. V predvečer 1.mája sa nekonal tradičný lampiónový sprievod, ktorému sa najviac tešili deti. V noci na 1.mája napadlo vo Svite 10-15 cm snehu, ráno fúkal studený vietor, ktorý prinášal ďalšie chumáče snehu. Prvomájová slávnosť vzhľadom na nepriaznivé počasie trvala krátko, asi 20 minút.

» Nácviku na Spartakiádu 1985 sa zúčastnilo celkom 927 cvičencov, ktorých cvičilo 110 cvičiteľov. Podľa programu dňa 1. júna 1985 od 14-tej hodiny na štadióne TJ Chemosvit prebiehala Obvodná spartakiáda. Bol to 4-hodinový veľkolepý program, ktorého sa zúčastnilo 2 398 cvičencov zo Svitu a okolitých obcí. Vrcholného vystúpenia v Prahe sa zo Svitu zúčastnilo 24 žien a 42 mužov z TJ Chemosvit a 18 žien z TJ Tatrasvit.

» 26. júna 1985 zomrel náš dlhoročný občan, riaditeľ SPŠ vo Svite, dlhoročný poslanec národného výboru a člen rady MsNV Ing. Marcel Galanský. Pedagóg, ktorý popri svojej výchovnej činnosti mal veľký záujem o budovanie stredoškolského areálu.

» OD PRIOR pripravil plány prístavby, úpravy a rekonštrukcie celej budovy. V novozískaných priestoroch budovy na 2. a 3. podlaží, ktoré čakajú na ďalšiu stavebnú úpravu, mimo postavených skladových priestorov je t.č. umiestnené učňovské stredisko predavačov pre celú sieť okresu Poprad v počte 220 učňov. Vedúcim OD PRIOR od roku 1983 je Ing. V. Choma, ktorý prevzal obchod od dlhoročného vedúceho, občana nášho mesta Karola Šrámku, ktorý odišiel do dôchodku. Počet pracovníkov je 65 a ročný obrat predstavuje 52 miliónov korún.

» Do kroniky je zapísané aj meno spoluobčana Antona Poreckého, ktorý na konte úspor a zlepšení v n. p. Chemosvit má zapísanú dokázateľnú sumu vo výške 3 milióny Kčs. Minister priemyslu mu udelil čestný titul "Zaslúžilý zlepšovateľ s právom nosiť zlatý odznak".

» Po preklenutí všetkých ťažkostí bol v tomto roku ukončený Dom smútku aj s celým priľahlým priestorom. Stavba predstavovala hodnotu 2 milióny Kčs, prvým správcom cintorína a Domu smútku bol občan Jozef Minárik.

» V súťaži písaní kroník za roky 1982-84 získala naša kronika v okresnej súťaži 1. miesto a v krajskej súťaži 2. miesto. Prácu kronikára vykonáva v plnom rozsahu už vyše 30 rokov náš občan Ján Teťuľa.

» Vo Svite pribudli nové ulice: Horská, Terasová, Skalná, a Školská. Celkom máme 27 pomenovaných ulíc.

» V rámci zabezpečovania starostlivosti o starších, osamotených občanov bol aj vo Svite v tomto roku zriadený Dom opatrovateľskej služby na ul. 9. mája (tzv. dvadsiatka). Jeho prvými obyvateľmi boli M. Stančíková, A. Husová, K. Havelová, M. Kubešová, H. Priadková a R. Hanzlíková.

» Deti základných škôl vo Svite dostávali od 1.1.1985 denne štvrť litra mlieka. Náklady na túto akciu hradil MsNV z pokút od n. p. Chemosvit za znečisťovanie ovzdušia.

» Dňa 24.1.1985 bola v Podtatranských novinách uvedená správa, že naša "Baba" pri Svite bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. Táto ochrana jej bola prisúdená preto, lebo v tejto oblasti sa nachádza flóra európskeho významu.

» V polovici marca 1985 v časti Pod Skalkou bol zistený výskyt besnoty, v dôsledku toho bola v určenom okruhu prevedená likvidácia psov. Šesť občanov bolo liečených v nemocnici.

» Dňom 17.6.1985 sa presťahovala Ľudová knižnica mesta do priestorov Strednej priemyselnej školy. Presťahovanie bolo vynútené tým, že bolo potrebné uvoľniť priestory Závodného klubu ROH pre účely rozšírenia kultúrnej činnosti.

» V priestore pri hoteli Mladosť sa začalo s výstavbou ďalšej ubytovacej budovy pre slobodných zamestnancov n. p. Tatrasvit.

» V roku 1985 bola prebudovaná časť spojovacích chodieb ZŠ na ul. Mieru. Steny boli vymurované z tehál, na strechu boli položené betónové panely a v chodbách bolo zavedené ústredné kúrenie. Prestavbu previedla stavebná skupina n. p. Chemosvit.

ROK 1986

» 23.a 24.mája 1986 prebiehali v našom meste voľby v 6-tich volebných okrskoch. Odovzdaných bolo 99,97% platných hlasov. 4.7. 1986 v kaviarni Spoločenského domu bolo prvé zasadnutie zvolených poslancov, na ktorom boli zvolení : za predsedu MsNV Ján Eštvánik, za podpredsedu Ján Marton a tajomníčku Jarmila Soliarová. Rada MsNV bolo zvolená okrem spomínaných aj z týchto poslancov - Ján Bartko, Štefánia Lauková, Eva Leskovjanská, Milan Lopušniak, Mária Matošová, Ján Perinaj, Ing. Ľudovít Rado a Gabriel Sikorjak.

» Budovaním nového sídliska v časti Pod Skalkou , kde si občania stavali svoje rodinné domy, začal sa pociťovať nedostatok obchodných priestorov v tejto časti, kde bývalo cca 2000 obyvateľov. Jednota prejavila ochotu na prístavbu a rekonštrukciu pôvodnej obchodnej budovy.25.3.1986 bola v nových priestoroch obnovená prevádzka pohostinstva a v máji aj činnosť potravinárskeho obchodu. K pôvodnej budove pribudlo 256 m2 zastavanej plochy a 130 m2 predajnej plochy, na ktorej sa rozšíril sortiment.

» V kronike máme urobený zápis o urýchlenom vybudovaní reštauračného zariadenia v priestore autobusového nádražia ktoré bolo vybudované v dôsledku pripravovanej generálnej opravy Spoločenského domu. Toto zariadenie, keď bolo nové , slúžilo k plnej spokojnosti, menovite cestujúcich pracovníkov z podnikov. Časom toto zariadenie, známe aj pod názvom "kravín" začalo chátrať a 5rokov po opätovnom otvorení Spoločenského domu bolo zlikvidované.

» Po asanácii pohostinského zariadenia došlo k rozšíreniu autobusového nádražia o ďalších 50 x 30 m, aby sa zlepšila bezpečnosť cestujúcich.. V roku 1986 došlo aj k vybudovaniu nových chodníkov pre peších v dĺžke 1 234 metrov. Boli to chodníky na západnej strane ul. 9.mája a južnej strane ulice Mieru až po ulicu SNP. Organizovania týchto prác sa ujali a práce zabezpečovali podpredseda MsNV Ján Marton, Daniel Kysel a Ján Maršal.

» Dňom 1.1.1986 nastúpil do funkcie riaditeľa VÚCHV nový riaditeľ Ing. Rudolf Šimo, CSc. Doterajší riaditeľ Ing. Ivan Diačik, CSc. zostal v Ústave pracovať ďalej ako výskumný pracovník.

» Podobne došlo k zmene vo funkcii riaditeľa v USIP-e, kde za Ing. Jozefa Sasáka dňom 1.3.1986 nastúpil nový riaditeľa Jozef Frankovič.

» V prvých dňoch roku 1986 došlo aj ku zmene vedúceho potravín "Lukáč", ktorý prevzala občianka zo Svitu Agnesa Bodová. Dlhoročný občan Svitu od r. 1936 Ladislav Lukáč, ktorý sa vo Svite vyučil za obchodníka, celý pracovný život viedol tento obchod, ktorý sa podľa neho menoval, odišiel do dôchodku.

» V tomto roku si 10.10.1986 pracujúci pripomenuli 50. výročie započatia výroby celofánu, k čomu bola vydaná 20 stránková brožúra. Podobne jubilovala aj 50 ročná Telovýchovná jednota vo Svite.

» Zväz žien každým rokom vypisuje súťaž o najkrajšiu záhradku a úpravu okolo domku. V tomto roku boli odmenené za najlepšie udržiavanú záhradku pri dome naše ženy - občianky : Zuzana Novobilská, Mária Novotná, Mária Lukáčiková, Anna Lednická, Kvetoslava Triznová, Margita Stenchláková, MUDr. Viera Slavkovská, Júlia Holubíková, ale i muž Ing. Miroslav Vrana.

ROK 1987

» V tomto roku v zimnom období od 21. do 28.2. celá naša podtatranská oblasť žila zvláštnym nadšením. Našej vlasti sa dostalo cti, že mohla vo Vysokých Tatrách usporiadať Svetovú zimnú univerziádu. K tejto veľkej a svetovej udalosti svojim malým podielom prispelo aj naše mesto tým, že pri slávnostnom otvorení i ukončení účinkovala dychová hudba zo Svitu a Malý mužský zbor zo Svitu. Vo Svite na Spoločenskom dome bol ubytovaný štáb Čsl. televízie a internáte SPŠ štáb rozhodcov.

» Občan Michal Ondrovič, amatérsky rezbár , si vyžiadal vyrúbaný topoľ , ktorý tienil jeho obytný dom a v záhrade vyrezal z tohto kmeňa postavu Jánošíka vo veľkosti asi 3 m. 28.8.1987 sa konalo oficiálne postavenie a odhalenie sochy za účasti záhradkárov a niekoľkých občanov. Sochu odhalil vnuk pána Ondroviča.

» Po dlhotrvajúcom prekonávaní technických, bezpečnostných, stavebných prác a nedostatkov došlo konečne 16.12.1987 k slávnostnému otvoreniu prevádzky nášho kina Brigádnik. Po oficiálnej časti bol v obnovenom kine premietnutý starý, vo Svite nakrútený film "Janko ide z hôr" a po ňom český film "Samorost". V kine došlo k zníženiu počtu sedadiel na 182, celkové náklady na obnovu si vyžiadali výšku 1 850 000,-Kčs. na kinotechniku 450 000,-Kčs . Vstupné bolo od 3,- do 6,- Kčs na filmy obyčajné a 8,- - 12,- Kčs na filmy rozšírené a premierové.

» Prvá benzínová pumpa vo Svite bola postavená v roku 1940. V roku 1950 bola postavená nová čerpacia stanica oproti fabrickým budovám, v roku 1987 došlo k odstaveniu tohto zariadenia a čerpacia stanica bola osadená modernými samoobslužnými čerpacími zariadeniami.

» Po niekoľkoročnej funkčnej prestávke MsNV znova obsadil funkciu inšpektora verejného poriadku. Dňom 1.5.1987 bol do tejto funkcie prijatý občan Marián Hagan.

» Dňom 1.7.1987, po odchode do dôchodku p. J.Martona bol do funkcie podpredsedu MsNV zvolený člen Rady MsNV Ing. Ľudovít Rado.

» Po výstavbe novej ubytovacej budovy v priestore pod lesom, kde bol postavený robotnícky hotel Mladosť došlo ku generálnej oprave celej budovy Domova I. v ktorom budú umiestnené nové rozšírené učňovské priestory pre učňov textilného podniku Tatrasvit.

» 25. júna sa uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia založenia Ľudovej školy umenia vo Svite.

» Dňom 8.4.1987 začala výstavba dvoch obytných domov na priestore bývalých detských jaslí , ktoré boli v roku 1981 asanované. Domy so 70 bytmi začal stavať n. p. Chemosvit pre svojich zamestnancov, menovite tých, ktorí bývali v Poprade a v podniku zastávali rôzne vedúce funkcie. Ukončené boli v auguste 1988.

» Dňa 29.101987 v odpoludňajších hodinách vznikol požiar u nášho občana Pod Skalkou pána Kolenčíka. Od komína sa vznietila strecha jeho domu, ktorá úplne zhorela.

ROK 1988

» Na sklonku roka 1987 - 17.12. došlo k oficiálnemu odovzdaniu Domu služieb do užívania. V budove bolo najskôr zriadené holičstvo, kaderníctvo a kvetinová sieň. V roku 1988 pribudli kozmetika, pedikúra a zberňa prádla. Nová budova spolu s práčovňou tvorí pekný komplex služieb pre obyvateľov Svitu a okolia. Vyžiadala si náklad 4 milióny korún, MsNV prispel sumou 2 milióny Kčs v akcii "Z". V uvoľnených priestoroch po starej zberni prádla vzniklo väčšie pracovisko sklenárstva a výroba FAB kľúčov.

» Posledné roky v myslení , konaní, hospodárení a podnikaní ľudí nesú sa v znamení mohutnej prestavby všetkého konania v našom štáte. Táto skutočnosť prináša veľké zvraty v tom, že čo sme v minulosti mali, postupne rušili a neuznávali v súčasnej dobe opäť oživujeme. A tak sa aj u nás povolila našim občanom remeselná činnosť, na ktorú nestačili v plnom rozsahu dosiaľ vytvorené organizácie. V roku 1987 a 1988 boli občanom v meste povolené tieto služby :Marián Imrich- murárske práce Roman Žwirský- stolárske práce Stanislav Šimíček - oprava a montáž okenných žaluzií Jaroslav Kocián - oprava a výroba laboratórnych prístrojov, fúkanie skla Peter Bahník - výroba zosilnených polyetylénových tašiek Jaroslav Páleš - autoopravárenské služby Ľudovít Burián - výroba polyetylénových vreciek Ing. Milan Ivan - oprava počítačov a príslušných zariadeníIng. Vladimír Lacko - umelecké viazanie modelov rybárskych mušiek Bartolomej Seman - inštalatérske a zámočnícke práce Ján Šeleng - stolárske práce Berzethyová Jolana, Slobodová Terézia a Jozefína Schmidtová - krajčírske práce Čas ukáže, či tento postup a obnova remeselnej činnosti pomôže pri uspokojovaní potrieb občanov mesta.

» V tomto roku sa prikročilo k ďalšej rekonštrukcii OD Prior. Upravili sa priestory na 1.podlaží a toto podlažie bolo v novembri slávnostne sprístupnené . Na otvorenie prišlo okolo 700 ľudí a pre nával bolo vytlačené sklo na vchodových dverách. Neskôr sa pokračovalo v rekonštrukcii prízemia a 2.etáže. OD Prior má t. č. 62 zamestnancov, denná priemerná tržba je 160 000,-Sk a jeho vedúcou je Renáta Wechterová.

» Po vybudovaní príjazdovej cesty bol vo vytýčenom priestore Kimberku postavený vodojem za celkovú sumu 3 milióny 372 tisíc Kčs. Pre Pod Skalku sa podstatne vylepšila situácia v zásobovaní pitnou vodou.

» Vo Svite aktívne pracuje krúžok kynológov. Mesto mu poskytlo priestor pre výcvik psov medzi topoľovými vetrolamami a záhradami pri štátnej ceste. Predsedom krúžku - spolku sa stal Jozef Tupý, tajomníčkou Emília Kmeťová a hlavným výcvikár Jozef Taplaš.

» V roku 1988 bola odovzdaná do užívania 7-poschodová budova n. p. Tatrasvit, ktorá ako hotel so 105 dvojposteľovými izbami rozšírila ubytovacie kapacity mesta. Nový robotnícky hotel n. p. Tatrasvit dostal meno "Zenit".

» V pavilónovej II. základnej škole došlo k rekonštrukcii a prestavbe spojovacích chodieb. l. časť sa uskutočnila v roku 1985 a druhá v roku 1988. Boli vymurované steny, izolovaný strop a zavedené kúrenie na chodbách.

» V roku 1988 sú v kronike aj záznamy o významných životných a pracovných jubileách zamestnancov MsNV - 60 rokov života si pripomenuli páni Pavol Hulényi a Andrej Líška, 50-tku pani Emília Vallušová.

»˘ Prístavba školskej jedálne v I.ZŠ na Komenského ul. začala 20.2.1988. ˘ Čsl. - poľská konferencia numizmatikov sa konala v Spol. dome v máji 1988.

» Od 1.7.1988 n. p. Tatrasvit sa stal štátnym podnikom - jeho riaditeľom Ing. Michal Švagrovský.

» V roku 1988 sme v meste zaznamenali až dve nešťastné samovraždy - 13 ročného chlapca, ktorý sa nešťastne obesil na kľučke pri viazaní rôznych uzlov a občianky, ktorá vyskočila zo 6 poschodia obytného domu.

» V noci z 29. - 30. novembra 1988 víchor poškodil - strhol značnú časť plechovej strechy na budove kúpaliska. Na ulici SNP vyvrátil veľký topoľový strom.

ROK 1989

» Od roku 1970 pracuje vo Svite pobočka numizmatickej spoločnosti a v roku 1989 mala už 100 členov. Vykazovala bohatú činnosť. Poriadala príležitostné výstavy a pravidelne 2 krát v roku aukcie numizmatického materiálu. V roku 1988 dostala pobočka vo Svite veľkú úlohu – zorganizovať V. Čsl. - poľskú numizmatickú konferenciu. Konala sa 20. - 22. 5. 1989 v priestoroch Spoločenského domu za účasti popredných pracovníkov.

» V tomto roku si mesto pripomína 50 rokov od vzniku učňovskej školy pre strojníkov a chemikov s 3- ročnou učebnou dobou pod menom „Baťova škola práce – Batizovce „.ktorá vznikla povolením Ministerstva školstva a osvety zo dňa 13. 9. 1939. Následne v roku 1943 Ministerstvo povoľuje zriadenie dvojtriednej odbornej školy pletiarskej a ekonomickej. 16. 6. 1989 sa v priestoroch Kultúrneho domu konala slávnosť pri príležitosti 50. výročia SOU chemického.

» Podľa evidencie k 1. 3. 1989 poberalo starobný, vdovský, invalidný a sirotský dôchodok 1540 občanov, ktorým poštový úrad vyplatil 2 400 000,- Kčs dôchodkov.

» 17.november 1989 bude v histórii našej vlasti , ale aj nášho mesta zapísaný ako „pamätný deň“.Tomuto veľkému novému, obrodnému pohybu sa nevyhli ani občania Svitu, aj keď akcie hnutia „Verejnosť proti násiliu“ sa začali rozvíjať trochu opozdene. Dňa 17.novembra 1989 MsNV uskutočnil pohovor s pracovníkmi úradu o vývoji a situácii vo Svite. Naše SOU textilné odišlo spoločne do Popradu, kde sa pripojila k študentom v manifestačnom štrajku. Technické služby mesta Svit vyjadrili svoj súhlas s politickou premenou tým, že na svojich vozidlách mali upevnené štátne zástavy. Keď o 12.00 hod. zazneli sirény v Chemosvite, pracujúci vyšli do ulíc Svitu a pred Kultúrnym domom sa konalo manifestačné zhromaždenie . Vedenie svitských podnikov sa snažilo udržať chod výroby a plnenie úloh. Dňa 7. 12. 1989 navštívili Svit herci bratislavských divadiel s herečkou Vierou Strniskovou a Vladimírom Durdíkom , ako aj vysokoškolskí študenti, ktorí sa v Kolibe stretli s našimi občanmi. Toto stretnutie dalo podnet na vytvorenie mestského hnutia „Verejnosť proti násiliu“. Na výzvu k pomoci postihnutým občanom v Rumunsku, kde došlo ku krvavým a krutým akciám pri zvrhnutí totalitnej vlády reagovali naši občania zbierkou – zozbieralo sa vyše 30 000,- Kčs.

» V rámci celoštátnej hospodárskej prestavby sa Chemosvit stal dňom 1. 7. 1989 štátnym podnikom. 21. 9. 1989 bol zvolený riaditeľom š.p. Chemosvit Ing. Michal Ľach, dlhoročný pracovník tohto podniku.

» V rámci celoštátnej hospodárskej potreby, keď každý podnik má si na svoju činnosť zabezpečiť potrebné financie, aj píla, sídliaca Pod Skalkou a patriaca JRD Lučivná oživila svoju činnosť a od februára 1988 začala rezať drevo pre súkromníkov, ktorí stavali rodinné domy. Pílu v tomto období poháňali elektromotory.

» 15. 11. 1989 bolo zvolaná „Verejná schôdza občanov“, ktorú podľa programu pripravil MsNV. Boli prejednané rôzne aktuálne otázky života vo Svite. Menovite bola nadhodená otázka výstavby kostola pre rím. kat. veriacich, ktorá však vyznela neorganizovane a bezvýsledne. Schôdze v rámci „glasnosti“ aj vo Svite niesli sa teraz v znamení uvoľnenia, ktoré prinášalo aj snahy o osočovanie a nepodstatnú kritiku.

ROK 1990

» V posledných rokoch sa vo Svite vynára nový problém v tom, že v dôsledku ubytovávania mladých pracovníkov v Poprade, zostávajú vo Svite v čoraz väčšom počte ľudia starí - dôchodcovia. Druhým nedostatkom, ktorý sa vynára z minulosti je to, že vo Svite dosiaľ nie je zavedený plyn. Mnoho bytov zostáva prázdnych, alebo obývaných 1 - 2 dôchodcami. O odkúpenie týchto bytov mladí nemajú záujem, lebo je treba kúriť vo vlastnom zariadení.Pre výstavbu sídliska vo Svite bol vyhliadnutý priestor na tzv. "hasičskej lúke". Prvé projekty pre stavbu dostali označenie "Sídlisko E-1". Bolo potrebné asanovať 68 garáží, za ktoré MsNV určil náhradné priestory na novú výstavbu. V rokoch 1989 - 1991 sa ich postavilo 86.V novembri 1990 bol prvý pás topoľových vetrolamov vyrúbaný. Previedol sa aj prívod plynu, do zimy sa pripravovala výstavba na rok 1991.

» Za pomoci sociálneho odboru ONV a jeho pracovníčky pani Horevajovej bol vyhotovený projekt na prístavbu k pôvodnej budove Klubu dôchodcov. Práce sa začali v júni 1990 preložením teplovodného kanála do budovy.

» Dňa 22.2.1990 zasadalo plénum poslancov, ktoré viedol doterajší podpredseda MsNV Ing. Ľ.Rado. Pred začiatkom pléna sa 22 poslancov - členov Komunistickej strany vzdalo svojho mandátu, čím boli kooptovaní do novej štruktúry poslancov občania , ktorých navrhli novoutvorené strany - VPN a KDH.

» 8. a 9. júna 1990 sa konali voľby do najvyšších zákonodarných orgánov. Občania volili kandidátov 13-tich politických strán a hnutí a odvolilo celkom 96,1% voličov.

» Kultúrny život vo Svite najintenzívnejšie oživuje po celé roky Klub mládeže - Koliba. V Klube mládeže bolo organizovaných 8 záujmových krúžkov. Práca v tejto činnosti vďaka obetavosti pracovníkov išla dobre a Klub získal mnohé celoslovenské ocenenia - morálne i materiálne.

» Dňom 1. 11. 1990 bola detská škôlka v 6 - bytovke na ulici Kpt. Nálepku zrušená a budova bola znova upravená na byty pre zamestnancov š. p. Tatrasvit.

» 5.júla 1990 navštívil Svit Tomáš Baťa s manželkou a najbližšími spolupracovníkmi. Boli v Chemosvite a Tatrasvite a na stretnutí s funkcionármi mesta a riaditeľmi podnikov okrem iného povedal: "Som hrdý na to, že za tie roky ste dokázali urobiť peknú prácu a to aj napriek zložitým a ťažkým podmienkam".

» V júli a auguste 1990 boli uložené rozvody plynu v uliciach, kde nebolo teplovodné potrubie , ul. 9.mája, časť ulice Mierovej a ulica Ivana Krasku.

» V komunálnych voľbách bol zredukovaný počet poslancov do mestského zastupiteľstva z 57 na 30. Voľby sa konali v novembri. Primátorom sa stal Ing. Ján Tarageľ. Účasť voličov bola 63,5 %.

» Dňom 25.11. 1990 zanikli všetky národné výbory a oddelila sa štátna správa od samosprávy mesta. Názov mestský národný výbor bol zmenený na mestský úrad. Do funkcie prednostu MsÚ bol schválený Ing. Pavol Sadloň.

» V septembri 1990 bolo prikročené k výstavbe novej montovanej stavby pre predajňu ovocia a zeleniny a príslušným sociálnym a skladovým zariadením. Budova bola postavená vedľa OD Lukáč s tým, že doterajší priestor predajne ovocia a zeleniny u Lukáča bude pridelený predaju mäsa, čím sa podstatne zväčší predajňa i skladové priestory. Po ukončení adaptácie priestorov OÚNZ v celej budove, ktorá trvá už 4 roky, počíta sa aj s presťahovaním lekárne, ktorá sídli pri obchode Lukáč. Novú budovu predajne ovocia a zeleniny veľmi rýchle postavil Agrokombinát - Slušovice v náklade 1 milión korún.

» Dni po 17. novembri priniesli aj zmeny vo vedení viacerých podnikov a firiem na území nášho mesta.K zmene riaditeľa n. p. Chemosvit došlo už pred 17.novembrom - riaditeľom je Ing. Michal Ľach.V n. p. Tatrasvit vystriedal doterajšieho riaditeľa Mateja Porubäna Ing. Michal Švagrovský.V podniku Mäsopriemysel bol dosadený nový riaditeľ Ing. Ján Želizňák.V Ľudovej škole umenia bol vymenený doterajší riaditeľ Ján Štafura a na jeho miesto nastúpila Eva Antalová.V I. ZŠ odišiel doterajší riaditeľ Michal Multáň a jeho funkciu prevzala A. Coganová.V II. ZŠ po Jozefovi Kotorovi nastúpila L. Szabová.

» Nový spôsob života, ktorý predstavoval okrem iného aj uvoľnenie v obmedzovaní slobody, priniesol aj negatívne javy v dennom živote - zvýšila sa kriminalita, počet krádeží, poškodzovanie spoločného zariadenia v meste. V novembri 1990 došlo k enormnému vykupovaniu soli, múky, cukru, oleja a iných potravín, čo bolo zapríčinené pripravovanou reformou a úpravou našich lacných cien. Vykupoval sa vo veľkom aj priemyselný tovar, ba i benzín pred pripravovaným 2-násobným zdražením. V štátnej sporiteľni vo Svite v rámci tejto "horúčky" bolo vyplatených z úspor občanov denne v priemere 1 milión Kčs.

» Je potrebné pripomenúť, že pri oddeľovaní štátnej správy od samosprávy mesta bola snaha umiestniť obvodný úrad do Štrby, kam mali byť pridelené obce Vikartovce, L. Teplička, Šuňava, Lučivná, Mengusovce a Štôla. Bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby tento nezmyselný návrh nebol realizovaný.

» Dňom 17.9.1990 bol vo Svite aktivovaný Daňový úrad, vedením ktorého bola poverená občianka Svitu Ing. Jarmila Gavláková.

» V novembri 1990 bol vyrúbaný od Svitu prvý topoľový pás stromov - vetrolam, v dôsledku započatej výstavby sídliska na Hasičskej lúke.

» Po otvorení hotela Mladosť a Zenit sa uvoľnili priestory po mladých pracovníkoch. Napr. Slobodáreň V. na ulici Hviezdoslavovej bola uvoľnená na byty pre mladé rodiny.

» V roku 1990 v jeseni začali záhradkári so stavbou účelovej klubovne na základoch bývalého skladu zemiakov pod Babou.

» Dňa 1. júna 1990 navštívil Svit premiér Marián Čalfa, ktorý navštívil podniky Chemosvit a Tatrasvit.

» Toto boli posledné zápisy nášho dlhoročného kronikára pána Jána Teťuľu, ktoré napísal vlastnoručne , so svojou príslovečnou pedantnosťou a celkom naplnil 1060 strán informácií pre budúce generácie od vzniku Svitu až po obdobie, kedy už od nás navždy odišiel. Rozlúčili sme sa s ním 14.11.1991. Aj od nás, dnešných obyvateľov Svitu, mu patrí za veľké kronikárske dielo uznanie, úcta a vďaka.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...