Menu

Komisie sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva.

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a členov schválených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a schvaľuje členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Úlohy a pôsobnosť:

 • príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
 • záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta
 • prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
 • prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta
 • kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta
 • kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
 • prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta
 • príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb, podnikateľských aktivít, dopravy a parkovania, usmerňovanie ekonomických aktivít v meste
 • posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania a cestovného ruchu
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia


Členovia komisie:

Predseda: Ing. Dáša Vojsovičová
Tajomník: Ing. Ingrid Korenková
Členovia: Ing. Ivan Zima
Ing. Ján Drobný
Ing. Ladislav Jašš
Ing. Denisa Martinková

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna

Úlohy a pôsobnosť:


- oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť
- prerokovanie návrhov na zápis do kroniky mesta
- pomoc pri príprave kalendária kultúrno – spoločenských a športových akcií v meste
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí, kultúry, športu a školstva
- posudzovanie návrhov a projektov vzdelávania, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov, ktorí vyžadujú osobitnú pomoc
- pomoc pri príprave kultúrno – spoločenských podujatí pri oslavách štátnych a mestských sviatkov
- pomoc pri príprave medzinárodných kultúrnych podujatí
- partnerská spolupráca miest
- kontrola hospodárenia a nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami zo strany mesta jednotlivými mestskými športovými klubmi

Členovia komisie:

Predseda: Ing. Ján Drobný
Tajomník: Gabriela Očvárová
Členovia: Jana Bobulová
Mgr. Eva Kačmarčíková
Ing. Ivan Zima
Mgr. Vierka Kicová
Veronika Žoldáková
Mgr. Vincent Seman

Komisia výstavby a životného prostredia

Úlohy a pôsobnosť:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie mesta
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia
- posudzovanie problematiky týkajúcej sa zberu a likvidácii komunálneho odpadu
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu a likvidácie komunálneho odpadu
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt
- vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta
- posudzovanie žiadostí na odpredaj časti pozemkov mesta
- posudzovanie žiadostí na výstavbu garáží v meste
- vypracovávanie odborných stanovísk pri žiadostiach o výstavbu alebo prestavbu objektov v meste
- posudzovanie žiadosti na prenájom časti pozemkov a nebytových priestorov


Členovia komisie:

Predseda: JUDr. Marián Bezák
Tajomník: Martina Rybárová
Členovia: Ján Babčák
Ing. Rudolf Škovira
Ivan Kollár
Ing. Branislav Bartko
Eduard Cetl
Ing. Ladislav Jašš
Mgr. Katarína Štinčíková
Miroslav Vojsovič

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úlohy a pôsobnosť:
- dozerá na dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svite
- rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa porušenia tohto zákona a navrhuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svite opatrenia na odstránenie nedostatkov

Členovia komisie:

Predseda: Jana Bobulová
Členovia: PaedDr. Rudolf Abrahám
PhDr. František Drozd, PhD.
Ján Babčák

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku

Úlohy a pôsobnosť:
- tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky mesta
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy
- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov
- starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike
- kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov
- príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho bývania
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
- kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste
- problematika ochrany pre zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstva

Členovia komisie:

Predseda: MUDr. Jozef Timkovič
Tajomník: PhDr. Petronela Bocková
Členovia: PaedDr. Rudolf Abrahám
PhDr. František Drozd, PhD.
MUDr. Ivana Švagrovská
Ing. Ľubica Kuzmíková
Ing. Jozef Dluhý
Mária Heldáková
Mgr. Miroslav Jurčák
Mgr. Mariana Šramková, PhD.
Ing. Alena Valeková
Mgr. Lucia Žondová

Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti

Úlohy a pôsobnosť:
- pomoc pri zabezpečovaní akcií a podujatí
- hodnotenie činnosti ZPOZ, a to:
a) úroveň podujatí,
b) problémy - materiálne
- priestorové
- personálne
- finančné v zmysle Štatútu ZPOZ mesta Svit
- odporúča mestskému zastupiteľstvu spôsoby riešenia problémov v ZPOZ


Členovia komisie:

Predseda: Mgr. Eva Kačmarčíková
Tajomník: Mgr. Lenka Mačugová
Členovia: Ing. Ivan Zima
Mgr. Mária Smatanová
Veronika Žoldáková

Komisia architektúry a urbanizmu

Úlohy a pôsobnosť:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie mesta
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta
- navrhovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- nezávislý poradný orgán pri tvorbe dlhodobých koncepcií a strategických plánov urbanistického a stavebného rozvoja mesta, podieľať sa na príprave zadávacích a koncepčných materiáloch nutných pre riadenie výstavby v meste
- poradný orgán primátora a mestského zastupiteľstva pri sporných a problematických zámeroch investorov a potencionálnych developerov pôsobiacich na území mesta
- participácia pri tvorbe regulatívov rozvoja a výstavby mesta, regulatívov usmerňujúcich stavebný rozvoj jednotlivých lokalít a častí mesta
- podieľanie sa na príprave súťažných podkladov pre väčšie a rozsiahlejšie investičné zámery a rozvojové štúdie mesta
- výberom z členov komisie, zabezpečovanie účasť v porotách a vo výberových komisiách zriadených pre verejné obstarávanie a obchodné súťaže podľa potreby a požiadaviek orgánov mesta
- napomáhanie pri riešení špecifických, odborných sporov mesta s účastníkmi investičného procesu na území, ktoré si svojim charakterom a povahou vyžiadajú nezávislý odborný posudok

Členovia komisie:

Predseda: Ing. Ivan Zima
Tajomník: Ing. Andrea Kromková
Členovia: Ing. arch. Ľudovít Vartovník
Ing. arch. Ján Veselovský
Ing. arch. Miloslav Dulík

 

Mestská rada je zložená v počte podľa Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §14.

Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tak neurobí, zástupca primátora.