Menu

Zásady poskytovania informácií

SMERNICA č. 02/2010 Pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám organizačnými útvarmi Mestského úradu vo Svite (ďalej len „MsÚ“), organizačnými útvarmi zabezpečujúcimi prenesený výkon štátnej správy, Mestskou políciou vo Svite (ďalej len „MsP“) a organizačnými útvarmi príspevkovej a rozpočtových organizácií Mesta Svit (ďalej len organizačný útvar“)

 

Zásady poskytovania informácií [ pdf 123 kB ]