Menu

Hlavný kontrolór mesta

Jozef Mezovský

Meno a priezvisko: Jozef Mezovský
Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Kancelária : č. 122

Kontakt :
Telefón : +421 52 7875 111, +421 52 7875 119
Fax : +421 52 7756 140
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

Postavenie kontrolóra
1. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

 

2.Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v obci, ktorej bol zvolený, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného mestom, príp. v inom kontrolnom orgáne mesta.

 

3. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený
- účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade, rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta
- hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

 

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.

 

5. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

 

6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky