Prednosta mesta Svit

Meno a priezvisko : 
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 
e-mail:

 

Postavenie prednostu

Na čele mestského úradu je prednosta. Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý:
a) vedie a organizuje prácu mestského úradu,
b) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
c) zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným,
d) plní, v rozsahu poverenia primátorom, úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov pracovníkov mesta a vnútornej a hospodárskej správy mestského úradu,
e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, primátora mesta.
Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
Prednosta mestského úradu má zástupcov. Ich počet a pracovnú náplň určuje primátor mesta.