Menu

Základná škola ul. Mierová

Profil školy

- sme škola otvorená deťom, rodičom i širokej verejnosti,

- postupným modernizovaním priestorov školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov,

- poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru,

- sme zapojení v projektoch: Comenius – multilaterálne partnerstvá, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, projekty zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej a digitálnej gramotnosti.

webová stránka: zsmierovasvit.edupage.org


Mestská Polícia oznamy