Menu

Základná škola ul. Komenského

 SME ŠKOLA V POHYBE

 

Športujeme – súťažíme v basketbale, futbale, florbale, atletike, lyžovaní a mnohých iných športoch

                   - vzdelávame sa v  športových triedach

                   - absolvujeme lyžiarsky a plavecký výcvik

                   - zdokonaľujeme sa na športových sústredeniach

 

Meriame si sily s rovesníkmi vo vedomostných súťažiach:

Matematická olympiáda                       - Olympiáda v anglickom jazyku

- Pytagoriáda                                       - Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

- Biologická olympiáda                           - Dejepisná olympiáda                        

- Fyzikálna olympiáda                             - Hviezdoslavov Kubín                          

- Geografická olympiáda                          - Štúrov Zvolen     

- Chemická olympiáda                             - literárne a výtvarné súťaže

- Technická olympiáda                             - spevácke súťaže

 

Zúčastňujeme sa exkurzií spojených s prehliadkami galérií, múzeí, chrámov, knižníc:

- v Spišskej Sobote, v Kežmarku, v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, v Tatranskej Lomnici, vo Vlkolínci, v Pribyline, v Starej Ľubovni – ich prostredníctvom spoznávame našu históriu a prírodu

 - v Osvienčime, aby sme videli aj odvrátenú tvár dejín

 - v Taliansku a v Anglicku – aby sme poznali aj európske dejiny a geografiu a prakticky používali  anglický jazyk

 

Absolvujeme  rôzne besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi – napr.

- s Ing. Michalom Ľachom (dlhoročným generálnym riaditeľom Chemosvit, a. s. Svit)

s PhDr. Mariánom Sojákom PhD. (archeológom - samostatným vedeckým pracovníkom     Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves)

- s Ing. Miroslavom Škvarekom (primátorom mesta Svit)

- s extraligovými basketbalistami BK Iskra Svit, s futbalistami a inými známymi športovcami

- s Martinou Proháczkovou (pracovníčkou TANAP)

- a s mnohými ďalšími... (za čo im ďakujeme)

              

Zapájame sa do zaujímavých projektov, napr.:

- Rozvoj IKT v škole – INFOVEK

- Škola spolupracujúca s UNICEF

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom   prostredí

- Škola podporujúca zdravie

 -e-Twinning

- Enviro-projekty

 

Pomáhame, keďže máme dobré srdce – zapájame sa do charitatívnych zbierok :

 - Školy pre Afriku (UNICEF)

 - Modrý gombík (UNICEF)

 - Biela pastelka (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

 - Červená stužka (zbierka na pomoc postihnutým a výskumu AIDS)

 - Hodina deťom

 - naši rodičia a vyučujúci darujú krv

 

 Nie sú nám cudzie ani netradičné akcie – napr. úspešný pokus o celoslovenský rekord v hromadnom čistení si zubov. Množstvo akcií pre nás pripravuje ŠKD.

 

V popoludňajších hodinách navštevujeme rôzne krúžky, ale aj SZUŠ Fantázia pôsobiacu v našich priestoroch

 

Ale najmä sa vzdelávame – a preto:

- nás vzdelávajú iba kvalifikovaní pedagógovia

- dôsledne nás pripravujú na prijímacie pohovory

- učíme sa cudzie jazyky od 1. ročníka, od 5. ročníka sa môžeme zúčastniť jazykových kurzov v zahraničí, konverzujeme s anglickou lektorkou, od 7. ročníka sa učíme druhý cudzí jazyk

- počítačovú a finančnú gramotnosť získavame od 1. ročníka

- kým sme ešte maličkí, starajú sa o nás kvalifikované pani vychovávateľky v ŠKD

- žiaci prvého stupňa sa tešia na každoročné Školy v prírode

- výuka pomocou modernej techniky (počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, atď.) sú u nás samozrejmosťou

- na vyučovanie tiež využívame zmodernizovaný areál školy (s geoparkom a mnohými ihriskami)

- k dispozícii máme školskú knižnicu

- o náš chrup sa stará pani zubná doktorka s ordináciou priamo v našom areáli

- škola nám a našim rodičom zabezpečuje odborné pedagogicko-psychologické poradenstvo

- spolupracujeme s materskými školami v okolí a tiež s mestskou knižnicou, centrom voľného času, základnými umeleckými školami, športovými klubmi 

webová stránka: http://zssvit.edupage.sk/


Voľby prezidenta Slovenskej republiky