Menu

Základná umelecká škola

Vznik hudobného školstva vo Svite sa viaže k roku 1947. Predchádzalo mu nadšenie pracovníkov akciovej spoločnosti Baťa, z ktorých mnohí s nadšením organizovali pravidelné kultúrne večierky. Založili prvú hudobnú skupinu ,, Svit melody " . V roku 1941 na podnet Vojtecha Markusa a Ondreja Sojáka sa začínajú robiť prípravy na založenie dychovej hudby, ktorá sa v roku 1942 stala skutočnosťou. Pre potreby mladej dychovky bolo treba začať s hudobnou výchovou už od detí. Prvé vyučovanie však malo súkromný ráz. Vyučovalo sa v hre na dychové nástroje, v hre na husle a klavíri. Zapísaných bolo 27 žiakov.

V septembri 1947 bola na základe uznesenia Pléna Miestneho národného výboru č. 51/1947 zriadená dňa 15.9.1947 Obecná hudobná škola. A tak šk. rok 1947/1948 bol prvým školským rokom novozaloženej školy. Prvým riaditeľom bol Anton Kantor. Počas svojej doterajšej existencie škola niekoľkokrát zmenila svoj názov: Obecný hudobný ústav 1949, Hudobná škola 1951, Základná hudobná škola, Ľudová škola umenia a od roku 1990 Základná umelecká škola. Vo svojich počiatkoch vyučovanie prebiehalo v Domove I. Po pridelení bytu riaditeľovi školy v rodinnom dome č.136, dve triedy boli zriadené v tomto dome. V roku 1953 získala škola vlastné priestory v bývalej predajni Ryba, dnes ulica Mieru. V januári 1980 dostala do užívania novú 19-triednu budovu vo Svite - Podskalke, ulica Školská č.22. Dlhoročné úsilie presťahovať školu do centra mesta sa stalo skutočnosťou 2.augusta 2004, keď jej boli pridelené priestory po organizácií Prochem na ulici Kpt. Nálepku 100/29, kde sídli dodnes. Od 1.9.2016 sa škola presťahovala do ZŠ Mierová 134, Svit.

ZUŠ vo Svite prešla počas svojej existencie mnohými zmenami a vývojom. Škola ponúka viacero možností štúdia a to v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Tieto odbory dosahujú vo svojej činnosti výborné výsledky vďaka pôsobeniu skúsených pedagógov. Škola má na svojom konte viacero prestížnych ocenení a z jej radov vyšlo mnoho absolventov, ktorí profesionálne pôsobia v známych umeleckých telesách.

webová stránka: http://zussvit.edupage.org


Mestská Polícia oznamy