Menu

Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Ul. SNP 145/9 059 21 SVIT

Súkromná základná umelecké škola Fantázia ponúka umelecké vzdelávanie v odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

K hlavným úlohám školy, ktoré sú stanovené v pláne práce patrí skvalitnenie a zvýšenie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu školy, modernizácia obsahu, metód a foriem práce, ktoré sú v súlade s obsahom učebných osnov. SZUŠ Fantázia je zaradená do sústavy základných a stredných škôl a poskytuje špecifické vzdelanie v oblasti tanečného, výtvarného a dramatického umenia.

Hlavnou úlohou je pripravovať mimoriadne nadaných študentov pre ďalšie vzdelávanie na konzervatória, stredné školy i vysoké školy umeleckého zamerania.

Sídlo školy : SNP 145/9 059 21 Svit Tel. č. : 052 4681214

webová stránka: www.skolafantazia.edupage.org

elokované pracoviská :
ZŠ Komenského, ZŠ Hôrka, ZŠ Veľký Slavkov, ZŠ Vikatrovce, ZŠ Spišská Teplica


Voľby prezidenta Slovenskej republiky