Menu

Postup poskytovania sociálnej služby v ZOS

 

DRUH: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku /poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodokový vek
FORMA: pobytová
ROZSAH: sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, podľa podmienok uzatvorených v zmluve.
MIESTO: Svit, ul. Kpt. Nálepku 42
ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY: nepretržitá prevádzka

 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí záujemca o poskytovanie služieb v ZOS dodržať nasledovný postup:

 

  1. zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu [ pdf, 111 kB ] na Mestský úrad Svit, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, Hviezdoslavova 268/32, Svit ( ďalej len MsÚ), resp. doručiť osobne do podateľne MsÚ.


Prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

   • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov. V prípade, že tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. [ pdf, 70 kB ]
   • posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
   • posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný iným VÚC, ak tento bol vydaný
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak toto bolo vydané.
  1. Mesto Svit vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní Posudok o odkázanosti na sociálnu službu . V ňom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu . V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
  2. Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v Registri poskytovateľov.
  3. Ak občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a má záujem o umiestnenie v ZOS Svit, podá na MsÚ Svit

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. [ pdf, 102 kB ]

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

   • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
   • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
   • potvrdenie o príjme (napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku)
   • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
   Žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov.

 

   Ak sú splnené podmienky na prijatie do ZOS a zariadenie má voľné miesto uzatvorí sa s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  Sociálnu službu v ZOS, ktorá sa poskytuje bezodkladne, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018.

Prehľad počtu klientov v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite a v Zariadení opatrovateľskej služby-stacionár pre dospelých s denným pobytom vo Svite a poradovník žiadateľov o sociálnu službu v ZOS a ZOS-DS vo Svite. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy za opatrovateľskú službu rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy Zariadenie opatrovateľskej služby rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy Zariadenie opatrovateľskej služby - stacionár pre dospelých s denným pobytom rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Postup poskytovania sociálnej služby v ZOS s denným pobytom

 

DRUH: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku /poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodokový vek
FORMA: ambulantná forma
ROZSAH: sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, podľa podmienok uzatvorených v zmluve.
MIESTO: Svit, ul. Štúrova 46
ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY: od 7:00 hod - do 15:00 hod počas pracovných dní

 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí záujemca o poskytovanie služieb v ZOS s denným pobytom dodržať nasledovný postup:

 

  1. zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu [ pdf, 111 kB ] na Mestský úrad Svit, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, Hviezdoslavova 268/32, Svit ( ďalej len MsÚ), resp. doručiť osobne do podateľne MsÚ.


Prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

   • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov. V prípade, že tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. [ pdf, 70 kB ]
   • posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
   • posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný iným VÚC, ak tento bol vydaný
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak toto bolo vydané.
  1. Mesto Svit vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
  2. Ak občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a má záujem o umiestnenie v ZOS Svit, podá na MsÚ Svit Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. [ pdf, 102 kB ]Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

   • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
   • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
   • potvrdenie o príjme (napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku)
   • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
   Žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov.

 

   Ak sú splnené podmienky na prijatie do ZOS a zariadenie má voľné miesto uzatvorí sa s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  Sociálnu službu v ZOS, ktorá sa poskytuje bezodkladne, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018.

Nárok na opatrovateľskú službu
 1. Mesto Svit poskytuje opatrovateľskú službu osobe, ktorá má v meste Svit trvalý pobyt a ktorá:
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

Konanie vo veci žiadosti o opatrovateľskú službu
 1. Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu na oddelení sociálnych činností Mestského úradu vo Svite (tlačivo na webovej stránke Mesta www.svit.sk). K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave. Mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého má klient nárok na opatrovateľskú službu.
 2. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, si občan podáva na Mestskom úrade, oddelení sociálnych činností žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (tlačivo na www.svit.sk).
  K žiadosti je potrebné doložiť okrem právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu aj doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 3. Na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s Mestom Svit Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená v zmysle dodatku č. 6/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018.
 5. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 15.00 hod.

Kontakt:
Mesto Svit – Mestský úrad
odbor VVS a sociálnych činností
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
kanc. č. 21, 22
tel. 052/7875129, 7875122

Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2016

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...