Menu

Zariadenie opatrovateľskej služby

Postup poskytovania sociálnej služby v ZOS

 

DRUH: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku /poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodokový vek
FORMA: pobytová
ROZSAH: sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, podľa podmienok uzatvorených v zmluve.
MIESTO: Svit, ul. Kpt. Nálepku 42
ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY: nepretržitá prevádzka

 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí záujemca o poskytovanie služieb v ZOS dodržať nasledovný postup:

 

  1. zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu [ pdf, 111 kB ] na Mestský úrad Svit, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, Hviezdoslavova 268/32, Svit ( ďalej len MsÚ), resp. doručiť osobne do podateľne MsÚ.


Prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

   • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov. V prípade, že tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. [ pdf, 70 kB ]
   • posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
   • posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný iným VÚC, ak tento bol vydaný
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak toto bolo vydané.
  1. Mesto Svit vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní Posudok o odkázanosti na sociálnu službu . V ňom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu . V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
  2. Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v Registri poskytovateľov.
  3. Ak občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a má záujem o umiestnenie v ZOS Svit, podá na MsÚ Svit

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. [ pdf, 102 kB ]

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

   • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
   • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
   • potvrdenie o príjme (napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku)
   • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
   • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
   Žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov.

 

   Ak sú splnené podmienky na prijatie do ZOS a zariadenie má voľné miesto uzatvorí sa s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  Sociálnu službu v ZOS, ktorá sa poskytuje bezodkladne, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018.

Prehľad počtu klientov v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite a v Zariadení opatrovateľskej služby-stacionár pre dospelých s denným pobytom vo Svite a poradovník žiadateľov o sociálnu službu v ZOS a ZOS-DS vo Svite. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy za opatrovateľskú službu rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy Zariadenie opatrovateľskej služby rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy Zariadenie opatrovateľskej služby - stacionár pre dospelých s denným pobytom rok 2017. Dokument na stiahnutie v pdf formáte


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...