Menu

Úradná tabuľa

VecDátum zverejneniaDokument v pdf formáte
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Jilemnického
22.1.2019 [pdf 342kB]
Kolaudačné rozhodnutie
SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia
22.1.2019 [pdf 299kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Chodník na severnom brehu rieky Poprad od RK kostola po Euripack
22.1.2019 [pdf 338kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 8.1.2019 [pdf 155kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 8.1.2019 [pdf 193kB]
Rozhodnutie o zastavení územného konania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit - Ulica Okružná - chodník
3.1.2019 [pdf 211kB]
Inštalácia hĺbkotlačového stroja heliostar 2.1.2019 [pdf 1085kB]
Rozhodnutie
o prerušení kolaudačného konania a výzva na predloženie chýbajúcich dokladov
Zastrešenie a zateplenie bytového domu
28.12.2018 [pdf 291kB]
Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Polyfunkčný objekt Svit
28.12.2018 [pdf 1 285kB]
Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
18.12.2018 [pdf 295kB]
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Chodník na severnom brehu rieky Poprad od RK kostola po Euripack
28.11.2018 [pdf 152kB]
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na predloženie dokladov
Predajné a servisné centrum Volvo
28.11.2018 [pdf 105kB]
Na pripomienkovanie
Návrh programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2019-2021
27.11.2018 [pdf 302kB]
Na pripomienkovanie
Návrh rozpočtu Mesta Svit na rok 2019-2021 -Príjmová časť
27.11.2018 [pdf 53kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu mesta Svit na roky 2019-2021 - Výdavková časť
27.11.2018 [pdf 96kB]
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Inštalácia hĺbkotlačového stroja Heliostar „S“
5.11.2018 [pdf 463kB]
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/1/2131/2018-HK 2.11.2018 [pdf 111kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 2/2018
26.10.2018 [pdf 87kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2018 č. 1/2018
26.10.2018 [pdf 80kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Chodník na severnom brehu rieky Poprad od RK kostola po Euripack
22.10.2018 [pdf 1037kB]
Zámer zámeny majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemok parc.č. 229/432, KNC
09.10.2018 [pdf 35kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemky v k.ú. Svit v zmysle geometrického plánu č. 49/2011
09.10.2018 [pdf 1089kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
časť pozemku o výmere 250 m2 z pozemku KNC parc.č. 462/1
09.10.2018 [pdf 55kB]
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 03.10.2018 [pdf 527kB]
Obchodná verejná súťaž č. 6/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 28.9.2018 [pdf 82kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mesto Svit má zámer odpredať nehnuteľný majetok Mesta Svit
11.9.2018 [pdf 54kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mesto Svit má zámer odpredať nehnuteľný majetok Mesta Svit
11.9.2018 [pdf 54kB]
Zámer zámeny majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemok KNC parc.č. 117/301
5.6.2018 [pdf 92kB]
Zámer zámeny majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemok parc.č. 229/430, pozemok parc.č. 294/882
5.6.2018 [pdf 297kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nebytový priestor v budove Zdravotného strediska
5.6.2018 [pdf 98kB]
Zámer prenájmu majetku mesta – časť pozemku parc.č. 71/1 v k.ú. Svit. 15.5.2018 [pdf 55kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2018 2.5.2018 [pdf 86kB]
Obchodná verejná súťaž č. 4/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 2.5.2018 [pdf 50kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 11.4.2018 [pdf 57kB]
Zverejnenie údajov o sprístupnení rozhodnutia a zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Objekt č. 45 – prístavba haly rezania
15.3.2018 [pdf 235kB]
Obchodná verejná súťaž č. 3/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 27.2.2018 [pdf 124kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 5.2.2018 [pdf 195kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 5.2.2018 [pdf 193kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2018 30.1.2018 [pdf 83kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2018 30.1.2018 [pdf 114kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“ 15.12.2017 [pdf 292kB]
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia 7.12.2017 [pdf 994kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním „Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva - SO 02 Revitalizácia parku, SO 03 Infostánok, cyklotrasa“ 7.12.2017 [pdf 294kB]
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064“ 4.12.2017 [pdf 299kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 4/2018
29.11.2017 [pdf 99kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018 27.11.2017 [pdf 95kB]
Územné rozhodnutie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania “Chodník“ popri ceste III/3064 v Batizovciach – 1. etapa
23.11.2017 [pdf 683kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta č. 2/2018
20.11.2017 [pdf 239kB]
Verejné prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit lokality Mesto 2017 14.11.2017 [pdf 39kB]
Oznámenie o začatí vodoprávneho a stavebného konania „SO 03 – Odvodnenie pozemkov“ 10.11.2017 [pdf 118kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia
13.10.2017 [pdf 297kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou
“Chodník“ popri ceste III/3064 v Batizovciach – 1. etapa
12.10.2017 [pdf 213kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017
29.09.2017 [pdf 458kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016
29.09.2017 [pdf 742kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017
17.08.2017 [pdf 102kB]
Oznam o nájdení stratenej peňaženky 10.07.2017 [pdf 346kB]
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
04.07.2017 [pdf 83kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit, zmena v lokalite Všešportový areál
30.06.2017 [pdf 25kB]
Tvorba programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018, 2019, 2020 13.06.2017 [pdf 1592kB]
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci odboru územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Svit
06.06.2017 [pdf 26kB]
Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Všešportový areál 05.06.2017 [pdf 3792kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 05.06.2017 [pdf 298kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 č. 1/2017
09.05.2017 [pdf 234kB]
Na pripomienkovanie
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
06.04.2017 [pdf 97kB]
Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2016 28.02.2017 [pdf 254kB]
Rozhodnutie
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA
08.02.2017 [pdf 134kB]
NÁVRH
Dodatku č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
07.02.2017 [pdf 161kB]
Verejný opis nájdených vecí 24.01.2017 [pdf 980kB]
Verejná výzva na predloženie ponuky.
Mesto Svit má záujem o kúpu nehnuteľnosti - bytového domu
23.01.2017 [pdf 125kB]
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky - CHEMOSVIT FOLIE, a. s. - POTLAČOVÉ PREVÁDZKY 20.12.2016 [pdf 384kB]
Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - CHEMOSVIT, a.s. 20.12.2016 [pdf 260kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit zmena lokality Mesto 2016
15.12.2016 [pdf 502kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
„Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica“
1.12.2016 [pdf 218kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 29.11.2016 [pdf 306kB]
Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2017-2019 Príjmová časť 29.11.2016 [pdf 54kB]
Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 Výdavková časť 29.11.2016 [pdf 80kB]
Oznámenie o predložení zámeru
Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií
5.10.2016 [pdf 100kB]
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Svit v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu.
26.07.2016 [pdf 98kB]
Vážení občania
Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM)
07.07.2016 [pdf 136kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 6.6.2016 [pdf 104kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti: „Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit Folie, a.s.“
9.5.2016 [pdf 297 kB]
Záverečný účet za rok 2015 8.5.2016 [pdf 336 kB]
Hodnotiaca správa za rok 2015 8.5.2016 [pdf 478 kB]
Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit 29.4.2016 [pdf 110 kB]
Rozhodnutie
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY – MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“
20.4.2016 [pdf 140 kB]
Oznámenie
Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit
6.4.2016 [pdf 889 kB]
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY– MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 22.3.2016 [pdf 203 kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023
1.3.2016 [pdf 93 kB]
Zverejňujeme
V súlade s § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
28.2.2016 [pdf 100 kB]
Regionálna integrovaná územná statégia Prešovského kraja na roky 2014 - 20120 15.1.2016 [pdf 390 kB]
Komunitný plán sociálnych služieb 15.12.2015 [pdf 1 087 kB]
Upozornenie
Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
8.12.2015 [pdf 304 kB]

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Svit

Voľby prezidenta Slovenskej republiky