Menu

Úradná tabuľa

VecDátum zverejneniaDokument v pdf formáte
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania „Zastrešenie bytového domu, zmena projektu „A“ na stavbu "Obnova bytového domu Jilemnického 17, 18, 19, 20 Svit" s. č. 297 26.06.2017 [pdf 295kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou “Rozšírenie kanalizácie ul. Nová“ v Gerlachove 14.06.2017 [pdf 206kB]
Tvorba programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018, 2019, 2020 13.06.2017 [pdf 1592kB]
Zámer budúceho predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 274kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 307kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 215kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 06.06.2017 [pdf 197kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.06.2017 [pdf 107kB]
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci odboru územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Svit
06.06.2017 [pdf 26kB]
Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Všešportový areál 05.06.2017 [pdf 3792kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 05.06.2017 [pdf 298kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2017 30.05.2017 [pdf 128kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit č. 5/2017
26.05.2017 [pdf 241kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 4/2017
26.05.2017 [pdf 244kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit č. 3/2017
26.05.2017 [pdf 244kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 č. 1/2017
26.05.2017 [pdf 226kB]
Verejna vyhláška
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na úpravu návrhu
16.05.2017 [pdf 34kB]
Zámer predaja pozemku ŽSR 09.05.2017 [pdf 34kB]
Zámer prenájmu pozemku parc.č. 229/426 09.05.2017 [pdf 55kB]
Zámer predaja pozemku Pavol Bystrický 09.05.2017 [pdf 56kB]
Zámer predaja pozemku Viktor Kuchcík 09.05.2017 [pdf 56kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit č.5/2017
09.05.2017 [pdf 249kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit č.4/2017
09.05.2017 [pdf 246kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č.3/2017
09.05.2017 [pdf 249kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 č. 1/2017
09.05.2017 [pdf 234kB]
Na pripomienkovanie
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2016
05.05.2017 [pdf 964kB]
Obchodná verejná súťaž č. 4/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 03.05.2017 [pdf 55kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 2/2017
28.04.2017 [pdf 150kB]
Na účinnosť
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
28.04.2017 [pdf 97kB]
Rozhodnutie o umiestnení stavebných objektov
SO 01 Nebytové hospodárske objekty, SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03 Odvodnenie pozemkov
21.04.2017 [pdf 954kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 2/2017
11.04.2017 [pdf 150kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 10.04.2017 [pdf 63kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.04.2017 [pdf 58kB]
Na pripomienkovanie
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
06.04.2017 [pdf 97kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2017 04.04.2017 [pdf 223kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Preložka VN vedenia do zeme
03.04.2017 [pdf 296kB]
Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
SO 01 Nebytové hospodárske objekty, SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03 Odvodnenie pozemkov
24.03.2017 [pdf 1 713kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04.1 Preložka plynovodu, SO 06 Spevnené plochy, SO 06.1 Preložka oplotenia
14.03.2017 [pdf 288kB]
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 07.03.2017 [pdf 64kB]
Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2016 28.02.2017 [pdf 254kB]
Dodatok č. 2/2017
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
24.02.2017 [pdf 90kB]
Stavebné povolenie
Obnova bytového domu Jilemnického 17, 18, 19, 20 Svit
21.02.2017 [pdf 317kB]
Rozhodnutie
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA
08.02.2017 [pdf 134kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti FERIKO, s.r.o.
07.02.2017 [pdf 63kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nájomcovi: Ing. Ondrej Bartek
07.02.2017 [pdf 53kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nájomcovi: Maroš Lištiak – LIMAT
07.02.2017 [pdf 52kB]
NÁVRH
Dodatku č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
07.02.2017 [pdf 161kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2017 31.01.2017 [pdf 292kB]
Stavebné povolenie
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry
24.01.2017 [pdf 674kB]
Verejný opis nájdených vecí 24.01.2017 [pdf 980kB]
Verejná výzva na predloženie ponuky.
Mesto Svit má záujem o kúpu nehnuteľnosti - bytového domu
23.01.2017 [pdf 125kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na predloženie dokladov
SO 01 Nebytové hospodárske objekty, SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03 Odvodnenie pozemkov
19.01.2017 [pdf 309kB]
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica
18.01.2017 [pdf 253kB]
Verejná vyhláška
Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia vydaného Mestom Svit dňa 20.12.2016 pod č. j.: 2016/02122/08061-La
11.01.2017 [pdf 295kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.01.2017 [pdf 33kB]
Mesto Svit zverejňuje
zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit
10.01.2017 [pdf 199kB]
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky - CHEMOSVIT FOLIE, a. s. - POTLAČOVÉ PREVÁDZKY 20.12.2016 [pdf 384kB]
Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - CHEMOSVIT, a.s. 20.12.2016 [pdf 260kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
16.12.2016 [pdf 124kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 príjmová časť 16.12.2016 [pdf 54kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 výdavková časť 16.12.2016 [pdf 80kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 16.12.2016 [pdf 306kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit zmena lokality Mesto 2016
15.12.2016 [pdf 502kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
„Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica“
1.12.2016 [pdf 218kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 29.11.2016 [pdf 306kB]
Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2017-2019 Príjmová časť 29.11.2016 [pdf 54kB]
Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 Výdavková časť 29.11.2016 [pdf 80kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
29.11.2016 [pdf 124kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit č. 9/2016
25.11.2016 [pdf 99kB]
Verejná vyhláška
Zámer "Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií"
11.11.2016 [pdf 84kB]
Verejná vyhláška
Začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu "Modernizácia žel. Trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) Úsek UČS 402 Žst. Svit"
11.11.2016 [pdf 90kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie, ktoré mení a dopĺňa integrované povolenie vykonávanie činnosti v prevádzke CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prevádzky
24.10.2016 [pdf 76kB]
Oznámenie o predložení zámeru
Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií
5.10.2016 [pdf 100kB]
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Svit v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu.
26.07.2016 [pdf 98kB]
Vážení občania
Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM)
07.07.2016 [pdf 136kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 6.6.2016 [pdf 104kB]
Výzva
na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019
26.5.2016 [pdf 112kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti: „Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit Folie, a.s.“
9.5.2016 [pdf 297 kB]
Záverečný účet za rok 2015 8.5.2016 [pdf 336 kB]
Hodnotiaca správa za rok 2015 8.5.2016 [pdf 478 kB]
Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit 29.4.2016 [pdf 110 kB]
Rozhodnutie
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY – MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“
20.4.2016 [pdf 140 kB]
Oznámenie
Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit
6.4.2016 [pdf 889 kB]
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY– MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 22.3.2016 [pdf 203 kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023
1.3.2016 [pdf 93 kB]
Zverejňujeme
V súlade s § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
28.2.2016 [pdf 100 kB]
Regionálna integrovaná územná statégia Prešovského kraja na roky 2014 - 20120 15.1.2016 [pdf 390 kB]
Komunitný plán sociálnych služieb 15.12.2015 [pdf 1 087 kB]
Upozornenie
Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
8.12.2015 [pdf 304 kB]
Na pripomienkovanie
Programový rozpočet na roky 2016-2018
23.11.2015 [pdf 314 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Výdavková časť
23.11.2015 [pdf 93 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Príjmová časť
23.11.2015 [pdf 57 kB]

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Svit