Úradná tabuľa

VecDátum zverejneniaDokument v pdf formáte
Stavebné povolenie
Rodinný dom a Hospodárska budova
12.9.2018 [pdf 346kB]
Stavebné povolenie
SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064
12.9.2018 [pdf 380kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mesto Svit má zámer odpredať nehnuteľný majetok Mesta Svit
11.9.2018 [pdf 54kB]
Zámer predaja majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mesto Svit má zámer odpredať nehnuteľný majetok Mesta Svit
11.9.2018 [pdf 54kB]
Na pripomienkovanie
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Svit č. 10/2018
3.9.2018 [pdf 109kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Jilemnického
28.8.2018 [pdf 960kB]
Verejná vyhláška
Územné rozhodnutie - Rozšírenie kanalizácie v Gerlachove
21.8.2018 [pdf 248kB]
Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
17.8.2018 [pdf 282kB]
Verejná vyhláška
Povolenie odstránenia stavieb
17.8.2018 [pdf 307kB]
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry
30.7.2018 [pdf 430kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Rozšírenie kanalizácie v Gerlachove, na pozemkoch parc.č. KN C 554
26.7.2018 [pdf 210kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Obnova bytového domu kpt. Nálepku 136/82, 83
19.7.2018 [pdf 341kB]
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Školská
3.7.2018 [pdf 355kB]
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Kukučínova
3.7.2018 [pdf 360kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2008, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2017
č. 9/2018
22.6.2018 [pdf 356kB]
Informácia o doručení rozhodnutia strategického dokumentu „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2017“ 13.6.2018 [pdf 307kB]
Rozhodnutie
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2017“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA
13.6.2018 [pdf 419kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Stavebné úpravy bytového domu
7.6.2018 [pdf 339kB]
návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2008, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2017
č. 9/2018
5.6.2018 [pdf 140kB]
Zámer zámeny majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemok KNC parc.č. 117/301
5.6.2018 [pdf 92kB]
Zámer zámeny majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
pozemok parc.č. 229/430, pozemok parc.č. 294/882
5.6.2018 [pdf 297kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
nebytový priestor v budove Zdravotného strediska
5.6.2018 [pdf 98kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 2/2018
1.6.2018 [pdf 92kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Svit č. 8/2018
1.6.2018 [pdf 320kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky č. 7/2018
1.6.2018 [pdf 105kB]
Výzva na predloženie dokladov 1.6.2018 [pdf 76kB]
Výzva na zastavenie prác na nepovolenej stavbe 1.6.2018 [pdf 72kB]
Stavebné povolenie
Novostavba rodinného domu
29.5.2018 [pdf 334kB]
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Zastrešenie a zateplenie bytového domu
29.5.2018 [pdf 295kB]
Územné rozhodnutie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Školská
23.5.2018 [pdf 275kB]
Územné rozhodnutie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Kukučínova
23.5.2018 [pdf 281kB]
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na predloženie dokladov
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit - Ulica Okružná - chodník
21.5.2018 [pdf 213kB]
Zverejnenie údajov o sprístupnení rozhodnutia a zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie
Objekt č. 45 – prístavba haly rezania
21.5.2018 [pdf 268kB]
Oznámenie
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa
21.5.2018 [pdf 304kB]
Oznámenie začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Školská
17.5.2018 [pdf 337kB]
Oznámenie začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Kukučínova
17.5.2018 [pdf 338kB]
Zámer prenájmu majetku mesta – časť pozemku parc.č. 71/1 v k.ú. Svit. 15.5.2018 [pdf 55kB]
Návrh
Záverečný účet mesta za rok 2017
15.5.2018 [pdf 1057kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Svit č. 8/2018
14.5.2018 [pdf 320kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky č. 7/2018
14.5.2018 [pdf 105kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 2/2018
14.5.2018 [pdf 92kB]
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2017“ 11.5.2018 [pdf 536kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2018 2.5.2018 [pdf 86kB]
Obchodná verejná súťaž č. 4/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 2.5.2018 [pdf 50kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018
27.4.2018 [pdf 152kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018
27.4.2018 [pdf 85kB]
Na účinnosť
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 1/2018
27.4.2018 [pdf 87kB]
Stavebné povolenie 26.4.2018 [pdf 281kB]
Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania "Novostavba rodinného domu"
25.4.2018 [pdf 287kB]
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia časti ulice Štúrovej + výstavba nových parkovacích miest
19.4.2018 [pdf 363kB]
Stavebné povolenie
Rekonštrukcia časti ulice 9. mája – vnútro-blok + výstavba nových parkovacích miest
19.4.2018 [pdf 354kB]
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa 11.4.2018 [pdf 57kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018
10.4.2018 [pdf 153kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018
10.4.2018 [pdf 85kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 1/2018
10.4.2018 [pdf 87kB]
Územné rozhodnutie „Spišská Teplica, rozšírenie siete chodníkov, MK Lesná“ 6.4.2018 [pdf 331kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 5/2018
28.3.2018 [pdf 246kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Školská
28.3.2018 [pdf 817kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit Ul. Kukučínova
28.3.2018 [pdf 719kB]
Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zberný dvor
28.3.2018 [pdf 206kB]
Územné rozhodnutie o využití územia „SO 07 Záhrada“ 19.3.2018 [pdf 1105kB]
Zverejnenie údajov o sprístupnení rozhodnutia a zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Objekt č. 45 – prístavba haly rezania
15.3.2018 [pdf 235kB]
Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Spišská Teplica, rozšírenie siete chodníkov, MK Lesná
14.3.2018 [pdf 293kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Rekonštrukcia časti ulice Štúrovej + výstavba nových parkovacích miest
14.3.2018 [pdf 339kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Rekonštrukcia časti ulice 9. mája – vnútroblok + výstavba nových parkovacích miest
14.3.2018 [pdf 339kB]
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti 5.3.2018 [pdf 303kB]
Stavebné povolenie "Preložka VN vedenia do zeme" 27.2.2018 [pdf 356kB]
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "FTTH - SVIT“ 27.2.2018 [pdf 4 006kB]
Obchodná verejná súťaž č. 3/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit 27.2.2018 [pdf 124kB]
Stavebné povolenie
SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia
16.2.2018 [pdf 377kB]
Rozhodnutie o zastavení územného konania
Doplnenie telekomunikačného zariadenia metropolitnej optickej siete ANTIK na Ul. Kpt. Nálepku vo Svite
14.2.2018 [pdf 287kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 5.2.2018 [pdf 195kB]
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Svit 5.2.2018 [pdf 193kB]
Územné rozhodnutie
Rekonštrukcia časti ulice Štúrovej + výstavba nových parkovacích miest
5.2.2018 [pdf 1 179kB]
Územné rozhodnutie
Rekonštrukcia časti ulice 9. mája – vnútroblok + výstavba nových parkovacích miest
5.2.2018 [pdf 912kB]
Stavebné povolenie
Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva - SO 02 Revitalizácia parku
31.1.2018 [pdf 248kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2018 30.1.2018 [pdf 83kB]
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2018 30.1.2018 [pdf 114kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
FTTH - SVIT
23.1.2018 [pdf 305kB]
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a výzva na predloženie chýbajúcich dokladov
Zastrešenie a zateplenie bytového domu
23.1.2018 [pdf 288kB]
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 15.1.2018 [pdf 234kB]
Oznámenie
o pokračovaní stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
Preložka VN vedenia do zeme
15.1.2018 [pdf 289kB]
Oznámenie
o pokračovaní stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia
12.1.2018 [pdf 299kB]
Územné rozhodnutie
Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva – stavebný objekt - SO Revitalizácia parku
12.1.2018 [pdf 336kB]
Verejná vyhláška Rozhodnutie
SO 03 – Odvodnenie pozemkov
5.1.2018 [pdf 265kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva - SO 02 Revitalizácia parku
3.1.2018 [pdf 218kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rekonštrukcia časti ulice Štúrovej + výstavba nových parkovacích miest
20.12.2017 [pdf 216kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rekonštrukcia časti ulice 9. mája – vnútroblok + výstavba nových parkovacích miest
20.12.2017 [pdf 216kB]
Verejná vyhláška
SO - 03 Odvodnenie pozemkov
19.12.2017 [pdf 482kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 4/2018
15.12.2017 [pdf 99kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svitč. 3/2018
15.12.2017 [pdf 124kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta č. 2/2018
15.12.2017 [pdf 239kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018
15.12.2017 [pdf 116kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“ 15.12.2017 [pdf 292kB]
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia 7.12.2017 [pdf 994kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním „Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva - SO 02 Revitalizácia parku, SO 03 Infostánok, cyklotrasa“ 7.12.2017 [pdf 294kB]
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064“ 4.12.2017 [pdf 299kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 4/2018
29.11.2017 [pdf 99kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2018
29.11.2017 [pdf 98kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018 27.11.2017 [pdf 95kB]
Územné rozhodnutie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania “Chodník“ popri ceste III/3064 v Batizovciach – 1. etapa
23.11.2017 [pdf 683kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta č. 2/2018
20.11.2017 [pdf 239kB]
Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018
20.11.2017 [pdf 117kB]
Verejné prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit lokality Mesto 2017 14.11.2017 [pdf 39kB]
Oznámenie o začatí vodoprávneho a stavebného konania „SO 03 – Odvodnenie pozemkov“ 10.11.2017 [pdf 118kB]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania
SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia
13.10.2017 [pdf 297kB]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou
“Chodník“ popri ceste III/3064 v Batizovciach – 1. etapa
12.10.2017 [pdf 213kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017
29.09.2017 [pdf 458kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016
29.09.2017 [pdf 742kB]
Na účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017
17.08.2017 [pdf 102kB]
Oznam o nájdení stratenej peňaženky 10.07.2017 [pdf 346kB]
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
04.07.2017 [pdf 83kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit, zmena v lokalite Všešportový areál
30.06.2017 [pdf 25kB]
Tvorba programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018, 2019, 2020 13.06.2017 [pdf 1592kB]
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci odboru územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu Svit
06.06.2017 [pdf 26kB]
Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Všešportový areál 05.06.2017 [pdf 3792kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 05.06.2017 [pdf 298kB]
Na pripomienkovanie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 č. 1/2017
09.05.2017 [pdf 234kB]
Na pripomienkovanie
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2016
05.05.2017 [pdf 964kB]
Na účinnosť
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
28.04.2017 [pdf 97kB]
Na pripomienkovanie
DODATOK č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
06.04.2017 [pdf 97kB]
Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2016 28.02.2017 [pdf 254kB]
Rozhodnutie
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA
08.02.2017 [pdf 134kB]
NÁVRH
Dodatku č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
07.02.2017 [pdf 161kB]
Verejný opis nájdených vecí 24.01.2017 [pdf 980kB]
Verejná výzva na predloženie ponuky.
Mesto Svit má záujem o kúpu nehnuteľnosti - bytového domu
23.01.2017 [pdf 125kB]
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky - CHEMOSVIT FOLIE, a. s. - POTLAČOVÉ PREVÁDZKY 20.12.2016 [pdf 384kB]
Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - CHEMOSVIT, a.s. 20.12.2016 [pdf 260kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 príjmová časť 16.12.2016 [pdf 54kB]
Rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 výdavková časť 16.12.2016 [pdf 80kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 16.12.2016 [pdf 306kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Svit zmena lokality Mesto 2016
15.12.2016 [pdf 502kB]
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
„Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica“
1.12.2016 [pdf 218kB]
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2017-2019 29.11.2016 [pdf 306kB]
Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2017-2019 Príjmová časť 29.11.2016 [pdf 54kB]
Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 Výdavková časť 29.11.2016 [pdf 80kB]
Oznámenie o predložení zámeru
Zriadenie novej prevádzky s inovatívnou výrobou liatych fólií
5.10.2016 [pdf 100kB]
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Svit v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rozsahu vyplývajúcom z aktivít projektu.
26.07.2016 [pdf 98kB]
Vážení občania
Vaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM)
07.07.2016 [pdf 136kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 6.6.2016 [pdf 104kB]
Výzva
na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019
26.5.2016 [pdf 112kB]
Verejná vyhláška
Rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti: „Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit Folie, a.s.“
9.5.2016 [pdf 297 kB]
Záverečný účet za rok 2015 8.5.2016 [pdf 336 kB]
Hodnotiaca správa za rok 2015 8.5.2016 [pdf 478 kB]
Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit 29.4.2016 [pdf 110 kB]
Rozhodnutie
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY – MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“
20.4.2016 [pdf 140 kB]
Oznámenie
Inštalácia ofsetového potlačového stroja Chemosvit
6.4.2016 [pdf 889 kB]
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY– MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 22.3.2016 [pdf 203 kB]
Oznámenie o strategickom dokumente
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016 – 2023
1.3.2016 [pdf 93 kB]
Zverejňujeme
V súlade s § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
28.2.2016 [pdf 100 kB]
Regionálna integrovaná územná statégia Prešovského kraja na roky 2014 - 20120 15.1.2016 [pdf 390 kB]
Komunitný plán sociálnych služieb 15.12.2015 [pdf 1 087 kB]
Upozornenie
Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
8.12.2015 [pdf 304 kB]
Na pripomienkovanie
Programový rozpočet na roky 2016-2018
23.11.2015 [pdf 314 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Výdavková časť
23.11.2015 [pdf 93 kB]
Na pripomienkovanie
Návrh Rozpočtu na roky 2016-2018 Príjmová časť
23.11.2015 [pdf 57 kB]

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Svit