Menu

Územné plány mesta Svit

Na základe § 4 ods. 2 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je Mesto Svit orgánom územného plánovania.

Ako orgán územného plánovania je mesto povinné obstarať územný plán mesta a môže mať viacero územných plánov zón (podľa staršieho členenia aj územné projekty). Tieto základné nástroje územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie tvoria územnoplánovaciu dokumentáciu mesta (územné plány mesta).

Voľby prezidenta Slovenskej republiky