Menu

Územné plány Mesta Svit

Územný plán mesta Svit

Územný plán mesta Svit záväzná časť [ pdf, 126 kB ]
Územný plán mesta Svit / 2007 [ pdf, 827 kB ]
Územný plán mesta Svit čistopis [ pdf, 60 kB ]
Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu [ pdf, 82 kB ]
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia [ pdf, 2 089 kB ]
Verejné dopravné vybavenie mesta [ pdf, 2 095 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - elektrifikácia [ pdf, 2 093 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - kanalizácia a vodovod [ pdf, 2 125 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - plynofikácia a teplofikácia [ pdf, 2 256 kB ]
Ochrana prírody a tvorba krajiny [ pdf, 2 020 kB ]
Regulatívy [ pdf, 2 237 kB ]
Doplnkový výkres - regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny [ pdf, 1 139 kB ]
Výkres perspektívneho použitia ppf a lpf [ pdf, 2 573 kB ]
Širšie vzťahy M 1:10 000 [ pdf, 6 293 kB ]
Širšie vzťahy M 1:25 000 [ pdf, 4 129 kB ]
Urbanistický návrh - ortomapa [ pdf, 26 251 kB ]
Schéma urbanistických obvodov [ pdf, 3 290 kB ]

Územný projekt zóny sídliska "E" Svit

Urbanistická štúdia sídlisko E Svit [ pdf, 13 932 kB ]
uš sídlisko E Svit komplexný urbanist. návrh [ pdf, 5 231 kB ]
uš sídlisko E Svit vymedzenie regulovaných priestorov [ pdf, 8 798 kB ]

Územný plán zóny Breziny Svit

Územný plán zóny Breziny Svit, zadanie [pdf 1 926 kB]


Mestská Polícia oznamy