Menu

Územný plán mesta Svit (ÚPN M Svit)

Územný plán mesta Svit, úplné znenia záväznej časti

Územný plán mesta Svit, úplné znenia záväznej časti [ pdf, 385 kB ]
00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 [ pdf, 515 kB ]
01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 [ pdf, 973 kB ]
02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 [ pdf, 220 kB ]
03 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 3 účinná od 25.04.2010 [ pdf, 1 258 kB ]
04 Záväzná časť ÚPN M Svit doplnok účinná od 28.02.2011 [ pdf, 345 kB ]
05 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 4 účinná od 01.08.2011 [ pdf, 350 kB ]
06 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 5 účinná od 01.08.2011 [ pdf, 354 kB ]
07 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 6 účinná od 22.07.2012 [ pdf, 195 kB ]
08 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 7 účinná od 26.08.2012 [ pdf, 194 kB ]
09 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 8 účinná od 20.07.2013 [ pdf, 2 175 kB ]
10 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 9 účinná od 27.02.2016 [ pdf, 2 239 kB ]
11 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 10 účinná od 27.11.2016 [ pdf, 425 kB ]
12 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 11 účinná od 29.10.2017 [ pdf, 1 503 kB ]
13 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 12 účinná od 29.10.2017 [ pdf, 1 505 kB ]
14 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 13 účinná od 22.07.2018 [ pdf, 521 kB ]

Územný plán mesta Svit

Územný plán mesta Svit záväzná časť [ pdf, 126 kB ]
Územný plán mesta Svit / 2007 [ pdf, 827 kB ]
Územný plán mesta Svit čistopis [ pdf, 60 kB ]
Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu [ pdf, 82 kB ]
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia [ pdf, 2 089 kB ]
Verejné dopravné vybavenie mesta [ pdf, 2 095 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - elektrifikácia [ pdf, 2 093 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - kanalizácia a vodovod [ pdf, 2 125 kB ]
Verejné technické vybavenie mesta - plynofikácia a teplofikácia [ pdf, 2 256 kB ]
Ochrana prírody a tvorba krajiny [ pdf, 2 020 kB ]
Regulatívy [ pdf, 2 237 kB ]
Doplnkový výkres - regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny [ pdf, 1 139 kB ]
Výkres perspektívneho použitia ppf a lpf [ pdf, 2 573 kB ]
Širšie vzťahy M 1:10 000 [ pdf, 6 293 kB ]
Širšie vzťahy M 1:25 000 [ pdf, 4 129 kB ]
Urbanistický návrh - ortomapa [ pdf, 26 251 kB ]
Schéma urbanistických obvodov [ pdf, 3 290 kB ]