Menu

Riešenie kvality ovzdušia v Meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií

mzp
eu opzp

Poskytovateľ grantu: spolufinancovaním s fondmi EÚ.

Názov programu: OP Životné prostredie – prioritná os 3 – ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, opatrenie 3. 1 ochrana ovzdušia, 3 skupina aktivít – nákup čistiacej techniky.

dátum podania žiadosti: 28. 10. 2009

Celkový rozpočet: 953 410,20 €

Spolufinancovanie: 47 670,51 €

Požadovaná dotácia: 905 739,69 €

Predmet žiadosti:

Projektom budú zakúpené viacúčelové vozidlá pre údržbu 29 km miestnych komunikácií a 26 km chodníkov.

Údržbu budú zabezpečovať 2 čistiace mechanizmy a dva polievacie vozidlá, s možnosťou multifunkcie.

Prínosom bude podstatné zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší. Znížením prašnosti dôjde k skvalitneniu životného prostredia z hľadiska prírody a krajiny s vysokým stupňom ochrany regiónu.

Užívatelia a prevádzkovatelia techniky budú Technické služby Mesta Svit.

DokumentDátum zverejneniaZmluva v pdf formáte
Rozhodnutie o zmene projektu č. 098/3.1/2011 zo dňa 31.1.2011 3.2.2011 [pdf 472 kB]
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z034/3.1/2011 zo dňa 7.7.2011 11.7.2011 [pdf 462 kB]