Menu

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Svit

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2019 VZN č. 2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2019 VZN č. 1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 8/2017 č. 9/2018 VZN č. 9/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Svit č. 8/2018 VZN č. 8/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky č. 7/2018 VZN č. 7/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 VZN č. 6/2018 úplné znenie
Dodatok č. 1/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2018 dodatok č. 1/2018 k VZN č. 6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 VZN č. 6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 5/2018 VZN č. 5/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 4/2018 VZN č. 4/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2018 zrušené nariadením
1/2019
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta č. 2/2018 VZN č. 2/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018 VZN č. 1/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017 č. 8/2017 VZN č. 8/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 č. 7/2017 VZN č. 7/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017 VZN č. 6/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit č. 5/2017 VZN č. 5/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 4/2017 VZN č. 4/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit č. 3/2017 VZN č. 3/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 2/2017 VZN č. 2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017 zrušené nariadením
3/2018
Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017 zrušené nariadením
3/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017 zrušené nariadením
3/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit č. 9/2016 VZN č. 9/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 č. 8/2016 VZN č. 8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016 VZN č. 7/2016 úplné znenie
Dodatok č. 2/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016 dodatok č. 2/2016 k VZN č. 7/2016
Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016 dodatok č. 1/2016 k VZN č. 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016 VZN č. 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016 zrušené nariadením 6/2018
Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016 zrušené nariadením 6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016 zrušené nariadením 6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby na území mesta Svit č. 5/2016 VZN č. 5/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013 č. 4/2016 VZN č. 4/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016 VZN č. 3/2016 úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 2/2018 dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016
Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016 dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016 VZN č. 3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2016 zrušené nariadením  1/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016 zrušené nariadením
2/2019
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018 zrušené nariadením
2/2019
Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016 zrušené nariadením
2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016 zrušené nariadením
2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015 zrušené nariadením
1/2018
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015 č. 1/2015 zrušené nariadením
1/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015 zrušené nariadením
1/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 3/2015 VZN č. 3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2015 zrušené nariadením
2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2015 zrušené nariadením
1/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014 VZN č. 4/2014 úplné znenie
Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014 dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014 VZN č. 4/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 3/2014 zrušené uznesením MsZ 35/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2014 zrušené nariadením
2/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2014 zrušené nariadením
1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite č. 5/2013 VZN č. 5/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012 č. 4/2013 VZN č. 4/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2013 zrušené nariadením
2/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013 v meste Svit č. 2/2013 zrušené nariadením
3/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2013 zrušené nariadením
1/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 VZN č. 9/2012 úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 č. 2/2015 dodatok č. 2/2015 k VZN č. 9/2012
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 č. 1/2014 dodatok č. 1/2014 k VZN č. 9/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 VZN č. 9/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 č. 8/2012 VZN č. 8/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 č. 7/2012 VZN č. 7/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012 zrušené nariadením
2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 zrušené nariadením
3/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 č. 1/2014 zrušené nariadením
3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 zrušené nariadením
3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012 VZN č. 4/2012
úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012 č. 1/2014 dodatok č. 1/2014 k VZN č. 4/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012 VZN č. 4/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta č. 3/2012 VZN č. 3/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Svit č. 2/2012 zrušené nariadením
2/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012 zrušené nariadením
1/2013
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012 zrušené nariadením
1/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012 zrušené nariadením
1/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o organizácii miestneho referenda v meste Svit č. 7/2011 VZN č. 7/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta č. 6/2011 VZN č. 6/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 č. 5/2011 VZN č. 5/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010 a Dodatku č. 2/2011 č. 4/2011 VZN č. 4/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011 VZN č. 3/2011
úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2013 dodatok č. 3/2013 k VZN č. 3/2011
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2012 dodatok č. 2/2012 k VZN č. 3/2011
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011 dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011 VZN č. 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011 VZN č. 2/2011
úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 1/2012 dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011 VZN č. 2/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2011 č. 1/2011 zrušené nariadením
2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Svit č. 7/2010 VZN č. 7/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010 VZN č. 6/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010 zrušené nariadením VZN č. 3/2015
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 1/2012 zrušené nariadením VZN č. 3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010 zrušené nariadením VZN č. 3/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010 VZN č. 4/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2010 č. 3/2010 zrušené nariadením
č. 1/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 2/2010 zrušené nariadením VZN č. 9/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2010 zrušené nariadením
1/2012
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 2/2007 v znení dodatku č. 1/2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 5/2009 VZN č. 5/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Svit VZN č. 4/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit VZN č. 3/2009
úplne znenie
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit VZN č. 3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 2/2009 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012, dodatku č. 5/2013 zo dňa 6. apríla 2013, dodatku č. 6/2014 zo dňa 12. apríla 2014 č. 7/2015 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 a dodatku č. 5/2013 zo dňa 21. marca 2013 č. 6/2014 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 a dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 č. 5/2013 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 a dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 č. 4/2012 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010 a dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 č. 3/2011 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok č. 2/2011 VZN Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010 zrušené nariadením č. 6/2016
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby zrušené nariadením č. 6/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby zrušené nariadením č. 6/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Svit zrušené nariadením VZN č. 9/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit zrušené nariadením č. 3/2011
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008 v znení jeho Dodatku č. 1/2009 zrušené nariadením č. 3/2011
Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008 zrušené nariadením č. 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit zrušené nariadením č. 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit zrušené nariadením
č. 4/2014
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit zrušené nariadením
č. 4/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit zrušené nariadením
č. 4/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu VZN č. 3/2008
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit zrušené nariadením č. 5/2012
Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2008 zrušené nariadením č. 1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit zrušené nariadením č. 1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 VZN č. 7/2007
úplne znenie
Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010 dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007
Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007
Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit VZN č. 7/2007
Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007 zrušené nariadením č. 5/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit zrušené nariadením č. 5/2010
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní monitorovacieho kamerového systému zrušené uznesením 53/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Svit zrušené uznesením 53/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 3/2007 zrušené nariadením
č. 5/2013
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 1/2011 zrušené nariadením
č. 5/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 zrušené nariadením
č. 5/2013
DODATOK č. 1/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 2/2007 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit zrušené nariadením č. 2/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 2/2007 zrušené nariadením č. 2/2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 5/2006 VZN č. 5/2016 úplné znenie
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 2/2018 dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2006
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 1/2018 dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2006
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit VZN č. 5/2006
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zrušené nariadením
č. 3/2014
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2006 zrušené nariadením
č. 7/2018
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2015 zrušené nariadením
č. 7/2018
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006 č. 2/2012 zrušené nariadením
č. 7/2018
DODATOK č. 1/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí zrušené nariadením
č. 7/2018
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí zrušené nariadením
č. 7/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície VZN č. 2/2006
úplne znenie
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície VZN č. 2/2006
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta zrušené nariadením
č. 2/2011
DODATOK č. 2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta zrušené nariadením
č. 2/2011
DODATOK č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta zrušené nariadením
č. 2/2011
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 3/2005 zrušené nariadením
č. 2/2011
Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 1/2015 zrušené nariadením
č. 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit zrušené nariadením
č. 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste VZN č. 3/2004
úplne znenie
Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste VZN č. 3/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny č. 2 Územného projektu zóny sídliska „E“ Svit VZN č. 7/2002
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 6/2002 ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste zrušené nariadením
č. 8/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2000 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva zrušené uznesením
č. 40/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 5/1998 o propagácii volebnej kampane zrušené nariadením
č. 7/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov VZN č. 7/1995
úplne znenie
D O D A T O K č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov dodatok č. 4 k VZN č. 7/1995
D O D A T O K č. 3 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov dodatok č. 3 k VZN č. 7/1995
Dodatok č. 2 z 25. marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode bytov a nebytových priestorov dodatok č. 2 k VZN č. 7/1995
DODATOK č. 1/1998 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode bytov a nebytových priestorov dodatok č. 1 k VZN č. 7/1995
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov VZN č. 7/1995
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov VZN č. 4/1995
úplne znenie
D O D A T O K č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov dodatok č. 1 k VZN č. 4/1995
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov VZN č. 4/1995
Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...