Menu

Stredná odborná škola (SOŠ) vo Svite píše svoju históriu od 1.7.2005. Vznikla ako komplex spojením troch stredných škôl vo Svite SPŠ M.C. Sklodowskej, SOU textilného a SOU chemického.

Všetky študijné odbory našej školy sú medzinárodne certifikované "International Education Society, London (IES)". Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.iescertifikat.sk, www.ies-info.com).

 • sme škola otvorená deťom, rodičom iširokej verejnosti
 • postupným modernizovaním priestorov školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov vďaka čomu dosahujeme výborné výsledky v okresných, krajských i celoslovenských kolách súťaží
 • poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru
 • zameriavame sa na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v Testovaní 5 a Testovaní 9
 • poskytujeme kvalitnú jazykovú prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov
 • poskytujeme rozvoj osobnosti v oblasti športu
 • sme zapojení v projektoch
 • eTwinning – emailová komunikácia s francúzskou školou College Edmond Rostand v Marseille, so základnou školou v mestskej časti Belleville v USA
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca stalentami,
 • projekty zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

 

 SME ŠKOLA V POHYBE

 

Športujeme – súťažíme v basketbale, futbale, florbale, atletike, lyžovaní a mnohých iných športoch

                   - vzdelávame sa v  športových triedach

                   - absolvujeme lyžiarsky a plavecký výcvik

                   - zdokonaľujeme sa na športových sústredeniach

názov školy: Špeciálna základná škola Svit, okres Poprad
adresa: Mierová č. 166/171, 059 21 Svit
telefón: 052 / 7756388 fax: nemáme

internetová stránka školy: szssvit.edupage.org
elektronická adresa školy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
zriaďovateľ: Krajský školský úrad Prešov

 • je verejná MŠ, ktorej zriaďovateľom je MESTO SVIT
 • prevádzková doba MŠ je od 6.00 hod. - 16.00 hod.
 • MŠ je 7 - triedna : z toho 6 tried poskytuje celodennú výchovu a starostlivosť
  1 trieda poskytuje poldennú výchovu a starostlivosť
 • je organizované, špecifické, štrukturálne organické, programované edukačné prostredie, pre vznik a poskytovanie významných životných skúseností
 • v triedach MŠ s celodennou a s poldennou výchovou a starostlivosťou je poskytovaná deťom predprimárneho vzdelávania odborná starostlivosť
 • priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené
 • súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti
 • v budove MŠ je jedna školská jedáleň

Sme dvojtriedna, verejná materská škola, ktorá sa nachádza v mestskej časti Svitu, no blízko krásnej prírody. Aj preto sme zameraní na rozvoj environmentálneho cítenia u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií je naša MŠ kompletne zrekonštruovaná.

Centrum voľného času vo Svite je školské výchovno - vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je mesto Svit.

Naším poslaním je formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa a mladého človeka do veku 30 rokov mimoškolskými aktivitami, akými sú pravidelná záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom záujmových útvarov, ale aj príležitostná činnosť organizovaná prostredníctvom podujatí, súťaží a turnajov.

Súkromná základná umelecké škola Fantázia ponúka umelecké vzdelávanie v odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

K hlavným úlohám školy, ktoré sú stanovené v pláne práce patrí skvalitnenie a zvýšenie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu školy, modernizácia obsahu, metód a foriem práce, ktoré sú v súlade s obsahom učebných osnov. SZUŠ Fantázia je zaradená do sústavy základných a stredných škôl a poskytuje špecifické vzdelanie v oblasti tanečného, výtvarného a dramatického umenia.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky