Menu

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Formuláre a tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady )
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností
Vybrané dane a poplatky mesta Svit

Oddelenie životného prostredia a technických činností

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín
Oznámenie všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkárne
Ohlásenie jednorázového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkárne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie
Oznámenie o zmene všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkárne
Oznámenie o určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkárne
Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkárne
Žiadosť o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Žiadosť o záber verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (dočasného / trvalého)

Spoločný stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) a 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 24 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav - § 71 a § 72 stavebného zákona
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 stavebného zákona
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 stavebného zákona a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb.
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska