Menu

Kalendár:
Udalosti
Dátum:
25.05.2017 15:30 - 19:00
Umiestnenie:
Autor:
JUDr. Lenka Faixová

Popis

P O Z V Á N K A

na 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 25. mája /štvrtok/ o 15.30 hod.

v zasadačke Mestského úradu vo Svite

 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.   Otvorenie
 2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3.   Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
 4.   Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5.   Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017
 6.   Obchodná verejná súťaž č. 5/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
 7.   Predaj pozemkov k stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“, 1. etapa, časť PODJAZD SVIT ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8.   Dodatok č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
 9.   Udelenie Ceny Mesta Svit pre rok 2017
 10. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 114/74 v k.ú. Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Prenájom  pozemku  parc. č. 229/426 v k.ú. Svit ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. Predaj pozemku pod bytovým domom súp. č. 868 na ul. Jilemnického vo Svite
 13. Rozpočtové opatrenie - Dofinancovanie ZUŠ
 14. Záverečný účet  MESTA SVIT za rok 2016
 15. BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.  – Výročná správa za rok 2016
 16. Prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-04/2017
 17. Legislatívny proces pri zmene v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR - Materská škola, Mierová 141, Svit
 18. Legislatívny proces pri spájaní škôl do jedného subjektu: Spojená škola, Mierová 134, Svit
 19. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“ – spoluúčasť
 20. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Komenského vo Svite“ – spoluúčasť
 21. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku – Sídlisko E“ – spoluúčasť
 22. Žiadosť o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu s názvom „Multifunkčné ihrisko, výmena umelého trávnika, nákup športového vybavenia“ – spoluúčasť
 23. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Kultúrny dom, Svit – Zníženie energetickej náročnosti“ – spoluúčasť
 24. Začatie procesu obstarávania Zmeny Územného plánu mesta Svit – lokalita „Všešportový areál“
 25. Interpelácie poslancov
 26. Diskusia
 27. Záver

Ing. Miroslav Škvarek, v. r.

primátor mesta Svit

Miesto konania

Mestský úrad Svit

Country:
Slovensko
Mesto:
059 21 Svit
Ulica:
Hviezdoslavova 32

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...