Menu

Kalendár:
Udalosti
Dátum:
16.08.2017 16:00 - 18:00
Umiestnenie:
Autor:
Ing. Stanislav Pjaták

Popis

P O Z V Á N K A

na 28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 16. augusta /streda/ o 1600 hod.

v obradnej sále Domu kultúry vo Svite

 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1.   Otvorenie
 2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3.   VZN Mesta Svit č. 6/2017 o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit
 4.   Zriaďovacia listina Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit
 5.   Udelenie právnej subjektivity Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit
 6.   Zriaďovacia listina Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit
 7.   Rozpočtové opatrenie – rozpočet škôl v Programovom rozpočte Mesta Svit 2017 – Spojená škola, Materská škola
 8.   Odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa, delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád Spojenej školy Mierová 134, Svit a Materskej školy, Mierová 141, Svit
 9.   Doplnok zadania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2017
 10.   Interpelácie poslancov
 11.   Diskusia
 12.   Záver

 

  Ing. Miroslav Škvarek, v. r.                                                                                      

     primátor mesta Svit

Miesto konania

Dom kultúry

Country:
Slovensko
Mesto:
059 21 Svit
Ulica:
Mierová 163

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Najbližšie udalosti

aug
22

22. 08. 2018 10:00 - 12:00

okt
7

7. 10. 2018 15:00 - 16:30

okt
24

24. 10. 2018 19:00 - 21:00

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...

Mestská Polícia oznamy