Menu

Kalendár:
Udalosti
Dátum:
24.01.2019 15:30 - 19:00
Umiestnenie:
Autor:
Ing. Stanislav Pjaták

Popis

P O Z V Á N K A

na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. januára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1.   Otvorenie  
 2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3.   Správa o výsledkoch kontroly v roku 2019, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku 2018
 4.   Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5.   Správa o činnosti Mestskej polície vo Svite za rok 2018
 6.   Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit - informácia
 7.   Voľba členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
 8.   Voľba členov školských rád v meste Svit
 9.   Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
 10. Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2019
 11. Súkromná materská škola Kidsfun  – dotácia na rok 2019
 12. Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
 13. Zmena členov Dozornej rady BP Svit, s.r.o.
 14. Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite“ – spoluúčasť
 15. Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“ – spoluúčasť
 16. Dotácia na podporu basketbalu a futbalu v meste Svit
 17. Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit
 18. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 626/154 v k.ú. Svit
 19. Zrušenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 83/2018
 20. Zrušenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 101/2018
 21. Predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 239 na ulici Štúrovej vo Svite
 22. Nájom časti pozemku parc. č. 205/8 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 23. Interpelácie poslancov
 24. Diskusia
 25. Záver

 

    Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.                                                                                      

       primátorka mesta Svit

Miesto konania

Mestský úrad Svit

Country:
Slovensko
Mesto:
059 21 Svit
Ulica:
Hviezdoslavova 32

Najbližšie udalosti

Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...